Na podstawie art. 138 ust. 3 i 4 w związku z art. 137 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 z późn. zm.) ustala się zasady używania znaku towarowego Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców przez Członków Stowarzyszenia.

W niniejszym regulaminie następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie ustalone poniżej:

SIDiR Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców z siedzibą w Warszawie przy ul. Trębackiej 4;
Członek zwyczajny osoby fizyczne określone w Artykule 8 Statutu SIDiR
Członek wspierający osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej określone w Artykule 9 Statutu SIDiR
Członek honorowy osoby fizyczne określone w Artykule 10 Statutu SIDiR
Sąd Koleżeński władza powołana do wydawania orzeczeń w sprawach członków Stowarzyszenia określona w Artykule 14A Statutu SIDiR

§ 1

Niniejszy regulamin ustanawia sposób oraz tryb używania znaku towarowego SIDiR.

§ 2

Postanowienia regulaminu obowiązują członków zwyczajnych, członków wspierających i członków honorowych SIDiR korzystających oraz ubiegających się o prawo do korzystania ze znaku towarowego.

§ 3 PODMIOT PRAWA

Podmiotem prawa do prawa ochronnego nr 347192 z rejestracji znaku towarowego, zgłoszonego pod numerem Z.531268, jest Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, zwane dalej Uprawnionym, z siedzibą w Warszawie przy ul. Trębackiej 4, na którego rzecz dokonane zostało zgłoszenie znaku towarowego będącego przedmiotem niniejszego regulaminu.

§ 4 PRZEDMIOT REGULAMINU

Przedmiotem regulaminu jest słowno-graficzny znak towarowy, zwany dalej Znakiem. Uprawniony zastrzega sobie wszelkie prawa własności do projektów będących własnością Uprawnionego i przez niego używanych. Wyraz „SIDiR” jest również zastrzeżonym znakiem towarowym.

§ 5 UŻYTKOWNICY

Korzystać ze Znaku mogą członkowie zwyczajni, członkowie wspierający i członkowie honorowi Uprawnionego a także osoby fizyczne będące członkami zwyczajnymi Uprawnionego, w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej osoby fizycznej, spełniające zasady określone w regulaminie, zwani dalej Użytkownikami.

§ 6 SPOSÓB UŻYWANIA ZNAKU

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania ze Znaku w sposób opisany w niniejszym paragrafie.
 2. Użytkownik używając Znaku musi wyraźnie podkreślić, iż używa go jako członek Uprawnionego, a nie jako sam Uprawniony.
 3. Członkowie zwyczajni korzystają ze Znaku uzupełnionego o informację, iż Używający jest członkiem zwyczajnym SIDiR.
 4. Członkowie zwyczajni Uprawnionego prowadzący działalność gospodarczą osoby fizycznej korzystają ze Znaku uzupełnionego o informację, iż osoba prowadząca przedmiotową działalność gospodarczą jest członkiem zwyczajnym SIDiR.
 5. Członkowie wspierający korzystają ze Znaku uzupełnionego o informację, iż Używający jest członkiem wspierającym SIDiR. Pracownicy członka wspierającego nie mają prawa używania Znaku.
 6. Członkowie honorowi korzystają ze Znaku uzupełnionego o informację, iż Używający jest członkiem honorowym SIDiR. Członkowie honorowi mają prawo do korzystania ze Znaku pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Uprawnionego.
 7. a) Towarami dla których oznaczania może być używany Znak są:
  – książki, poradniki, instrukcje, wzory kontraktów;
  b) Usługami dla których oznaczania może być używany Znak są:
  – organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji i sympozjów;
  – rozstrzyganie spraw spornych, opiniowanie, doradztwo inżynieryjno-techniczne i prawne.
 8. Znak może znaleźć się:
  • na plakatach, wizytówkach i drukach firmowych. Znak musi być umieszczony z zachowaniem minimalnego odstępu (7 mm) od innych graficznych lub tekstowych elementów (w przypadku wizytówek dopuszcza się zmniejszenie minimalnego odstępu do 4 mm);
  • we wszelkich publikacjach jak opinie, broszury, biuletyny, ulotki itp. (strona tytułowa publikacji powinna zawierać jasną informację o członkostwie Użytkowników i prawie do korzystania ze Znaku). Znak musi być umieszczony z zachowaniem minimalnego odstępu (7 mm) od innych graficznych lub tekstowych elementów;
  • na dyplomach i certyfikatach wydawanych przez Użytkowników. Znak musi być umieszczony z zachowaniem minimalnego odstępu (7 mm) od innych graficznych lub tekstowych elementów;
  • na stronach internetowych i w środkach audiowizualnych – oprócz informacji o udziale Użytkowników oraz Znaku powinien znaleźć się link do strony internetowej www.sidir.pl. Znak musi być wyświetlany z zachowaniem minimalnego odstępu (20 pikseli lub 7 mm) od innych graficznych lub tekstowych elementów na stronie. Znak Uprawnionego nie może być częścią żadnego innego Znaku. Znaki własne przedsiębiorców mogą jednak występować na tej samej stronie (z uwzględnieniem zasad opisanych w tym punkcie).
 9. Znak używany, tytułem ochrony, powinien mieć czystą formę, bez jakichkolwiek dodatkowych elementów. Nie można usuwać ani zmieniać żadnego z elementów Znaku.
 10. Nie można zmieniać kształtu, proporcji, kolorów i elementów Znaku, a także animować go, zniekształcać ani w żaden inny sposób modyfikować jego wyglądu.
 11. Nie można umieszczać Znaku w publikacjach i witrynach, których zawartość dyskredytuje Uprawnionego lub jego produkty i usługi, narusza jego własność intelektualną lub inne prawa bądź jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

§ 7 UZYSKIWANIE PISEMNEJ ZGODY NA KORZYSTANIE

 1. Członkowie honorowi mają prawo wystąpić o prawo do korzystania ze Znaku. Wystąpienie powinno być złożone na piśmie do Uprawnionego i zawierać co najmniej następujące informacje:
  • Imię i Nazwisko członka honorowego
  • Zakres korzystania ze Znaku
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązanie do jego przestrzegania
 2. Uprawniony rozpatruje złożony wniosek na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 8 PRAWO KONTROLI

 1. Uprawniony zastrzega sobie prawo kontroli Użytkowników w każdym czasie w zakresie sposobu używania Znaku oraz prawo do podjęcia działań przeciw Użytkownikom postępującym niezgodnie z niniejszymi zasadami oraz naruszającym jej własność intelektualną lub inne prawa.
 2. Kontrolę przeprowadza zespół co najmniej dwóch członków Zarządu Uprawnionego i po jej zakończeniu w terminie 14 dni zespół spisuje protokół pokontrolny zawierający ustalenia poczynione w jej trakcie opatrzony podpisami członków zespołu.

§ 9 POZBAWIENIE PRAWA DO UŻYWANIA

Uprawnionemu, w stosunku do Użytkowników, którzy nie zastosują się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie, przysługuje prawo do terminowego lub bezterminowego pozbawienia prawa do używania Znaku.

§ 10 PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. Od pozbawienia prawa do używania Znaku przez Użytkowników określonego w §8wyżej oraz od odmowy udzielenia prawa do korzystania ze Znaku określonego w §9 wyżej służy odwołanie do Sądu Koleżeńskiego.
 2. Odwołanie może być wniesione na piśmie w terminie 30 dni od daty doręczenia postanowienia o pozbawieniu prawa do używania Znaku (Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.§8 wyżej) lub 30 dni od daty doręczenia odmowy udzielenia prawa do korzystania ze Znaku (§9 wyżej) wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o terminie i trybie wniesienia odwołania.
 3. Odwołanie może być wycofane przez wnoszącego przed rozpoczęciem rozprawy odwoławczej.

§ 11 KORZYSTANIE ZE ZNAKU

W przypadku, gdy osoba przestaje być członkiem SIDiR traci prawo do korzystania ze Znaku.

§ 12 PRAWO DO WYSTĄPIENIA Z ROSZCZENIEM

Uprawnionemu oraz Użytkownikom przysługuje prawo do wystąpienia z roszczeniami wobec osób trzecich naruszających prawo z rejestracji Znaku.

§ 13 NARUSZENIA OSÓB TRZECICH

Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Uprawnionego o dostrzeżonych naruszeniach Znaku przez osoby trzecie.

§ 14 ZMIANA REGULAMINU

Uprawiony zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. O dokonanych zmianach Uprawniony powiadomi Użytkowników w drodze zawiadomienia umieszczonego na stronie internetowej www.sidir.pl oraz drogą mailową w terminie 30 dni od zmiany.

Pliki do pobrania