KODEKS ETYKI
NIEZALEŻNEGO INŻYNIERA KONSULTANTA, CZŁONKA SIDIR

I. Zawód zaufania społecznego.

 1. Zawód inżyniera konsultanta ma istotne znaczenie dla społeczeństwa, zaspokaja jego potrzeby oraz ma rzeczywisty, bezpośredni wpływ na standard życia. Należy on do grupy zawodów wolnych. Członkowie tej grupy zawodowej, zdając sobie sprawę z roli jaką pełnią, starają się oferować usługi zgodnie z zasadami moralnymi i cywilizacyjnymi opartymi o uczciwość, bezstronność, słuszność i sprawiedliwość. W swojej pracy zawodowej działają zgodnie z wymaganiami zachowań profesjonalnych, dostosowując się do najwyższych standardów etycznego zachowania w imieniu społeczeństwa, klientów, pracowników i zawodu, jak również godności osobistej tych wszystkich, z którymi współpracują.
 2. W trakcie wykonywania pracy zawodowej inżynier konsultant stale pamięta o konsekwencjach swojej działalności i wpływie podejmowanych przez niego decyzji na stosunki panujące pomiędzy jego klientami i pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.
 3. Praca inżyniera konsultanta jest pracą twórczą, odpowiedzialną i wymagającą stałego podnoszenia kwalifikacji oraz utrzymywaniu swojej wiedzy i umiejętności na poziomie odpowiadającym aktualnemu stanowi w dziedzinach techniki, prawa, zarządzania i ekonomii.

II. Zasady podstawowe.

Inżynier konsultant podczas pełnienia swojego obowiązku zawodowego będzie:

 1. Wykonywał swoje usługi jedynie w zakresie swojej kompetencji,
 2. Składał uczciwe i prawdziwe oświadczenia publiczne,
 3. Działał w sprawach zawodowych w najlepszej wierze w stosunku do każdego klienta,
 4. Dbał o godność i szacunek dla zawodu inżyniera konsultanta oraz przeciwdziałał obniżaniu jego rangi i autorytetu,
 5. Dbał o rozwój zawodowy współpracowników i partnerów,
 6. Przestrzegał zasady nie działania na szkodę innych inżynierów konsultantów poprzez pomniejszanie ich osiągnięć i dokonań oraz wyrażanie niemerytorycznych uwag w stosunku do ich decyzji i opinii,
 7. Miał zaufanie do wyników pracy innych inżynierów konsultantów.

III. Zasady działania.

 1. Inżynier konsultant nie ujawnia faktów, informacji, czy danych, które posiadł w związku z wykonywanym przez siebie zawodem bez wcześniejszej zgody klienta z wyjątkiem, gdy wymagane jest to przez prawo lub niniejsze zasady.
 2. Inżynier konsultant nie pozwoli na używanie imienia swojego lub firmy, nie zwiąże się również przedsięwzięciem z żadną osobą lub firmą, w stosunku do której ma powody przypuszczać, iż uwikłana jest ona w nieuczciwe i oszukańcze działania.
 3. Inżynier konsultant świadom istnienia jakichkolwiek przypadków naruszenia niniejszych zasad podejmie się współpracy z odpowiednimi władzami w celu przekazania informacji lub pomocy, gdy będzie to niezbędne.
 4. Inżynier konsultant działa jedynie w zakresie swojej kompetencji zawodowej:
  • Inżynier konsultant podejmuje się wykonania danego zadania, pod warunkiem posiadania odpowiedniej kwalifikacji zdobytej w wyniku wykształcenia lub doświadczenia w danym zakresie oraz, do wykonania którego jest teoretycznie i praktycznie przygotowany i przeświadczony, że uzyska założony rezultat,
  • Inżynier konsultant powstrzymuje się od wykonywania jakichkolwiek usług, jeżeli nie jest do ich wykonania kompetentny,
  • Inżynier konsultant lojalnie informuje swojego klienta o każdej okoliczności, która mogłaby stanowić przeszkodę lub zagrożenie w realizacji powierzonego mu zadania oraz działa tak, by nie narażać klienta na podejmowanie przedsięwzięć z góry skazanych na niepowodzenie,
  • Inżynier konsultant nie zamieści swojego podpisu pod opinią, ekspertyzą, dokumentacją projektową lub dokumentem odnoszącym się do zakresu wiedzy, w której nie jest kompetentny lub na opinii, ekspertyzie, dokumentacji projektowej lub dokumencie przygotowanym bez jego nadzoru przez inną osobę lub firmę,
  • Inżynier konsultant może przyjąć do wykonania zadanie będące poza zakresem jego wykształcenia i kompetencji zawodowej pod warunkiem, iż jego usługi będą ograniczone do tego etapu opinii, ekspertyzy lub dokumentacji projektowej, do którego ma kompetencje zawodowe oraz pod warunkiem, iż pozostałe etapy projektu będą wykonane przez uprawnionych, kompetentnych zawodowo inżynierów, konsultantów i pracowników. W takim przypadku może on złożyć podpis na opinii, ekspertyzie lub dokumentacji projektowej.
 5. Inżynier konsultant wydaje oświadczenia publiczne w sposób obiektywny, uczciwy, prawdziwy:
  • Inżynier konsultant jest obiektywny i podaje uczciwie prawdę w zawodowych raportach, sprawozdaniach, opiniach, ekspertyzach, deklaracjach i świadectwach, zawierających stosowne i odpowiednie informacje zawodowe,
  • Inżynier konsultant może publicznie wygłaszać profesjonalne opinie na tematy techniczne jedynie, gdy opinia ta jest poparta stosowną wiedzą zawodową i znajomością faktów w danej sprawie.
 6. Inżynier konsultant działa w sprawach zawodowych w najlepszej wierze w stosunku do każdego klienta:
  • Inżynier konsultant ujawni klientom wszelkie możliwości konfliktu interesów, poprzez bezzwłoczne poinformowanie ich o wszelkich powiązaniach handlowych, finansowych i innych okolicznościach mogących wpłynąć lub stwarzających przypuszczenie o ich wpływie na ocenę jakości świadczonych usług,
  • Inżynier konsultant nie przyjmuje wynagrodzenia w formie finansowej lub innej od więcej niż jednej strony za usługi dotyczące tego samego zadania lub za usługi należące do tego samego zadania, z wyjątkiem, gdy okoliczności, do których się odnoszą zostaną wyjawione stronom zainteresowanym i strony zainteresowane wyrażą na to zgodę,
  • Inżynier konsultant zawsze działa w legalnym interesie swojego klienta i wykonuje swoje usługi zawodowe w pełni i z oddaniem.
 7. Inżynier konsultant unika nieprawidłowości przy pozyskiwaniu zlecenia na rynku pracy:
  • Inżynier konsultant, ani pośrednio ani bezpośrednio, nie usiłuje zająć miejsca innego inżyniera konsultanta, który został już zaangażowany do wykonania określonej pracy,
  • Inżynier konsultant nie przejmuje pracy innego inżyniera konsultanta przed uprzedzeniem go i uzyskaniem pisemnej informacji od klienta o zakończeniu poprzedniego angażu dla tego inżyniera do wykonania tej pracy,
  • Inżynier konsultant nie pozwala na nieprawidłowe przedstawienie swoich naukowych i zawodowych kwalifikacji oraz swoich współpracowników,
  • Foldery reklamowe i inne prezentacje związane z pozyskiwaniem usług nie mogą oddawać nieprawidłowego stanu wiedzy i doświadczenia odnośnie wspólników, współpracowników, lub zakresu poprzednio wykonanych prac z zamiarem i w celu podniesienie oceny jakości wykonanych prac.
  • Inżynier konsultant nie proponuje, nie daje, nie pozyskuje i nie przyjmuje zarówno pośrednio, czy bezpośrednio żadnych darowizn w wysokości, które mogłyby wpłynąć na przyznanie zlecenia usługi lub kontraktu przez organ publiczny, lub które mogłyby być w rozsądny sposób interpretowane przez społeczeństwo, jako mające wpływ lub zamiar zlecenia usługi.
  • Inżynier konsultant nie oferuje wynagrodzenia lub podarków w zamian za pozyskanie zlecenia, nie płaci prowizji czy też udziału procentowego w zamian za pozyskanie zlecenia usługi.
  • Niniejszy kodeks nie zabrania konkurencji usług z innymi organizacjami zawodowymi i bezpłatnych usług oraz darowizn na cele charytatywne.

Do pobrania:

Kodeks etyki (PDF)