Młodzi Profesjonaliści


Młodzi Profesjonaliści


ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE GRUPY

Kto to jest Młody Profesjonalista?
Młodym Profesjonalistą jest osoba będąca Członkiem SIDiR (zwyczajnym, lub wspierającym), która nie ukończyła 40 roku życia

Kto może zostać Młodym Profesjonalistą?
Każdy, kto ukończył studia wyższe (inżynierskie bądź ekonomiczne czy prawnicze), złożył aplikację członkowską do SIDiR i został zaakceptowany przez Zarząd SIDiR jako Członek Stowarzyszenia. Osoba taka nie musi posiadać wymaganej od pozostałych praktyki zawodowej.

Celowość Powstania Koła Młodych Profesjonalistów:

Zgodnie ze Statutem SIDIR:

 1. Pomoc Młodym Profesjonalistom w zbudowaniu i umocnieniu silnej i stabilnej pozycji na rynku pracy.
 2. Zapewnienie przestrzegania przez Młodych Profesjonalistów norm postępowania zawodowego przyjętych przez Stowarzyszenie.
 3. Reprezentowanie Młodych Profesjonalistów na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
 4. Zdobywanie doświadczenia i podnoszenie kwalifikacji Młodych Profesjonalistów w zakresie jakości świadczonych przez nich usług.
 5. Przeszczepianie i rozpowszechnianie na gruncie krajowym zasad i metod pracy Młodych Profesjonalistów stosowanych w gospodarce wolnorynkowej.

Sposoby realizacji celów:

 1. Staranny dobór kandydatów na członków Stowarzyszenia.
 2. Przynależność Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji inżynierskich i doradczych.
 3. Ustanawianie zgodnych z odpowiedzialnością zawodu norm i zasad postępowania zawodowego niezależnych Inżynierów Konsultantów, wydawanie i promowanie wydawania literatury fachowej oraz organizowanie fachowych kursów, seminariów, sympozjów i innych spotkań członków oraz innych osób zawodowo zainteresowanych współpracą z Inżynierami Konsultantami.
 4. Reprezentowanie interesów zawodowych niezależnych Inżynierów Konsultantów wobec władz, instytucji samorządowych i organizacji zawodowych.

Plan i narzędzia:

 1. Współpraca międzynarodowa pomiędzy członkami YP EFCA. ( wymiana w formie staży przy Projektach np. Construction Managment czy PPP).
 2. Organizowanie staży, praktyk zawodowych, programów menadżerskich w Polsce w firmach Inżynieryjnych i Wykonawczych.
 3. Szkolenia wewnętrzne dla YP w ramach SIDIR ze środków własnych SIDIR i szkolenia dla YP organizowane ze środków unijnych (EFS).
 4. Budowa silnej grupy YP.
 5. Organizowanie konferencji razem z SIDIR o problematyce zawodowej
 6. Stworzenie planu pozyskania nowych YP za pomocą różnych narzędzi : rekomendacja, artykuły promocyjne, strona internetowa, informacje na uczelniach – Biura Karier.