DOTYCZY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH SIDIR

Kandydatka/Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców („Stowarzyszenie”) musi spełniać następujące warunki:

  1. Warunki ogólne

Zgodnie z art. 7.1 Statutu Stowarzyszenia musi być:

(1) niezależnym inżynierem doradcą wykonującym usługi doradztwa inżynierskiego na własny rachunek i odpowiedzialność lub kompetentnym inżynierem należącym do kluczowego personelu (właściciel, partner, członek zarządu, dyrektor lub konsultant) niezależnej firmy doradztwa inżynierskiego,

lub

(2) niezależnym rzeczoznawcą o innej niż inżynierska specjalności, ale mieszczącej się zasadniczo w ramach niezależnego doradztwa inżynierskiego, wykonującym usługi rzeczoznawstwa na własny rachunek i odpowiedzialność lub kompetentnym rzeczoznawcą należącym do kluczowego personelu (właściciel, partner, członek zarządu, dyrektor lub konsultant) niezależnej firmy rzeczoznawstwa,

oraz musi zadeklarować, że będzie ściśle przestrzegał Kodeksu Etycznego Inżyniera Konsultanta oraz podstawowych zasad postępowania zawodowego wymienione w art. 7.2 Statutu Stowarzyszenia, statutu i regulaminu Stowarzyszenia, uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

  1. Staż kandydacki

Okres kandydacki, trwający 12 (dwanaście) miesięcy, rozpoczyna się od dnia następnego po dniu, w którym odbyło się Zebranie Zarządu Stowarzyszenia, na którym została podjęta uchwała o przyjęciu Deklaracji Kandydatki/Kandydata. W uchwale Zarządu musi być zawarta informacja o tym, czy z Deklaracji Kandydatki/Kandydata wynika, że spełnione są warunki ogólne opisane w pkt. 1. W przypadku zaakceptowania kandydatury przez Zarząd, sekretariat Stowarzyszenia informuje o tym Kandydatkę/Kandydata drogą e-mailową.

W okresie 12. (dwunastu) miesięcy Kandydatka/Kandydat jest zobowiązana/y do aktywnego uczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia, w tym w szczególności do:

(1) aktywnego wspierania SIDiR w mediach społecznościowych;

(2) pisania artykułów do Biuletynu Konsultant – co najmniej jeden artykuł o tematyce związanej z działalnością Stowarzyszenia (np. realizacja procesów inwestycyjnych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC, dobre praktyki w inwestycjach budowlanych, pozasądowe rozstrzyganie sporów, inne wzorce umów o roboty budowlane);

(3) uczestniczenia w szkoleniach, webinarach, warsztatach, konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie – co najmniej w trzech wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Szczególnie promowane będzie wnoszenie przez Kandydatów inicjatyw, które będąc zgodne ze statutem SIDiR, i które będą miały na celu dalszy rozwój Stowarzyszenia.

W okresie stażu kandydackiego Kandydaci mogą zaproponować inną aktywność związaną z bieżącą działalnością Stowarzyszenia, która zostanie oceniona indywidualnie przez Zarząd Stowarzyszenia.

W okresie trwania 12-miesięcznego okresu stażu kandydackiego Zarząd SIDiR będzie na bieżąco śledził aktywność Kandydatki/Kandydata, jednak po upływie tego okresu Kandydatka/Kandydat jest zobowiązana/y złożyć szczegółowy wykaz podjętych działań w okresie stażu kandydackiego („Wykaz”).

Po otrzymaniu Wykazu Zarząd Stowarzyszenia zaproponuje Kandydatce/Kandydatowi termin spotkania, podczas którego Kandydatka/Kandydat przedstawi „studium przypadku”, z jakim miała/miał do czynienia w swojej pracy zawodowej, mający związek z dobrymi praktykami w inwestycjach budowlanych, zasadami lub Warunkami Kontraktowymi FIDIC.

Po wysłuchaniu Kandydatki/Kandydata Zarząd Stowarzyszenia podejmie uchwałę w sprawie przyjęcia/nie przyjęcia Kandydatki/Kandydata na Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia.

  1. Deklaracja Kandydatki/Kandydata

Wzór Deklaracji Kandydatki/Kandydata stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu Przyjęcia w Poczet Członków Stowarzyszenia.

Regulamin Przyjęcia w Poczet Członków Stowarzyszenia został przyjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 1/3/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r.


O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd SIDiR zwykłą większością głosów.

Dokumenty dla kandydatów:

Regulamin Przyjęcia w Poczet CzłonkówDeklaracja Kandydata/Kandydatki