Logo SIDiR

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) jest wyłącznym reprezentantem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) i Europejskiej Federacji Inżynierów Konsultantów (EFCA) w Polsce.

– Członkami zwyczajnymi SIDiR są osoby fizyczne – niezależni Inżynierowie Konsultanci, posiadający najwyższe kwalifikacje zawodowe, wiedzę i doświadczenie niezbędne do świadczenia usług konsultingu inżynierskiego. Członkowie zwyczajni SIDiR starają się utrzymywać wysoką pozycję i rangę zawodu poprzez pełnienie swoich usług zawodowych zawsze w interesie swego klienta, z pełną lojalnością w stosunku do niego oraz postępując tak, aby usługi zawodowe – porada, opinia czy decyzja nie podlegały w żadnym wypadku jakiemukolwiek wpływowi wynikającemu z powiązań z inną osobą lub organizacją. Członkowie zwyczajni SIDiR muszą w swoich działaniach kierować się zasadami obowiązującymi w FIDIC, promować dobre praktyki konsultingu inżynierskiego, dbać o zrównoważony rozwój społeczeństwa i jego środowiska.

– Członkami wspierającymi SIDiR są prywatne firmy zajmujące się niezależnym doradztwem inżynierskim, takim jak: studia wykonalności, projektowanie, nadzór nad realizacją robót, zarządzanie realizacją przedsięwzięcia.

– Bezwzględnym wymaganiem stawianym członkom SIDiR jest przestrzeganie Kodeksu Etyki Niezależnego Konsultanta.

– SIDiR rozpowszechnia w Polsce nowoczesne zasady organizacji procesów inwestycyjnych, proponowane przez FIDIC, Phare, Bank Światowy, a także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Europejski Bank Inwestycyjny (EIB), wydaje polskojęzyczne wersje Warunków Kontraktowych FIDIC oraz Standardy Realizacji Inwestycji. Organizuje szkolenia, warsztaty i konferencje poświęcone dobrym praktykom w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi, pozasądowym metodom zapobiegania i rozstrzygania sporów oraz zmianom w prawie.

– SIDiR prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wydawania i sprzedaży publikacji związanych z nowoczesnym procesem inwestycyjnym, opracowania opinii eksperckich, w tym w charakterze biegłego sądowego, tworzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szkoleń i wsparcia stron procesu inwestycyjnego na każdym etapie jego realizacji.

Przy SIDiR działa Sąd Arbitrażowy dedykowany do rozstrzygania sporów budowlanych na rynku komercyjnym i zamówień publicznych. Sąd Arbitrażowy przy SIDiR zapewnia usługi arbitrażowe na najwyższym poziomie profesjonalnym, szybkość postępowania oraz sprawiedliwe rozstrzygnięcia.

skontaktuj się z nami

Jesteśmy dla Ciebie


100 lat polskiego konsultingu inżynierskiego - publikacja wydana w 2014 roku na 100-lecie SIDiR

Pobierz w wersji polskojęzycznej (PL)Pobierz w wersji anglojęzycznej (EN)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

DOŚWIADCZENIE

WIEDZA