Biuletyn konsultant

Polecenia Inżyniera oraz polecenia zmiany, a prawo zamówień publicznych

Polecenia Inżyniera oraz polecenia zmiany, a prawo zamówień publicznych

W obecnej chwili w Polsce, wiele umów o roboty budowlane opartych jest na Warunkach Kontraktowych FIDIC przygotowanych przez Międzynarodową Federację inżynierów Konsultantów, do której należy polskie Stowarzyszenie inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR). Stanowią one bardzo popularny wzorzec umowny, który udoskonalany przez wiele dziesiątek lat jest odpowiedni dla większości typowych sytuacji występujących w procesie budowlanym. Wzorzec ten wykorzystywany jest również jako standardowe procedury (wzorzec umowy) realizacji projektów dotyczących zamówień publicznych i współfinansowanych z funduszy europejskich.

Warunki Kontraktowe FIDIC (dalej zwane WK FIDIC) są uniwersalnym, używanym w wielu krajach na całym świecie narzędziem wspomagającym realizację budów z uwagi na zalecenia międzynarodowych instytucji dysponujących środkami finansowymi w rodzaju Banku Światowego, europejskiego Banku Odbudowy, czy Komisji europejskiej. Narzędzie to powstało już w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku i było wiele razy aktualizowane, dzięki czemu dość dobrze może służyć przy realizacji różnego rodzaju inwestycji budowlanych, zarówno obiektów kubaturowych jak i liniowych. Jednakże sama organizacja FIDIC, jako wydawca WK FIDIC, zaleca, aby inwestor dołączył także szczególne warunki kontraktowe FIDIC stanowiące modyfikację i uzupełnienie wzorca umownego, dostosowując go do lokalnych uwarunkowań prawnych kraju, w którym inwestycja będzie realizowana. Odpowiednie przygotowanie tej modyfikacji pociąga za sobą bardzo znaczące skutki dla etapu wykonywania robót budowlanych. W dużej mierze decyduje o tym, czy możliwe będzie wykonanie zakontraktowanych robót w przewidzianym umową czasie oraz zgodnie z założonym finansowaniem – zarówno jeśli chodzi o jego wysokość jak i realizację planu płatności.

W polskich warunkach prawnych, art. 3531 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. przyznaje stronom umowy swobodę w ułożeniu treści umowy, byleby jego treść nie sprzeciwiała się m. in. ustawie, a art. 384 k.c. zezwala stosować gotowe wzorce umowne. Jednakże stosunek prawny pomiędzy stronami doznaje ograniczeń, jeśli zamawiającym jest podmiot zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, a co za tym idzie poprzez art. 139 P.z.p. – regulacji kodeksu cywilnego, a także regulacji prawa wspólnotowego. należy więc stwierdzić, że zamawiający nie ma dużego pola manewru i powinien w Warunkach Kontraktowych stanowiących część umowy zamieścić zapisy zgodne z polskim prawem, a w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych przez prawo może wprowadzać swoje własne zapisy. Niemniej, nie powinny one godzić w podstawowe zasady np.: wymienione przez art. 5 k.c. zasady współżycia społecznego. Pożądane jest, aby została zachowana możliwie duża równowaga stron stosunku prawnego.

I właśnie w oparciu o ten wzorzec realizowane są liczne inwestycje infrastrukturalne – w tym w większości obecny krajowy program budowy dróg na lata 20082012 realizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W inwestycjach tych opartych o WK FIDIC, zarządzaniem, czyli administrowaniem kontraktem zajmuje się inżynier, który jest podmiotem trzecim w relacjach zamawiający – wykonawca. Inżynierem zwykle jest osoba prawna, zwana przez GDDKiA Konsultantem, która wyznacza osobę fizyczną do pełnienia funkcji inżyniera na kontrakcie, którego w swojej umowie z Zamawiającym nazywa inżynierem Kontraktu.

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant