Regulamin używania znaku Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Na podstawie art. 138 ust. 3 i 4 w związku z art. 137 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 z późn. zm.) ustala się regulamin używania znaku towarowego.

§1

PODMIOT PRAWA

Podmiotem prawa do prawa ochronnego z rejestracji znaku towarowego jest Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, zwane dalej Uprawnionym, z siedzibą w Warszawie przy ul. Trębackiej 4, na którego rzecz dokonane zostało zgłoszenie znaku towarowego będącego przedmiotem niniejszego regulaminu.

§2

PRZEDMIOT REGULAMINU

Przedmiotem regulaminu jest słowno-graficzny znak towarowy, który stanowi zestaw stylizowanych liter „SIDiR”, usytuowany w obrębie konturu przedstawiającego granice Polski, zwany dalej Znakiem.

§3

UPRAWNIENI

 1. Korzystać ze Znaku mogą członkowie zwyczajni, członkowie wspierający i członkowie honorowi Uprawnionego a także firmy prowadzone przez członków Uprawnionego w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej, spełniający zasady określone w regulaminie, zwani dalej Użytkownikami.
 2. Uprawniony udziela w formie pisemnej prawa używania Znaku wszystkim Użytkownikom, którzy spełniają kryteria określone w niniejszym regulaminie.

§4

SPOSÓB UŻYWANIA ZNAKU

 1. Użytkownik używając Znaku musi wyraźnie podkreślić, iż używa go jako członek Uprawnionego, a nie jako sam Uprawniony.
 2. Znak używany tytułem ochrony powinien mieć czystą formę, bez jakichkolwiek dodatkowych elementów. Nie można usuwać ani zmieniać żadnego z elementów Znaku.
 3. Nie zastrzega się barw.
 4. a)Towarami dla których oznaczania przeznaczony jest Znak są:
  – książki, poradniki, instrukcje, wzory kontraktów;
  b) Usługami dla których oznaczania przeznaczony jest Znak są:
  – organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji i sympozjów;
  – rozstrzyganie spraw spornych, opiniowanie, doradztwo inżynieryjno-techniczne i prawne.
 5. Znak może znaleźć się:
  a) na plakatach, wizytówkach i drukach firmowych
  b) we wszelkich publikacjach (opinie, broszury, biuletyny, ulotki – strona tytułowa powinna zawierać jasną informację o udziale Użytkowników i Znak);
  c) na dyplomach i certyfikatach wydawanych przez Użytkowników;
  d) na stronach internetowych i w środkach audiowizualnych – oprócz informacji o udziale Użytkowników oraz Znaku powinien znaleźć się link do strony internetowej: www.sidir.pl. Znak musi być wyświetlany z zachowaniem minimalnego odstępu (20 pikseli) od innych graficznych lub tekstowych elementów na stronie. Znak Uprawnionego nie może być częścią żadnego innego Znaku. Znaki innych firm mogą jednak występować na tej samej stronie (z uwzględnieniem zasad opisanych w tym punkcie).
  e) w trakcie imprez promocyjnych organizowanych przez Użytkowników lub firmę, która zatrudnia Użytkownika (targi, wystawy, pokazy, konferencje, seminaria, szkolenia) – w sposób widoczny powinien być umieszczony Znak.
 6. Nie można zmieniać kształtu, proporcji, kolorów i elementów Znaku, a także animować go, zniekształcać ani w żaden inny sposób modyfikować jego wyglądu.
 7. Nie można umieszczać Znaku w publikacjach i witrynach, których zawartość dyskredytuje Uprawnionego lub jego produkty i usługi, narusza jego własność intelektualną lub inne prawa bądź jest sprzeczna z prawem.
 8. Umieszczenie Znaku jest obowiązkowe, bez względu na rodzaj materiałów promocyjnych.
 9. Użytkownicy mogą używać Znaku w klasach: 16, 41 i 42, w szczególności poprzez umieszczanie Znaku na towarach zawartych w tych klasach produkowanych i/lub wprowadzanych do obrotu przez Użytkownika.
 10. Dla zachowania wysokiej jakości towarów i usług Użytkownicy chcący korzystać ze Znaku w pozostałych klasach zobowiązani są do przedstawienia w formie pisemnej Uprawnionemu towarów i/lub usług, dla jakich Znak ma być używany i uzyskania pisemnej akceptacji Uprawnionego.

§5

PRAWO KONTROLI

Uprawniony zastrzega sobie prawo kontroli Użytkowników w zakresie sposobu używania Znaku oraz prawo do podjęcia działań przeciw Użytkownikom postępującym niezgodnie z niniejszymi zasadami oraz naruszającym jej własność intelektualną lub inne prawa.

§6

POZBAWIENIE PRAWA DO UŻYWANIA

Uprawnionemu w stosunku do Użytkowników, którzy nie zastosują się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie, przysługuje prawo do terminowego lub bezterminowego pozbawienia prawa do używania Znaku.

§7

KORZYSTANIE ZE ZNAKU

W przypadku, gdy osoba fizyczna przestaje być członkiem SIDiR nie może ona korzystać ze Znaku.

§8

PRAWO DO WYSTĄPIENIA Z ROSZCZENIEM

Uprawnionemu oraz Użytkownikom przysługuje prawo do wystąpienia z roszczeniami wobec osób trzecich naruszających prawo z rejestracji Znaku.

§9

NARUSZENIA OSÓB TRZECICH

Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Uprawnionego o dostrzeżonych naruszeniach Znaku przez osoby trzecie.

§10

ZMIANA REGULAMINU

Uprawiony zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. O dokonanych zmianach Uprawniony powiadomi Użytkowników.

patent_mini500

Do pobrania

REGULAMIN ZNAKU (PDF)

Newsletter SIDiR

Najszybsza informacja o wydarzeniach, konferencjach i specjalistycznych szkoleniach prosto do Twojej skrzynki.

Newsletter SIDiR

Wystąpił błąd, adres nie został dodany.

Dziękujemy

Adres został dodany