STATUT STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW DORADCÓW I RZECZOZNAWCÓW

(tekst jednolity wraz ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 18.03.2000 r., 04.05.2003 r., 18.04.2009 r., 05.09.2009 r., 12.06.2010 r. i 24.03.2012 r. oraz zmiany uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.01.2019 r. uwzględniający Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy KRS z dnia 05.11.2012 r. oraz z dnia 5.04.2019 r.)

ROZDZIAŁ I: NAZWA, CHARAKTER, SIEDZIBA I TEREN DZIAŁANIA

Artykuł 1: NAZWA

1.1 Zakłada się stowarzyszenie niezależnych inżynierów doradców i niezależnych rzeczoznawców zwanych dalej Niezależnymi Konsultantami pod nazwą Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, która występuje dalej w treści niniejszego statutu, jako Stowarzyszenie.

1.1.a) Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców skupia inżynierów, doradców i rzeczoznawców zwanych dalej Inżynierami Konsultantami. W dalszej treści niniejszego Statutu używa się, odpowiednio, określenia Inżynier Konsultant.

1.2 Stowarzyszenie może używać nazwy w skrócie: SIDiR.

1.3 Nazwą swoją i charakterem Stowarzyszenie nawiązuje do założonej w 1914 r. polskiej organizacji inżynierskiej Koło Inżynierów Doradców i Inżynierów Rzeczoznawców KIDIR, będącej członkiem istniejącej od 1913 r. Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC oraz do organizacji bez osobowości prawnej istniejącej pod nazwą KIDIR od 1990 r.

Artykuł 2: CHARAKTER PRAWNY

2.1 Stowarzyszenie działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

2.2 Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2.3 Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych.

2.4 Stowarzyszenie nie prowadzi żadnej działalności politycznej.

2.5 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

Artykuł 3: SIEDZIBA I TEREN DZIAŁANIA

3.1 Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.

3.2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 4: PIECZĘĆ, GODŁO I ODZNAKA

4.1 Stowarzyszenie może ustalić własne godło i odznakę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.2 Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem: Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) w otoku i z godłem, której wzór podano w załączniku do niniejszego statutu, oraz innych pieczęci ustalonych przez władze Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II: CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

Artykuł 5: CELE

Cele Stowarzyszenia są następujące:

5.1 Reprezentowanie Inżynierów Konsultantów na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz współpraca w ich imieniu z krajowymi i zagranicznymi organizacjami inżynierskimi i doradczymi.

5.2 Zapewnienie przestrzegania przez Inżynierów Konsultantów norm postępowania zawodowego przyjętych przez Stowarzyszenie.

5.3 Podnoszenie kwalifikacji Inżynierów Konsultantów i jakości świadczonych przez nich usług oraz umożliwienie Inżynierom Konsultantom zdobywania specjalistycznej wiedzy.

5.4 Umacnianie i rozszerzanie ekonomicznych podstaw zawodu Inżyniera Konsultanta.

5.5 Wdrażanie i rozpowszechnianie na gruncie krajowym zasad i metod pracy Inżynierów Konsultantów stosowanych w gospodarce wolnorynkowej oraz nowoczesnych wzorców i zasad organizacji procesów inwestycyjnych, proponowanych przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (FIDIC), a także dostosowanie ich do wymogów obowiązującego prawa.

5.6 Propagowanie wiedzy i standardów FIDIC w szeroko pojętym sektorze budowlanym.

Artykuł 6: SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia są następujące:

6.1 Staranny dobór kandydatów na członków Stowarzyszenia.

6.2 Przynależność Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji inżynierskich i doradczych.

6.3 Ustanawianie zgodnych z odpowiedzialnością zawodu norm i zasad postępowania zawodowego Inżynierów Konsultantów, wydawanie i promowanie wydawania literatury zawodowej oraz organizowanie zawodowych kursów, seminariów, sympozjów i innych spotkań członków i osób zawodowo zainteresowanych współpracą z Inżynierami Konsultantami.

6.4 Reprezentowanie interesów zawodowych Inżynierów Konsultantów wobec władz, instytucji samorządowych i organizacji zawodowych.

6.5 Prowadzenie działalności gospodarczej.

6.6 Współpraca z uczelniami wyższymi technicznymi i ekonomicznymi w Polsce w celu propagowania standardów FIDIC.

6.7 Dbałość o przestrzeganie przez Inżynierów Konsultantów etyki zawodowej i postępowanie zgodne z Kodeksem Etyki Inżyniera Konsultanta.
Dbałość o profesjonalizm członków Stowarzyszenia w wykonywaniu zobowiązań Inżyniera Konsultanta, podejmowanie przez nich działań w najlepszej wierze zgodnie z kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym.
Dbałość o poszanowanie statusu Inżyniera Konsultanta pełniącego funkcję „Inżyniera” w kontraktach realizowanych według standardów FIDIC.

ROZDZIAŁ III: CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Artykuł 7: CZŁONKOSTWO

7.1 Członkiem Stowarzyszenia może być ściśle przestrzegający Kodeksu Etycznego Inżyniera Konsultanta oraz podstawowych zasad postępowania zawodowego wymienionych w Art. 7.2 i zwany w niniejszym statucie Inżynierem Konsultantem:

(1) inżynier doradca wykonujący usługi doradztwa inżynierskiego na własne ryzyko i odpowiedzialność lub kompetentny inżynier należący do kluczowego personelu (np.: właściciel, partner, członek zarządu, dyrektor lub konsultant – lecz bez ograniczania się do w/w stanowisk) niezależnej firmy doradztwa inżynierskiego lub kompetentny inżynier (np.: właściciel, partner, członek zarządu, dyrektor, kierownik, konsultant, koordynator – lecz bez ograniczania się do w/w stanowisk) firmy branży budowlanej lub projektowej lub u inwestora;

(2) rzeczoznawca lub doradca o innej niż inżynierska specjalności, ale mieszczącej się zasadniczo w ramach doradztwa inżynierskiego, ekonomicznego i prawnego realizowanego w sektorze budowlanym, wykonujący usługi rzeczoznawstwa na własne ryzyko zawodowe i odpowiedzialność lub kompetentny rzeczoznawca należący do kluczowego personelu (właściciel, partner, członek zarządu, dyrektor lub konsultant) niezależnej firmy rzeczoznawstwa, firmy branży budowlanej lub instytucji państwowej lub instytucji naukowej związanej z branżą budowlaną lub kancelarii prawniczej obsługującej strony umów opartych o Warunki Kontraktowe FIDIC.

Przy tym tacy określeni powyżej w podpunkcie (2) członkowie o innej niż inżynierska specjalności, nie mogą stanowić więcej niż jedną trzecią ogółu członków Stowarzyszenia.

7.2. Podstawowe zasady postępowania zawodowego Niezależnego Konsultanta są następujące:

(1) Inżynier Konsultant utrzymuje wysoką pozycję i rangę zawodu w ten sposób, że pełniąc swoje usługi zawodowe: działa w interesie swego klienta, wykonuje swe obowiązki z pełną lojalnością w stosunku do niego oraz postępuje tak, aby służyć najlepszym interesom społeczeństwa.

(2) Inżynier Konsultant przestrzega swojej niezależności polegającej na tym, że jego usługa zawodowa – porada, orzeczenie czy decyzja, nie podlega w żadnym wypadku jakiemukolwiek wpływowi wynikającemu z powiązań z inną osobą lub organizacją, zaś wynagrodzenie za jego usługi pochodzi wyłącznie z płatności jego klientów, z wyjątkiem korzyści uzyskanych z posiadanych udziałów w porozumieniach tworzonych ad hoc w celu projektowania, wykonawstwa, kierowania realizacją przedsięwzięcia lub w celu innych podobnych zamierzeń.

(3) Inżynier Konsultant ma, zgodną ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w obowiązujących regulaminach Stowarzyszenia, kompetencję: wiedzę, doświadczenie i staż zawodowy.

7.3 Rozróżnia się następujące kategorie członków Stowarzyszenia:

(1) członkowie zwyczajni;

(2) członkowie wspierający;

(3) członkowie honorowi.

Artykuł 8: CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

8.1 Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która odpowiada kryteriom określonym w Art. 7.1 i Art. 7.2.

8.2 Przyjęcia na członka zwyczajnego dokonuje Zarząd na podstawie wniosku zainteresowanego, złożonego na formularzu deklaracji kandydata, określonej w Regulaminie Przyjęcia w Poczet Członków.

8.3 Składając określony w Art. 8.2 wniosek, zainteresowany musi formalnie zadeklarować wolę przestrzegania statutu i regulaminów Stowarzyszenia, uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

8.4 Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

(1) wpłacenia wpisowego;

(2) terminowego opłacania rocznych składek członkowskich;

(3) przestrzegania Kodeksu Etyki Inżyniera Konsultanta oraz podstawowych zasad wymienionych w Art. 7.2, tak jak zostały one określone w niniejszym statucie i w regulaminach Stowarzyszenia;

(4) stosowania się do uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

8.5 Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

(1) powoływania się w swojej działalności zawodowej na przynależność do Stowarzyszenia oraz organizacji, do których Stowarzyszenie należy, jeżeli przepisy tych organizacji na to pozwalają – w tym używania znaków Stowarzyszenia i tych organizacji, zgodnie z zasadami przyjętymi przez te organizacje;

(2) brania udziału w Walnych Zgromadzeniach z decydującym prawem głosu oraz z czynnym i biernym prawem wyborczym, przy czym prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawo udziału w głosowaniu oraz bierne i czynne prawo wyborcze, winny być wykonywane przez członków zwyczajnych osobiście;

(3) wglądu w dokumenty Stowarzyszenia;

(4) brania udziału we wszystkich organizowanych przez Stowarzyszenie kursach, seminariach, sympozjach i innych spotkaniach członków oraz warsztatach tematycznych;

(5) uczestniczenia w pracach wszystkich stałych i doraźnych Komisji;

(6) wysuwania wniosków dotyczących istniejących lub proponowanych form pracy Stowarzyszenia oraz brania udziału w zebraniach Zarządu w celu przedstawienia tych wniosków.

8.6 Utrata członkostwa zwyczajnego Stowarzyszenia może nastąpić przez:

(1) skreślenie z listy członków zwyczajnych; lub

(2) wykluczenie; lub

(3) wygaśnięcie członkostwa z powodu śmierci.

8.7 Zarząd podejmuje uchwałę o skreśleniu członka zwyczajnego z listy członków Stowarzyszenia z jednego z następujących powodów:

(1) wniosek członka zwyczajnego o skreślenie go z listy członków Stowarzyszenia; lub

(2) nieopłacenie składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok kalendarzowy.

8.8 Uchwałę o skreśleniu członka zwyczajnego z listy Stowarzyszenia z powodu wymienionego w Art. 8.7, podpunkt (1), Zarząd podejmuje na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

8.9 Skreślony

8.10 Przed podjęciem uchwały o skreśleniu członka zwyczajnego z listy Stowarzyszenia z powodu wymienionego w Art. 8.7, podpunkt (2), Zarząd udziela temu członkowi ostrzeżenia pisemnie pocztą tradycyjną lub pismem w formacie pdf wysyłanym na podany przez niego adres e-mail co najmniej 3 miesiące przed podjęciem takiej uchwały.

8.11 Wykluczenie członka zwyczajnego ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu z jednego z następujących powodów:

(1) nieprzestrzeganie postanowień statutu lub regulaminów Stowarzyszenia lub uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu, lub nieprzestrzeganie zasad etyki zawodowej, a w szczególności Kodeksu Etyki Inżyniera Konsultanta – potwierdzone orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;

(2) działanie na szkodę Stowarzyszenia – potwierdzone orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;

(3) prawomocne skazanie przez sąd krajowy lub zagraniczny za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

Artykuł 9: CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

9.1 Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zadeklaruje poparcie finansowe lub rzeczowe na cele statutowe Stowarzyszenia i która:

(1) jako osoba fizyczna spełnia warunki określone w Art. 7.1, podpunkt (1), oraz Art.7.2, podpunkty (1) i (3); lub

(2) jako osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej spełnia warunki określone w Art. 7.1 i Art. 7.2 i jest niezależną firmą doradczą, kierowaną przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

(3) Skreślony

9.2 Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd na podstawie wniosku zainteresowanego, złożonego na formularzu deklaracji kandydata, określonej w Regulaminie Przyjęcia w Poczet Członków.

9.3 Składając określony w Art. 9.2 wniosek, zainteresowany musi formalnie zadeklarować wolę przestrzegania statutu i regulaminów Stowarzyszenia, uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

9.4 Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają obowiązek:

(1) wpłacenia wpisowego;

(2) terminowego opłacania rocznych składek członkowskich;

(3) przestrzegania Kodeksu Etyki Inżyniera Konsultanta oraz podstawowych zasad wymienionych w Art. 7.2, tak jak zostały one określone w niniejszym statucie i w regulaminach Stowarzyszenia;

(4) stosowania się do uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

9.5 Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają prawo:

(1) powoływania się w swojej działalności zawodowej na swoje członkostwo wspierające w Stowarzyszeniu oraz organizacje, do których Stowarzyszenie należy, jeżeli przepisy tych organizacji na to pozwalają – w tym używania znaków Stowarzyszenia i pozostałych organizacji zgodnie z zasadami przyjętymi przez te organizacje;

(2) brania udziału, jeżeli członek wspierający jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – przez swojego upoważnionego przedstawiciela, w Walnych Zgromadzeniach z doradczym prawem głosu;

(3) wglądu, jeżeli członek wspierający jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – przez swojego upoważnionego przedstawiciela, w dokumenty finansowe Stowarzyszenia;

(4) brania udziału, jeżeli członek wspierający jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – przez swoich upoważnionych i uzgodnionych z Zarządem przedstawicieli, we wszystkich organizowanych przez Stowarzyszenie kursach, seminariach, sympozjach i innych spotkaniach członków;

(5) wysuwania wniosków dotyczących istniejących lub proponowanych form pracy Stowarzyszenia oraz brania udziału, jeżeli członek wspierający jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – przez swojego upoważnionego przedstawiciela, w zebraniach Zarządu w celu przedstawienia tych wniosków.

9.6 Utrata członkostwa wspierającego Stowarzyszenia może nastąpić przez:

(1) skreślenie z listy członków wspierających; lub

(2) wykluczenie.

9.7 Zarząd podejmuje uchwałę o skreśleniu członka wspierającego z listy członków Stowarzyszenia z jednego z następujących powodów:

(1) wniosek członka wspierającego o skreślenie go z listy członków wspierających Stowarzyszenia;

(2) nieopłacenie składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok kalendarzowy;

(3) likwidacja lub upadłość.

9.8 Uchwałę o skreśleniu członka wspierającego z listy Stowarzyszenia z powodu wymienionego w Art. 9.7, podpunkt (1), Zarząd podejmuje na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

9.9 Skreślony

9.10 Przed podjęciem uchwały o skreśleniu członka wspierającego z listy Stowarzyszenia z powodu wymienionego w Art. 9.7, podpunkt (2) Zarząd udziela temu członkowi ostrzeżenia pisemnie pocztą tradycyjną lub pismem w formacie pdf wysyłanym na podany przez niego adres e-mail co najmniej 3 miesiące przed podjęciem takiej uchwały.

9.11 Wykluczenie członka wspierającego ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu z jednego z następujących powodów:

(1) nieprzestrzeganie postanowień statutu lub regulaminów Stowarzyszenia lub uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu, lub nieprzestrzeganie zasad etyki zawodowej, a w szczególności Kodeksu Etyki Inżyniera Konsultanta – potwierdzone orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;

(2) działanie na szkodę Stowarzyszenia – potwierdzone orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.

(3) Skreślony

Artykuł 9A: KOŁO MŁODYCH PROFESJONALISTÓW

9.A.1 Członkowie zwyczajni, którzy nie ukończyli 40 roku życia mogą utworzyć Koło Młodych Profesjonalistów.

Artykuł 10: CZŁONKOWIE HONOROWI

10.1 Godność członka honorowego może być nadana osobom fizycznym spoza Stowarzyszenia szczególnie dla Stowarzyszenia zasłużonym, przy czym osoby uhonorowane nie mają z tytułu tej godności żadnych obowiązków.

10.2 Godność członka honorowego nadawana jest uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu.

10.3 Członkowie honorowi Stowarzyszenia mają prawo:

(1) brania udziału w Walnych Zgromadzeniach z doradczym prawem głosu, jednak bez prawa wyborczego;

(2) brania udziału we wszystkich organizowanych przez Stowarzyszenie kursach, seminariach, sympozjach i innych spotkaniach członków bezpłatnie;

(3) uczestniczenia, na zasadach ogólnych, w pracach wszystkich stałych i doraźnych Komisji;

(4) wysuwania wniosków dotyczących istniejących lub proponowanych form pracy Stowarzyszenia oraz brania udziału w zebraniach Zarządu w celu przedstawienia tych wniosków.

10.4 Członek honorowy może utracić tę godność na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu z jednego z następujących powodów:

(1) działanie na szkodę Stowarzyszenia – potwierdzone orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego; lub

(2) skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

ROZDZIAŁ IV: WŁADZE

Artykuł 11: WŁADZE

11.1 Władzami Stowarzyszenia są:

(1) Walne Zgromadzenie;

(2) Zarząd;

(3) Komisja Rewizyjna;

(4) Sąd Koleżeński.

11.2 Z wyjątkami przewidzianymi przez niniejszy statut, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów z decydującym głosem przewodniczącego zebrania w przypadku równowagi głosów. Uchwały władz: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego są prawomocne, jeżeli na zebraniu jest obecna, co najmniej połowa członków danej władzy.

11.3 Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia swoich funkcji.

11.4 Zebrania władz Stowarzyszenia są protokołowane zgodnie z Regulaminem zebrania. W protokole umieszcza się, co najmniej: uchwały i zatwierdzenia, przebieg wyborów oraz złożone na piśmie stanowiska uczestników zebrania.

11.5 Kadencja Prezesa, innego członka Zarządu, członka Komisji Rewizyjnej i członka Sądu Koleżeńskiego trwa cztery lata i rozpoczyna się w momencie zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym dany członek został wybrany, zaś kończy się w momencie rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia, na którym upływa kadencja danego członka.

Artykuł 12: WALNE ZGROMADZENIE

12.1 Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

12.2 Walne Zgromadzenie ustala kierunki i programy działania Stowarzyszenia, podejmuje wiążące wszystkich członków uchwały oraz wybiera Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej i członków Sądu Koleżeńskiego.

12.3 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia są zastrzeżone:

(1) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich na rok następny;

(2) ustalanie liczby członków Zarządu z zastrzeżeniem, że członków tych musi być nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu, licząc wśród nich Prezesa;

(3) wybór osobno Prezesa i osobno pozostałych członków Zarządu w głosowaniu tajnym;

(4) wybór członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym;

(5) nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia;

(6) zatwierdzenie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

(7) zatwierdzenie bilansu rocznego Stowarzyszenia za rok ubiegły;

(8) zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia;

(9) zatwierdzenie regulaminów Stowarzyszenia;

(10) wykluczenie członka ze Stowarzyszenia po orzeczeniu Sądu Koleżeńskiego zgodnie z Art. 14A.5 podpunkt (4);

(11) anulowanie uchwały Zarządu w uzasadnionym przypadku;

(12) zbycie lub obciążenie nieruchomości Stowarzyszenia;

(13) podjęcie uchwały o podjęciu działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie;

(14) zmiana statutu Stowarzyszenia;

(15) rozwiązanie Stowarzyszenia;

(16) udzielenie lub nieudzielenie Zarządowi absolutorium;

(17) odwołanie Zarządu w przypadku określonym w Art. 12.15;

(18) odwołanie Komisji Rewizyjnej w przypadkach określonych w Art. 12.16;

(19) wybór członków Sądu Koleżeńskiego w głosowaniu tajnym;

(20) nałożenie na członka zwyczajnego kary organizacyjnej polegającej na okresowym zawieszeniu jego praw członkowskich po orzeczeniu Sądu Koleżeńskiego zgodnie z Art. 14A.5, podpunkt (3).

12.4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz do roku w terminie do 30 czerwca i jest zwoływane przez Zarząd. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane przez Zarząd w wyżej ustalonym terminie, to musi być ono zwołane przez Komisję Rewizyjną, nawet w jednoosobowym składzie, w terminie dwóch miesięcy od daty upłynięcia terminu zwołania takiego Zgromadzenia przez Zarząd.

12.5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z jego własnej inicjatywy.

12.6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie musi być zwołane:

(1) na pisemny wniosek, co najmniej jednej trzeciej ogółu członków Stowarzyszenia; lub

(2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej; lub

(3) w wypadku złożenia mandatów przez ponad połowę członków Zarządu; lub

(4) w wypadku złożenia mandatów przez ponad połowę członków Komisji Rewizyjnej.

12.7 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie określone w Art.12.6 musi być zwołane przez Zarząd w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia okoliczności lub złożenia wniosku wymienionego w tym artykule. Jeżeli Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane przez Zarząd w wyżej ustalonym terminie, to musi być ono zwołane przez Komisję Rewizyjną, nawet w jednoosobowym składzie, w terminie dwóch miesięcy od daty upłynięcia terminu zwołania takiego Zgromadzenia przez Zarząd.

12.8 Na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy, które były powodem zwołania tego Walnego Zgromadzenia.

12.9 O zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadamia każdego członka Stowarzyszenia, na 21 dni przed planowaną datą Walnego Zgromadzenia podając do wiadomości, co najmniej: porządek, miejsce oraz pierwszy i drugi termin rozpoczęcia obrad, pisemnie pocztą tradycyjną lub pismem w formacie pdf wysyłanym na podany przez niego adres e-mail.

12.10 W pierwszym terminie Walne Zgromadzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim obecna co najmniej jedna trzecia członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Drugi termin winien być podany przy powiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu, a jego data powinna być nie dalsza niż dwa tygodnie po pierwszym terminie. W drugim terminie Walne Zgromadzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał niezależnie od ilości obecnych, z wyjątkiem uchwał określonych w Art. 12.3 podpunkty (12), (13), (14) i (15), do których stosują̨ się wymagania określone odpowiednio w Art. 16.2, Art. 17.4, Art. 20.1 i Art. 21.2.

12.11 Walne Zgromadzenie otwiera Prezes, zaś przewodniczy mu wybrany na początku Walnego Zgromadzenia przewodniczący, przy czym przewodniczącym tym nie może być członek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego.

12.12 Wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu jest obowiązkiem członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

12.13 Zarząd może zaprosić na obrady Walnego Zgromadzenia osoby spoza Stowarzyszenia.

12.14 Na wniosek Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o udzieleniu lub nieudzieleniu Zarządowi absolutorium.

12.15 W przypadku nieudzielenia Zarządowi przez Walne Zgromadzenie absolutorium, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w przedmiocie odwołania Zarządu i przeprowadza się wybory nowego Zarządu na tym samym Walnym Zgromadzeniu, przy czym w skład nowego Zarządu nie może wejść nikt z Zarządu odwołanego.

12.16 W przypadku nieudzielenia Zarządowi przez Walne Zgromadzenie absolutorium po wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium lub w przypadku udzielenia Zarządowi przez Walne Zgromadzenie absolutorium po wniosku Komisji Rewizyjnej o nie udzielenie absolutorium, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w przedmiocie odwołania Komisji Rewizyjnej i przeprowadzenia wyborów nowej Komisji Rewizyjnej na tym samym Walnym Zgromadzeniu.

Artykuł 13: ZARZĄD

13.1 Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia i za wszystkie swoje czynności odpowiedzialny jest przed Walnym Zgromadzeniem.

13.2 Do kompetencji Zarządu należy:

(1) reprezentowanie Stowarzyszenia;

(2) zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia;

(3) układanie i zmiana regulaminów Stowarzyszenia, przedstawianych następnie do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu;

(4) ustanawianie, według własnego uznania, stałych i doraźnych komisji do pomocy w wykonywaniu swoich zadań, przy czym za swoją działalność komisje te są odpowiedzialne przed Zarządem;

(5) administracja nieruchomości Stowarzyszenia;

(6) nadzór nad jednostkami gospodarczymi Stowarzyszenia;

(7) przygotowanie i przedstawianie do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania i bilansu rocznego Stowarzyszenia;

(8) Skreślony

(9) zwoływanie Walnych Zgromadzeń;

(10) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia zgodnie z Art. 21.1 podpunkt (1) o rozwiązanie się i likwidację Stowarzyszenia;

(11) powołanie stałego sądu polubownego (sądu arbitrażowego) działającego przy Stowarzyszeniu, jako jednostka organizacyjna w zakresie orzecznictwa w sporach pomiędzy stronami umów gospodarczych;

(12) ustalenie i zmiana regulaminu stałego sądu polubownego (sądu arbitrażowego) działającego przy Stowarzyszeniu, przedstawianego następnie do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.

13.3 Zarząd składa się z wybieranego przez Walne Zgromadzenie osobno Prezesa i osobno czterech do ośmiu członków Zarządu.

13.4 Skreślony.

13.5 Skreślony.

13.6 Zebrania Zarządu odbywają̨ się co najmniej raz na kwartał.

13.7 Nie później niż 14 dni od daty wyboru Zarządu odbywa się pierwsze zebranie Zarządu, na którym wybierani są spośród grona członków Zarządu:

(1) Wiceprezes;

(2) Skarbnik;

(3) Sekretarz.

13.8 Zebraniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes lub członek Zarządu upoważniony przez Prezesa.

13.9 W zebraniach Zarządu mają prawo brać udział, w charakterze obserwatorów z doradczym prawem głosu, członkowie Komisji Rewizyjnej oraz członkowie Stowarzyszenia.

13.10 Jeżeli Prezes nie jest w stanie dokończyć swojej kadencji, to funkcję jego przejmuje Wiceprezes i pełni ją do najbliższego Walnego Zgromadzenia, które dokonuje wyboru Prezesa.

13.11 Jeżeli któryś z członków Zarządu nie jest w stanie dokończyć swojej kadencji, to Zarząd pracuje w niepełnym składzie do najbliższego Walnego Zgromadzenia, które dokonuje wyboru brakującego członka Zarządu. Jeżeli skład Zarządu w niepełnym składzie wyniesie mniej niż połowę liczby członków Zarządu wybranych przez Walne Zgromadzenie, to brakujący członkowie Zarządu wybierani są na zwołanym w tym celu nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

13.12 W celu wypełniania swoich obowiązków Zarząd może zorganizować biuro Stowarzyszenia zatrudniając niezbędnych pracowników.

13.13 Obowiązki i kompetencje pracowników biura Stowarzyszenia zostaną określone przez Zarząd i pracownicy ci będą przed Zarządem odpowiedzialni za wypełnianie swoich obowiązków.

13.14 Płatnym pracownikiem biura Stowarzyszenia nie może być żaden członek Stowarzyszenia.

Artykuł 14: KOMISJA REWIZYJNA

14.1 Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia pod i względem prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu Stowarzyszenia i uchwałami Walnego Zgromadzenia.

14.2 Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

14.3 Nie później niż 14 dni od daty wyboru Komisji Rewizyjnej odbywa się pierwsze zebranie Komisji Rewizyjnej z udziałem przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z głosem doradczym, na którym wybierany jest spośród grona członków Komisji Rewizyjnej jej przewodniczący pełniący jednocześnie funkcję sekretarza tej Komisji

14.4 Komisja Rewizyjna powinna, co najmniej raz w roku dokonać kompleksowej kontroli działalności Stowarzyszenia, przedstawić jej wyniki wraz z własną oceną na Walnym Zgromadzeniu oraz postawić wniosek o udzielenie lub nieudzielenie Zarządowi absolutorium.

14.5 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

(1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności sprawdzanie prawidłowości prowadzenia przez Zarząd spraw finansowych Stowarzyszenia;

(2) badanie przygotowanego przez Zarząd bilansu rocznego Stowarzyszenia i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu raportu na ten temat;

(3) ogólna kontrola działalności jednostek gospodarczych Stowarzyszenia;

(4) nadzór nad prowadzoną przez biegłych księgowych kontrolą spraw finansowych jednostek gospodarczych Stowarzyszenia;

(5) wnioskowanie zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

(6) zwołanie, zgodnie z Art. 12.7, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

(7) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia zgodnie z Art. 21.1 podpunkt (2) o rozwiązanie się i likwidację Stowarzyszenia;

(8) przygotowanie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników swojej działalności;

(9) przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie lub nieudzielenie Zarządowi absolutorium;

(10) zwołanie, zgodnie z Art. 12.4, zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

14.6 W przypadku, gdy członek Komisji Rewizyjnej nie jest w stanie dokończyć swojej kadencji, to Komisja Rewizyjna pracuje w niepełnym składzie do najbliższego Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru brakującego członka Komisji Rewizyjnej. Jeżeli skład Komisji Rewizyjnej w niepełnym składzie wyniesie mniej niż połowę̨ liczby członków Komisji Rewizyjnej wybranych przez Walne Zgromadzenie, to brakujący członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są na zwołanym w tym celu nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Artykuł 14A: SĄD KOLEŻEŃSKI

14A.1 Sąd Koleżeński jest władzą powołaną do wydawania orzeczeń w sprawach członków Stowarzyszenia, którym postawiono zarzut naruszenia:

(1) postanowień statutu i regulaminów Stowarzyszenia lub uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu; lub

(2) zasad etyki zawodowej, a w szczególności Kodeksu Etyki Inżyniera Konsultanta.
Sprawę do Sądu Koleżeńskiego może wnieść zarówno któraś z władz Stowarzyszenia, jak i poszczególny członek Stowarzyszenia.

14A.2 Sąd Koleżeński składa się z 5 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

14A.3 Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

14A.4 Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie w składzie, co najmniej 3 członków z udziałem przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego lub jego zastępcy, sporządzając pisemny protokół z posiedzenia. Orzeczenie przekazywane jest do stron w sprawie oraz do Zarządu celem wdrożenia orzeczenia.

14A.5 Sąd Koleżeński zależnie od okoliczności może w swoim orzeczeniu:

(1) udzielić członkowi upomnienia; lub

(2) udzielić członkowi nagany; lub

(3) wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o nałożenie na członka kary organizacyjnej polegającej na okresowym zawieszeniu jego praw członkowskich; lub

(4) wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V: REPREZENTACJA, DOCHODY I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

Artykuł 15: REPREZENTACJA

15.1 Stowarzyszenie jest reprezentowanie przez Zarząd.

15.2 Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Skarbnika.

Artykuł 16: ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

16.1 Skreślony

16.2 Zbycie lub obciążenie nieruchomości Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia przyjętej liczbą dwóch trzecich ważnych głosów wszystkich obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia, przy obecności, co najmniej jednej trzeciej uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

16.3 W razie niewypłacalności Stowarzyszenia jego członkowie są zobowiązani do spłacenia solidarnie zaciągniętych długów, jednak wysokość całkowitego obciążenia członka z tego tytułu nie może przekroczyć pięciokrotnej wartości składek członkowskich w roku, w którym powstała niewypłacalność.

16.4 Rok finansowy Stowarzyszenia rozpoczyna się 1 stycznia i kończy się 31 grudnia tego samego roku.

Artykuł 17: DOCHODY

17.1 Dochody i majątek Stowarzyszenia mogą pochodzić z następujących źródeł:

(1) wpisowe i składki członków;

(2) darowizny od osób prywatnych, firm i instytucji;

(3) spadki;

(4) zapisy;

(5) dochody z własnej działalności gospodarczej;

(6) dochody z majątku Stowarzyszenia.

17.2 Dochody i majątek Stowarzyszenia mogą służyć wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia.

17.3 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.

17.4 Podjęcie uchwały o podjęciu działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia przyjętej liczbą dwóch trzecich ważnych głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

17.5 Członkowie Zarządu nie mogą być członkami organów kierowniczych jednostki gospodarczej Stowarzyszenia.

17.6 Członkowie Zarządu muszą stanowić co najmniej połowę liczby członków organów nadzorczych jednostki gospodarczej Stowarzyszenia.

Artykuł 18: ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie (wg PKD-2007):

58.11.Z – Wydawanie książek

47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

72.19. Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarzadzania

71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne

73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami

85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Artykuł 19: SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

19.1 Składki członkowskie na rok przyszły uchwala zwyczajne Walne Zgromadzenie. O ile Walne Zgromadzenie nie uchwali nowego wymiaru składek – obowiązują składki ustalone w roku poprzednim.

19.2 Uchwalone składki wchodzą w życie od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zostały uchwalone i płatne są w ciągu trzech miesięcy od tej daty.

19.3 Nowoprzyjęci członkowie płacą składki za rok, w którym zostali przyjęci:

(1) całą składkę, jeżeli zostali przyjęci do końca czerwca tego roku; lub

(2) połowę składki, jeżeli zostali przyjęci później.

19.4 Członkowie zwyczajni płacą połowę składki do roku, w którym ukończyli 40 lat i od roku, w którym ukończyli 65 lat.

ROZDZIAŁ VI: ZMIANY W STATUCIE I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA

Artykuł 20: ZMIANY W STATUCIE

20.1 Jakiekolwiek zmiany w niniejszym statucie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia przyjętej liczbą dwóch trzecich ważnych głosów, przy obecności co najmniej jednej trzeciej uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

Artykuł 21: ROZWIĄZANIE SIĘ I LIKWIDACJA

21.1 Rozwiązanie się i likwidacja Stowarzyszenia mogą być zaproponowane na piśmie przez:

(1) Zarząd; lub

(2) Komisję Rewizyjną; lub

(3) co najmniej jedną trzecią ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

21.2 Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu się i likwidacji Stowarzyszenia wymaga dwóch trzecich ważnych głosów wszystkich obecnych na Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia, przy obecności, co najmniej jednej trzeciej uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

21.3 W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia, odpowiedzialnym za likwidację będzie ostatni Zarząd lub wyznaczona przez Walne Zgromadzenie komisja likwidacyjna.

21.4 W przypadku likwidacji żadne dobra nie mogą być podzielone między członków Stowarzyszenia, ale muszą być przekazane innej organizacji społecznej o podobnym charakterze.

ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 22: SĄD POLUBOWNY (SĄD ARBITRAŻOWY) I MEDIACJE

22.1 Przy Stowarzyszeniu może zostać powołany stały sąd polubowny (sąd arbitrażowy) działający jako jednostka organizacyjna Stowarzyszenia w zakresie orzecznictwa w sporach między stronami umów gospodarczych.

22.2 Zasady powołania stałego sądu polubownego (sądu arbitrażowego) określi uchwała Zarządu Stowarzyszenia.

22.3 Wewnętrzna organizacja i funkcjonowanie stałego sądu polubownego (sądu arbitrażowego) będą uregulowane w regulaminie stałego sądu polubownego (sądu arbitrażowego), który zostanie przygotowany przez Zarząd i wprowadzony uchwałą Walnego Zgromadzenia.

22.4 Przy stowarzyszeniu może działać Ośrodek Mediacji działający jako jednostka organizacyjna Stowarzyszenia w zakresie mediacji w sporach pomiędzy stronami umów gospodarczych oraz innych mediacji w innych sporach wynikłych w związku z realizowanymi umowami gospodarczymi o charakterze budowlanym i/lub projektowym.

22.5 Regulamin Ośrodka Mediacji reguluje wszelkie sprawy związane z prowadzonymi mediacjami. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.