Biuletyn konsultant

Z działalności SIDiR

Z działalności SIDiR

Koleżanki i Koledzy.

Mam nadzieję, że wybaczycie mi, to że zajmuję jedną stronę naszego Biuletynu na dzielenie się moimi przemyśleniami dotyczącymi ważnych dla Stowarzyszenia spraw i wydarzeń oraz na ich komentowanie. Zamierzam to robić systematycznie – uważam bowiem, że Biuletyn jest równie odpowiednim miejscem do tego jak i strona internetowa. Tą drogą będę także zachęcał do włączania się szerszego grona Członków SIDiR w realizacje poszczególnych inicjatyw.

Walne, które odbyło się 24 marca br., przyjęło sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz budżet na rok 2012. W związku z upływająca kadencją dwóch członków Komisji Rewizyjnej i jednego członka Zarządu dokonało wyboru na wakujące miejsca. Pragnę podziękować zatem Kolegom Wojciechowi Grodeckiemu i Sławomirowi Majowi za wieloletni, czynny udział w pracach Komisji Rewizyjnej, oraz ich merytoryczne wsparcie prac Zarządu. Koledzy – dziękuję bardzo za Waszą społeczną pracę na rzecz Stowarzyszenia, mając jednocześnie nadzieję, że nowo wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej – Małgorzata Jaros-Kaczmarek i Krzysztof Bokowy, będą mogli korzystać z Waszego wsparcia, a Stowarzyszenie z bogatego doświadczenia i fachowego przygotowania. Po czteroletniej kadencji zakończył pracę w Zarządzie Kolega Paweł Zejer, który poza aktywną pracą w Zarządzie – dał się poznać jako wyjątkowo skuteczny Wykładowca i Rozjemca oraz prelegent na wielu Konferencjach i Seminariach. Pawle – twój profesjonalizm, umiejętność dokonywania rzeczowej analizy i prowadzenia efektywnego dialogu są godne szczególnego uznania. Dlatego liczę, że będziesz dalej czynnie działał na rzecz rozwoju Stowarzyszenia, a za dotychczasową pracę serdecznie dziękuję.

Nowo wybranym Członkiem Zarządu jest Kolega Jacek Piliszek. Po raz pierwszy wybraliśmy także skład Sądu Koleżeńskiego – władzy Stowarzyszenia, która dotychczas istniała tylko w statucie. Skoro nie było potrzeby, by Sąd ten musiał podejmować jakiekolwiek działania, to chyba dobry znak. I niech tak też pozostanie. Życzę wybranym do składu Sądu Kolegom, by nie mieli żadnej pracy wynikającej z ich przynależności do tej Władzy. Pragnę poinformować, że Sąd Koleżeński ukonstytuował się następująco: Przewodniczący – Marek Rdułtowski, Zastępca Przewodniczącego – Adam Hajda, Sekretarz – Andrzej Wybranowski, członkowie – Władysław Białachowski i Bartosz Kiernożycki. Serdecznie gratuluję!

Wreszcie, Walne uchwaliło nowy statut, który jest owocem pracy powołanej w roku ubiegłym Komisji Statutowej. Drogą
ewolucji wprowadza więcej porządku i precyzji, której jako Profesjonaliści powinniśmy wymagać zwłaszcza od siebie.

Na Walnym dyskutowaliśmy o przyszłości i o pomysłach na skuteczniejsze promowanie pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, których – niestety – w naszej inwestycyjnej rzeczywistości nie brakuje. Po raz kolejny wrócił problem dotyczący jakości pracy Rozjemców i wykonalności decyzji Komisji Rozjemczych. Wskazywaliśmy wiele powodów, dla których zamawiający wykreślają ze swoich Warunków Kontraktowych FIDIC zapisy dotyczące KR, ale co raz wracał problem przygotowania prawnego Rozjemców. Dlatego wyzwaniem na najbliższe miesiące jest opracowanie systemu szkolenia Rozjemców, oraz wypracowanie sposobu na niewykreślanie zapisów o tym sposobie rozstrzygania sporów z Warunków Kontraktowych. W tym miejscu muszę napisać kilka słów o mediacji – będącej alternatywnym sposobem rozstrzygania sporów. Ta pozasądowa metoda została wprowadzona do polskiego prawa po niedawnym znowelizowaniu Kodeksu postępowania cywilnego w ślad za unijnymi Dyrektywami. W założeniach, mediacja powinna doprowadzić do szybkiego zakończenia sporów, w sposób najbardziej korzystny dla obu stron – czyli w drodze ugody. Instytucja mediacji wprowadza i definiuje osobę Mediatora, który pozostaje neutralny wobec stron i sporu, i który ma za zadanie wspierać przebieg posiedzeń mediacyjnych, łagodzić napięcia i pomagać w wypracowaniu przez strony kompromisu.

Z prowadzonej na Walnym dyskusji na temat mediacji zrozumiałem, że jako SIDiR powinniśmy włączyć się w proces promowania tej metody. Myślę, że wśród naszych członków znajduje się wielu takich, którzy mogliby podjąć się pełnienia roli mediatora – dlatego zaproponuję w najbliższym czasie utworzenie naszej stałej listy mediatorów, która będzie dostępna w Sądach Okręgowych. Zapraszam zatem do współpracy wszystkich, którzy mediacje znają i rozumieją, i którzy pragną się tą wiedzą dzielić z innymi.

Pragnę poinformować, że po udanej Debacie przeprowadzonej z GDDKiA oraz po zaprezentowaniu naszego stanowiska w sprawie konsultacji PFU dla kontraktów drogowych, zostaliśmy zaproszeni do szerszego włączenia się w procesy opracowywania standardowych SIWZ dla przyszłej perspektywy Programu Budowy Dróg. O koniecznych działaniach i szerszym wsparciu będę informował drogą e-mailową.

Jednocześnie, podobną Debatę próbujemy zorganizować z PKP PlK. Mam nadzieję, że uda się nam doprowadzić do zaprezentowania naszych poglądów oraz do przekazania wiedzy i doświadczenia również i w tym gronie instytucjonalnych inwestorów, posiłkujących się w realizacji inwestycji Warunkami Kontraktowymi FIDIC. Dlatego chętnie widziałbym powołanie stałego zespołu spośród naszych członków posiadających praktykę we współpracy z PKP PLK i firmami realizującymi kontrakty kolejowe.

Na koniec, zwracam sie z prośbą do osób, które są gotowe wesprzeć przygotowania do obchodów 100-lecia powstania poprzedniczki SIDiR – organizacji która powstała pod nazwą KIDiR. Poszukujemy związanych z tym historycznych informacji na temat działalności stowarzyszeniowej polskich inżynierów Konsultantów i 100-letniej historii.

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant