Biuletyn

Uwaga!

Informuję, że od numeru 46 zmieniamy sposób dystrybucji Biuletynu Konsultant.

Nie będziemy również kontynuować płatnej prenumeraty wersji papierowej, ale dotychczasowi Prenumeratorzy otrzymywać będą wersję drukowaną Konsultanta do końca roku 2017.

Od nowego roku możliwa będzie darmowa prenumerata wersji elektronicznej. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani proszę o zapisanie się do Newslettera SIDiR.


Numer 54, 03 2020 - Właściwa interpretacja

Numer 54, 03 2020 - Właściwa interpretacja

Czytaj: pobierz w wersji PDF

W numerze:

 • Subklauzula 20.1 warunków kontraktowych FIDIC w polskim Systemie prawnym
 • Jak mądrze korzystać z uprawnienia wynikającego z klauzuli 6.9
 • Przedawnienie roszczeń z umowy o prace projektow
 • Koncyliacja. Czy szansa zostanie wykorzystana?
 • Wyzwania waloryzacyjne na rok 2020
 • Sprawozdanie z konferencji waloryzacyjnej

Numer 53, 11 2019 - Nadzwyczajna zmiana stosunków

Numer 53, 11 2019 - Nadzwyczajna zmiana stosunków

Czytaj: pobierz w wersji PDF

W numerze:

 • Zawieszenie Robót a zawieszenie prac
 • Waloryzacja Kontraktów. Dla kogo?
 • Stan polskiego budownictwa a rozwiązania z zagranicy.
 • Relacja FUTURE TRENDS: TALENT, TOOLS AND TECHNOLOGIES European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA)
 • III edycja Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów
 • Optymalizacja założeń projektowych obudowy wykopu na przykładzie budowy XIV kondygnacyjnego wieżowca z garażem podziemnym przy zbiegu ulic Wojska Polskiego i Jacka Malczewskiego w Świnoujściu.
 • Wykonywanie analiz terminowych z uwzględnieniem zdarzeń oraz opóźnień równoległych
 • Jak udowodnić przekroczenie zwykłego ryzyka kontraktowego i nadzwyczajnej zmiany stosunków na potrzeby sporu o podwyższenie wynagrodzenia?
 • Sposoby wyliczania roszczeń finansowych wykonawcy
 • Praktyczny aspekt procedury roszczeniowej w zamówieniu publicznym – czy i kiedy dochodzić roszczenia?

Numer 52, 04 2019 - Po pierwsze standardy

Numer 52, 04 2019 - Po pierwsze standardy

Czytaj: pobierz w wersji PDF

W numerze:

 • Z poszanowaniem obu stron gwarancje ubezpieczeniowe przy inwestycjach budowlanych
 • Odmienne warunki gruntowe, a konieczność przeprojektowania posadowienia pośredniego obiektu mostowego na przykładzie realizacji drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój
 • Strategie prawne wykonawców inwestycji budowlanych wobec nieprzewidywalnego wzrostu cen i kosztów
 • Ekonomia behawioralna a nowe prawo zamówień publicznych
 • Program funkcjonalno-użytkowy dobrodziejstwo czy zmora zamawiających
 • Klauzule waloryzacyjne w obrocie prawnym
 • Waloryzacja umowna lub nadzwyczajna zmiana stosunków – wymóg chwili ad 2019 – wstępna diagnoza
 • Relacja z międzynarodowej konferencji infrastrukturalnej FIDIC 2018

Numer 51, 11 2018

Numer 51, 11 2018

Czytaj: pobierz w wersji PDF

W numerze:

 • Istotne zagadnienia dla obliczeń kwantum roszczeń o wzrost wynagrodzenia
 • Waloryzacja wynagrodzenia w kontraktach budowlanych w świetle najnowszego orzecznictwa
 • Bankructwo branży budowlanej w złotych czasach dla infrastruktury – fikcja czy fakt
 • Najczęstsze przyczyny powstawania sporów w branży budowlanej
 • Nowe warunki kontraktowe FIDIC z perspektywy polskiej — wybrane zagadnienia (żółta i czerwona księga FIDIC 2017)
 • Ryzyko zmiany kosztu w czasie na ukończenie i w przedłużonym czasie na ukończenie – przypisanie odpowiedzialności stronom kontraktów
 • Skuteczne planowanie i zarządzanie projektem na przykładzie budowy wiaduktu w ciągu al. Solidarności w Lublinie
 • Ubezpieczający jako podmiot uprawniony do dochodzenia roszczeń w ramach OC od zakładu ubezpieczeń
 • Utrata zdolności pozyskiwania gwarancji ubezpieczeniowych to niemal pewny wzrost kosztów inwestycji

Numer 50, 05 2018

Numer 50, 05 2018

Czytaj: pobierz w wersji PDF

W numerze:

 • Nowa odsłona „Tęczy” FIDIC – co zmienia edycja 2017 w warunkach kontraktowych?
 • Czy zmiana Czasu na Ukończenie będąca konsekwencją Zmiany, może być wprowadzona na podstawie sbkl. 13.3, czy tylko na podstawie sbkl. 20.1?
 • Zmiana wynagrodzenia umownego w świetle warunków kontraktowych FIDIC, przepisów prawa i orzecznictwa sądowego
 • Współpraca czy konflikt?
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w procesie inwestycyjnym
 • Podsumowanie działalności Koła Młodych Profesjonalistów 2017
 • Rozwój kariery — członkostwo w CIOB (Chartered Institute of Building, UK)
 • Sięgając do innych wzorców — w poszukiwaniu rozwiązań idealnych
 • Nowa edycja Warunków Kontraktowych FIDIC

Numer 48-49, 01-02 2018

Numer 48-49, 01-02 2018

Czytaj: pobierz w wersji PDF

W numerze:

 • Dzisiejszy rynek zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych — przegląd efektywności
 • Minimalizacja ryzyka nieukończenia kontraktu w terminie i w zakładanym budżecie
 • Metody analitycznego wsparcia stron w podejmowaniu decyzji w zakresie przedłużenia okresu realizacji kontraktu
 • Ważne kwestie zarządzania projektami FIDIC w Polsce
 • Granice wynagrodzenia ryczałtowego w umowie o roboty budowlane
 • Złote Zasady FI DIC w nowych
 • Warunkach Kontraktowych FIDIC z 2017 r.
 • Gestia ubezpieczeniowa po stronie zamawiającego – skuteczna ochrona inwestycji
 • Wyniki konkurs „Dobre praktyki w zagrożeniu”
 • Rażąco niska cena – czyli instrukcja badania rzetelności oferty
 • Prawdy i mity pozacenowych kryteriów oceny ofert – ujęcie praktyczne
 • Rozstrzygnięcie Konkursu Młodych
 • Profesjonalistów na najciekawszy projekt
 • Wpływ orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej na zobowiązania stron kontraktów budowlanych
 • Zapisy OPZ i warunków kontraktu a roszczenia wykonawcy
 • Znaczenie procedury mediacyjnej dla minimalizacji ryzyk kontraktowych w systemie zamówień publicznych
 • Podsumowanie konferencji

Numer 47, 11 2017

Numer 47, 11 2017

Czytaj: pobierz w wersji PDF

W numerze:

 • Wydłużenie czasu na ukończenie w kontraktach FIDIC. Analiza opóźnień
 • Zagadnienia wyceny roszczeń w zamówieniach na roboty budowlane w Polsce
 • Przejęcie ryzyk przez wykonawcę w umowach opartych o FIDIC jako jedno kryterium oceny ofert – uwagi praktyczne
 • Ustawowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych i odsetki za nieterminową zapłatę wynagrodzenia wykonawcy robót
 • Nowy reżim ochrony podwykonawców
 • SIDiR na politechnice krakowskiej
 • Kto zawiera (a kto powinien) ubezpieczenia z klauzuli 18.2 FIDIC?
 • Możliwości architektów polskich świadczenia swoich usług na terenie Niemiec oraz prawa i obowiązki z tym związane
 • Warsztaty w ambasadzie Holandii

Numer 46, 09 2017

Numer 46, 09 2017

Czytaj: pobierz w wersji PDF

W numerze:

 • Zmiany w sposobie rozstrzygania sporów w kontraktach GDDKiA
 • Miłe złego początki
 • Należyta staranność wykonawcy robót budowlanych
 • „Pakiet wierzycielski” – nowe regulacje i nowe możliwości dla rynku budowlanego
 • Ocena skutków ugód w świetle nowych regulacji ułatwiających polubowne załatwienie sporu
 • Tym razem rewolucję w zamówieniach publicznych zafundował nam trybunał sprawiedliwości unii europejskiej
 • Złote zasady FIDIC: nowe podejście do zapobiegania niewłaściwym modyfikacjom warunków kontraktowych FIDIC
 • Ciąg dalszy analizy orzecznictwa w zakresie terminu na powiadomienie o roszczeniu w umowach opartych o WK FIDIC
 • Inwestujesz – ryzykujesz?
 • Klauzula 18 FIDIC, a realne ryzyka towarzyszące inwestycji budowlanej
 • Jak zarządzający budową może uniknąć roszczeń? – podejście z zastosowaniem zintegrowanego ubezpieczenia projektu IPI
 • Regulamin konkursu „dobre praktyki w zagrożeniu”

Numer 34-35, 11 2014

Numer 34-35, 11 2014

Czytaj: pobierz w wersji PDF

W numerze
Numer 30, 12 2013

Numer 30, 12 2013

Czytaj: pobierz w wersji PDF

W numerze:

 • Temat dnia
 • Do czego prowadzi majstrowanie przy Warunkach Kontraktowych FIDIC
 • Wykonawca w robotach budowlanych – pozycja równorzędna z Zamawiającym
 • Zagrożenia i problemy związane z realizacją kontraktów budowlanych współfinansowanych ze środków UE implementowanych przez podmioty reprezentujące Skarb Państwa
 • Nie musimy czekać dwóch pokoleń
 • Wybrane przypadki nieskładania przez wykonawcę powiadomienia o roszczeniu
 • Jeszcze o udzielaniu informacji publicznej
 • Konferencja – CIECHOCINEK 2013

W numerze

Numer 22, 08 2011

Numer 22, 08 2011

Czytaj: pobierz w wersji PDF

W numerze:

 • Temat dnia
 • Polski ryczałt? … Kontrakt obmiary? … Czy? …
 • Wykładnia IZ PO IiŚ a Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej KIO/KU/108/10 – uwagi
 • Nowy Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL
 • Kryterium najniższej ceny trudne do wyeliminowania
 • Konferencja w Berlinie Wystąpienie europejskich firm konsultingowych
 • Raport ze spotkania YP EFCA w Berlinie z dnia 26 maja 2011 r.
 • Budowa okiem coacha i mediatora Kierownik budowy – też Człowiek
 • Dobre praktyki – dobra wola czy konieczność?
 • Aktualności
 • W numerze


  Numer 21, 05 2011

  Numer 21, 05 2011

  Czytaj: pobierz w wersji PDF

  W numerze:

  • Konsultant – czyli kto?
  • Komisje EFCA
  • Przesłanie Prof. Jerzego Buzka, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
  • Procedura oceny oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko jako element procesu inwestycyjnego
  • Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego
  • Czy „FIDIC” to jeszcze „FIDIC” (w Polsce)?
  • Alians projektowy – innowacyjne narzędzie przynoszące wspólną korzyść zamawiającemu i wykonawcy
  • Aktualności

  W numerze


  Numer 20, 03 2011

  Numer 20, 03 2011

  Czytaj: pobierz w wersji PDF

  W numerze:

 • Wnioski z konferencji zorganizowanej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Rola Inżyniera Kontraktu w zapobieganiu sporów w trakcie realizacji umów o roboty budowlane w zamówieniach publicznych opartych o Warunki Kontraktowe FIDIC
 • Materiały i wyroby „równoważne” Zasady sporządzania specyfikacji technicznych w Dyrektywie 2004/18/WE
 • Raport Komisji EFCA
 • Ceny w budownictwie – podsumowanie 2010 roku według danych systemu SEKOCENBUD
 • Kodeks etyczny rozjemcy

 • Numer 19, 11 2010

  Numer 19, 11 2010

  Czytaj: pobierz w wersji PDF

  W numerze:

  • Konferencja
  • Nieznajomość prawa nie zwalania z odpowiedzialności
  • Prewencyjny charakter kontroli CUPT
  • Czy prawo zamówień publicznych sprzyja powstawaniu sporów w kontraktach zawieranych na warunkach FIDIC?
  • Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach z zakresu Unii Europejskiej – znaczenie dla wykonawców robót budowlanych
  • Rozwiązywanie sporów z umów o roboty budowlane zawartych w zamówieniach publicznych
  • 11 lat doświadczeń komisji rozjemczych w Polsce – rozstrzyganie sporów w toku inwestycji budowlanych
  • Doświadczenia w wykorzystaniu warunków kontraktowych FIDIC w realizacji inwestycji budowlanych w systemie „zaprojektuj i zbuduj”
  • Doświadczenia w wykorzystaniu warunków kontraktowych FIDIC w realizacji inwestycji budowlanych opartych na czerwonej książce FIDIC
  • Cena jakości
  • CUPT

  Numer 18, 10 2010

  Numer 18, 10 2010

  Czytaj: pobierz w wersji PDF

  W numerze:

  • Konferencja
  • Kontraktowe procedury rozwiązywania sporów w umowach o roboty budowlane opartych na wzorcach umownych FIDIC – w świetle prawa polskiego
  • Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie – rekomendacja dla beneficjentów realizujących projekty indywidualne
  • Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
  • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości
  • Przyszłość usług konsultingowych w Europie 2020
  • Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
  • Przetargi na zamówienia publiczne
  • Opis przedmiotu zamówienia
  • Co z cenami materiałów budowlanych, cenami pracy sprzętu oraz stawkami robocizny kosztorysowej w 2010 roku?
  • Orzecznictwo
  • Aktualności

  Numer 17, 06 2010

  Numer 17, 06 2010

  Czytaj: pobierz w wersji PDF

  W numerze:

  • Nowe wydawnictwo
  • Nowe warunki FIDIC „złota książka” – warunki kontraktowe dla projektowania, budowy i obsługi
  • Arbitraż instytucjonalny czy ad hoc
  • Zamówienia sektorowe: czy dotyczą prywatnych przedsiębiorstw energetycznych?
  • Podwykonawstwo i solidarna odpowiedzialność w realizacji robót budowlanych
  • Kontrola zarządzania programami operacyjnymi
  • Propozycje uregulowań w Umowach na Prace Projektowe
  • Czas na ukończenie, siła wyższa, umowa o świadczenie niemożliwe
  • Aktualności

  Numer 16, 02 2010

  Numer 16, 02 2010

  Czytaj: pobierz w wersji PDF

  W numerze:

  • Konferencja
  • Rola Inżyniera w realizacji inwestycji
  • Warunki kontraktowe FIDIC oraz prawo polskie w zamówieniach publicznych
  • Zastosowanie ogólnych warunków kontraktowych FIDIC tzw. czerwonej książki w zamówieniach publicznych
  • Przykłady modyfikacji zapisów w warunkach kontraktowych FIDIC na projektowanie i wykonawstwo w zamówieniach publicznych
  • Wynagrodzenie kosztorysowe, a wynagrodzenie określone przedmiarem robót w zamówieniach publicznych
  • Konferencja SIDiR ?Tsunami sporów przed nami?
  • Tsunami sporów przed nami czy raczej już nad nami?

  Numer 15, 01 2009

  Numer 15, 01 2009

  Czytaj: pobierz w wersji PDF

  W numerze:

  • Program konferencji
  • Procedura czy człowiek?
  • Modyfikacja warunków kontraktowych fidic w zamówieniach publicznych
  • Zgodność warunków kontraktowych FIDIC z prawem polskim
  • Czy zapisy w warunkach kontraktowych fIDIC prowadzą do sporów?
  • „Legalne uwarunkowania rozjemstwa – prawne podstawy rozjemstwa”
  • Inżynier&spory. Rola Inżyniera w zapobieganiu sporów
  • Procedura rozjemstwa a procedura sądu arbitrażowego
  • Tezy, klauzule rozjemcze i arbitrażowe
  • Wykonalność decyzji Komisji rozjemczej w umowach
  • FIDIC and the use of Dispute Adjudication Boards
  • Dispute Boards – A General Introduction to a Promising Concept
  • Dispute Boards (DBs) Resolution of construction disputes in real time

  Numer 14, 12 2009

  Numer 14, 12 2009

  Czytaj: pobierz w wersji PDF

  W numerze:

  • Sztuka budowania w kilku aktach
  • Umowy na roboty budowlane w zamówieniach publicznych
  • FIDIC a polskie prawo
  • Czwarte Forum Współpracy Konsultantów Europejskich
  • Innowacyjność w konsultingu inżynierskim
  • Stawki robocizny 2007-2009 ? od wzrostu do stabilizacji
  • Aktualności
  • Program Konferencji ?Tsunami sporów przed nami?

  Numer 13, 11 2009

  Numer 13, 11 2009

  Czytaj: pobierz w wersji PDF

  W numerze:

  • Czy KTOŚ to czyta?
  • Rękojmia za wady, gwarancja jakości
  • Inżynier & spory Rola Inżyniera w zapobieganiu sporów
  • Kilka uwag w sprawie przepisów kpc o sądownictwie arbitrażowym (polubownym)
  • Roboty budowlane w zamówieniach publicznych
  • Szkolenie FIDIC „Zarządzanie dla Młodych Profesjonalistów”
  • Metody planowania inwestycji uwzględniające powstanie sporów sądowych (Forensic planning)
  • Co to jest konsulting inżynierski?
  • Aktualności

  Numer 12, 09 2009

  Numer 12, 09 2009

  Czytaj: pobierz w wersji PDF

  W numerze:

  • Roboty stwierdzone protokołem konieczności przez inżyniera
  • Dyrektywy Unijne a prawo krajowe
  • Czy KTOŚ to czyta?
  • Najlepiej uczymy się na błędach
  • FIDIC a polskie regulacje prawne czy stosowanie warunków kontraktowych fidic przeszkadza w sprawnej realizacji kontraktów?
  • Po pierwsze ? zrozumieć prawo część 2
  • Ścieżka krytyczna a opóźnienia w postępie robót

  Numer 11, 06 2009

  Numer 11, 06 2009

  Czytaj: pobierz w wersji PDF

  W numerze:

  • Forum Wykonawców
  • Po pierwsze – zrozumieć prawo
  • Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego
  • Kodeks cywilny w realizacji inwestycji budowlanych
  • Ryczałt w kontrakcie ?Żółty? FIDIC w zamówieniach publicznych
  • Cywilnoprawne i podatkowe zagadnienia umowykoncesji na roboty budowlane lub usługi
  • Efektywne wykorzystanie środków unijnych w inwestycjach publicznych
  • Opóźnienia i zakłócenia w realizacji kontraktów budowlanych
  • Rodzaje ryzyka napotykanego przy realizacji infrastrukturalnych projektów drogowych
  • Cykliczne szkolenia w FIDIC
  • Ceny materiałów budowlanych na przełomie roku 2008 i 2009
  • 2009 ? Rok Kreatywności i Innowacyjności
  • Aktualności

  Numer 10, 03 2009

  Numer 10, 03 2009

  Czytaj: pobierz w wersji PDF

  W numerze:

  • Program konferencji,
  • Ubezpieczenia i gwarancje w kontraktach budowlanych,
  • Klauzula wyboru prawa w treści gwarancji,
  • Praktyczne zagadnienia w projektach infrastrukturalnych,
  • Ryzyka związane z realizacją kontraktów,
  • Bezpieczeństwo kontraktów w PZP,
  • Ubezpieczenie projektu EPC LSTK,

  Numer 9, 02 2009

  Numer 9, 02 2009

  Czytaj: pobierz w wersji PDF

  W numerze:

  • Znajomość prawa uczy,
  • Young Professionals w FIDIC,
  • Głos w dyskusji,
  • Omówienie rozwoju branży budowlanej,
  • Policentryczne środowisko na Górnym Śląsku,
  • Energetyczne i przestrzenne planowanie,
  • Stawki robocizny kosztorysowej,
  • Program konferencji

  Numer 8, 12 2008

  Numer 8, 12 2008

  Czytaj: pobierz w wersji PDF

  W numerze:

  • Pożegnanie,
  • Podsumowanie roku,
  • Warunki kontraktowe FIDIC,
  • Projektuj i buduj,
  • Ceny w budownictwie,
  • Ubezpieczenia,
  • Press Release,
  • Wspomnienie sezonu,
  • Aktualności,

  Numer 7, 10 2008

  Czytaj: pobierz w wersji PDF

  W numerze:

  • Słowo wstępne Konferencji,
  • Kontrakty oparte na FIDIC,
  • Polskie doświadczenia w przygotowywaniu i realizacji zamówień publicznych
   Polish Experience in preparation and implementation of public procecurement
   Potrzebna pomoc,
  • Certified Construction Suppliers System
   Practical issues in implementation of Infrastruture Projects co-financed in Hungary from EU funds,
  • Slovenian experiences in FIDIC standard contracts
   Experience of EU funded projects in Estonia by using FIDIC Conditions of Contracts and National Procurement Law,
  • Sharing the Romanian Experience,
  • Procurement law in practice,

  Numer 6, 09 2008

  Czytaj: pobierz w wersji PDF

  W numerze:

  • Konferencje,
  • Ceny w budownictwie,
  • Zarządzanie inwestycjami,
  • Warunki kontraktowe FIDIC,
  • Projektuj i buduj,
  • Narodowa strategia spójności,
  • Ubezpieczenia,
  • Prawo,
  • Studia podyplomowe,
  • Aktualności,

  Numer 5, 05 2008

  Numer 5, 05 2008

  Czytaj: pobierz w wersji PDF

  W numerze:

  • Konferencja SIDiR,
  • Historycznie o Warunkach Kontraktowych FIDIC,
  • Techniczne aspekty przygotowania inwestycji,
  • Warunki kontraktowe FIDIC,
  • Pytania i odpowiedzi,
  • Fundusz spójności,
  • Zaplanować wydatki,
  • Ubezpieczenia,
  • Aktualności,

  Numer 4, 03 2008

  Numer 4, 03 2008

  Czytaj: pobierz w wersji PDF

  W numerze:

  • Realizacja inwestycji budowlanych celu publicznego
  • Stosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC
  • Prawo zamwień publicznych
  • Odwołania i protesty w zamówieniach publicznych
  • Zarządzanie inwestycjami celu publicznego
  • Studium wykonalności
  • Właściwe przygotowanie SIWZ
  • Doradcy oraz konsultanci
  • Rola inżyniera konsultanta i inżyniera kontraktu
  • Beneficjencie – bądź ostrożny
  • Roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne
  • Rozjemstwo i Arbitraż w sporach
  • Arbitraż
  • Co nowego dla beneficjentów?
  • Gwarancje ubezpieczeniowe w procesach inwestycyjnych
  • Rozliczenia i audyty

  Numer 3, 02 2008

  Numer 3, 02 2008

  Czytaj: pobierz w wersji PDF

  W numerze:

  • Inżynierska rutyna
  • Przejęcie robót
  • Decyzja środowiskowa
  • Ubezpieczenia
  • Pytania i odpowiedzi
  • Aktualności

  Numer 2, 12 2007

  Czytaj: pobierz w wersji PDF

  W numerze:

  • Fundusz spójności wyzwaniem dla Polski
  • Decyzja środowiskowa na realizację przedsięwzięcia
  • FIDIC warunki kontraktowe


  Newsletter SIDiR

  Otrzymuj najnowsze informacje o szkoleniach i konferencjach prosto na swoją skrzynkę pocztową