Biuletyn konsultant

Interes publiczny to nie to samo co interes Skarbu Państwa

Interes publiczny to nie to samo co interes Skarbu Państwa

Tytułowe zagadnienie zostało rozstrzygnięte wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa – Praga z 29 maja 2012 roku (sygn. akt: IV Ca-527/12) w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego budowy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od końca obwodnicy Radomia do granicy województwa mazowieckiego, które GDDKiA wszczęła w październiku 2009 roku. W postępowaniu tym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie wykonawcy złożyli oferty, których otwarcie nastąpiło 22 września 2010 roku. Wskutek otwarcia ofert okazało się, że kwota przeznaczona przez GDDKiA na sfinansowanie zamówienia publicznego wynosząca 742.898.900 złotych brutto nie została przekroczona, a najkorzystniejszą ofertę w świetle przyjęto kryterium najniższej ceny złożył zagraniczny wykonawca.

Zamawiający, po stosunkowo długo trwającej (5 miesięcy) ocenie ofert, nie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty i 22 lutego 2011 roku unieważnił postępowanie, o czym powiadomił wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

Jako podstawę prawną unieważnienia postępowania GDDKiA wskazała art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych (dalej także „PZP”), stanowiący, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Podstawą faktyczną unieważnienia było natomiast wydanie przez Radę Ministrów uchwały z 25 stycznia 2011 roku w przedmiocie Krajowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2011 – 2015. Odcinek drogi S-7, którego dotyczyło postępowanie, został umieszczony w załączniku numer 1a do tego programu (obejmującego odcinki dróg, których budowa może rozpocząć się w wyniku uzyskania oszczędności przetargowych oraz oszczędności powstałych na skutek rozliczania zadań oddanych do ruchu, które zostały ujęte w załączniku nr 1 do Krajowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad).

Z tej samej przyczyny GDDKiA unieważniła w lutym 2011 roku jeszcze 14 innych przetargów, między innymi, dotyczących: budowy południowej jezdni autostrady A-18, budowy drogi S-7 na odcinku nidzica – napierki, budowy drogi S-5 na odcinku Żnin – Gniezno, czy też budowy drogi S-7 na odcinku Koszwały – Kazimierzowo.

Wykonawca, który w przedmiotowym postępowaniu złożył najkorzystniejszą ofertę nie zgodził się z decyzją GDDKiA i wniósł od niej protest (sprawa rozstrzygana była jeszcze na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych w brzmieniu przewidującym ten środek ochrony prawnej) a następnie – po jego oddaleniu przez GDDKiA – odwołanie do Krajowej izby Odwoławczej przy Prezesie urzędu Zamówień Publicznych (dalej „KIO”). W odwołaniu wykonawca domagał się nakazania GDDKiA unieważnienia czynności unieważnienia postępowania. Uwzględnienie powyższego żądania wykonawcy prowadziłoby do tego, że postępowanie byłoby kontynuowane.

KIO wyrokiem z 1 kwietnia 2011 roku (sygn. akt: KIO/uZP606/11) oddaliła odwołanie wniesione przez wykonawcę.

KIO stanęła na stanowisku, że doszło do kumulatywnego ziszczenia trzech przesłanek połączonych adekwatnym związkiem przyczynowo – skutkowym, tj.: (I) zmiany o istotnym charakterze; (II) powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, przy jednoczesnym (III) braku możliwości wcześniejszego przewidzenia wystąpienia tej okoliczności.

KIO uznała, że zmianą o charakterze istotnym było uchwalenie przez Radę Ministrów nowego programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015, które spowodowało, że możliwość wykonania inwestycji stanowiącej przedmiot zamówienia została wstrzymana do momentu uzyskania oszczędności w ramach środków przewidzianych w Krajowym Funduszu Drogowym na kwotę 82,8 mld zł począwszy od 2010 r. W konsekwencji – w ocenie izby – doszło do utraty przez Zamawiającego środków, które mógłby przeznaczyć na realizację zamówienia oraz zmiany stanu prawnego w stosunku do istniejącego w dacie wszczęcia postępowania.

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant