Biuletyn konsultant

List Prezesa Zarządu SIDiR

List Prezesa Zarządu SIDiR

Koleżanki i Koledzy.

Za miesiąc odbędzie się Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia. 24 marca będę mógł – jako Prezes Zarządu wybrany Waszymi głosami na poprzednim Walnym złożyć Wam sprawozdanie z kolejnego roku działalności SIDiR. Roku, w którym szczególny nacisk położyliśmy na współpracę z EFCA oraz na promowanie i wspieranie rozwoju Młodych Profesjonalistów, co jest całkowicie zbieżne z celami zaproponowanymi przez FIDIC na dorocznym GAM w Davos. Zarząd SIDiR, podobnie jak FIDIC, uważa, że przyszłość branży konsultingu inżynierskiego należeć powinna do młodych profesjonalistów – przyszłych liderów, którym chcemy przekazywać wiedzę i doświadczenie oraz być otwartym na pomysły, propozycje i sugestie. W tym miejscu muszę z uznaniem podkreślić, że Kolega Marcin Mikulewicz został włączony do Komitetu Sterującego Młodych Profesjonalistów EFCA i będzie intensywnie uczestniczył w przygotowaniu niezwykle ważnego wydarzenia – Forum Młodych Profesjonalistów, które odbędzie się w maju w lizbonie podczas corocznego kongresu EFCA. liczę na to, że inni nasi Członkowie YP, ale nie tylko, będą wydatnie wspierać Marcina w jego inicjatywach. Skoro już jestem przy YP, to chciałbym podkreślić, że obecnie z ogólnej liczby 348 Członków Zwyczajnych, aż 55 kwalifikuje się do grupy YP, podczas, gdy na koniec roku 2010 było ich tylko 32! YP w Zarządzie reprezentuje Koleżanka Anna Staś Skolimowska, która aktywnie i efektywnie działała na rzecz uczestnictwa naszych YP w corocznej konferencji EFCA. nasz wkład polegał na dofinansowanie uczestnictwa trzech Członków YP na GAM EFCA w Berlinie. Ponadto, w wyniku wymiany pomysłów i idei, podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu stałego cyklu bezpłatnych „warsztatów” nakierowanych właśnie na YP. Frekwencja na pierwszym spotkaniu pozwala mi stwierdzić, że był to pomysł trafiony i oczekiwany.

Mówiąc o naszej aktywnej współpracy z EFCA nie mogę pominąć mało znanego faktu, który ma duże znaczenie dla naszej obecności na forum międzynarodowym. Dwaj nasi Członkowie – Koledzy Aleksander Granowski i Krzysztof Bokowy – uczestniczą w pracach kluczowych Komisji EFCA ds. Przyszłości Konsultingu europejskiego oraz Zadaniowej ds. Zrównoważonego Rozwoju. na zaproszenie Zarządu SIDiR w dniach 28-29.04.2011 r. w naszej siedzibie odbyło sie łączone posiedzenie tych Komisji, w którym uczestniczyło szerokie grono przedstawicieli europejskich Konsultantów. i właśnie na posiedzeniu w Warszawie został uzgodniony ostateczny kształt Raportu „Przyszłość konsultingu europejskiego w europie w latach 2012 2020”. Przesłanie do uczestników warszawskiego posiedzenia Komisji skierował Profesor Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu europejskiego. ukoronowaniem wydatnego wkładu naszych Kolegów w prace Komisji, była debata o Raporcie, zorganizowana przez SIDiR w Centrum Prasowym PAP w Warszawie w dniu 7.11.2011 r., w której
uczestniczyli Prezydent EFCA – Jan Bosschem oraz Sekretarz Generalny EFCA Jan Van der Putten. Już sama ich obecność pokazuje, że jesteśmy postrzegani jako poważna Organizacja, która ma znaczenie dla szeroko rozumianej działalności europejskiej Federacji i całego środowiska konsultingu. tym bardziej, że patronat nad tą debatą objął Parlament europejski, co dla wszystkich nas – Członków SIDiR – powinno być oczywistym sygnałem, jak wielką rolę odgrywamy w sprostaniu wyzwaniom, które stają przed nowoczesnym konsultingiem inżynierskim. nasz udział w międzynarodowych spotkaniach, transferze wiedzy, technologii i poglądów został zauważony i doceniony. A nasze doświadczenia, stale podnoszone kwalifikacje oraz dobrze skoordynowane działania na rzecz integracji i rozwoju środowiska konsultingu inżynierskiego, znalazły uznanie u wielu profesjonalistów z europejskich odpowiedników naszego Stowarzyszenia. Dzięki bardzo dobrym kontaktom i merytorycznemu przygotowaniu uczestniczymy także aktywnie w lobbowaniu na rzecz zmiany w Dyrektywach dotyczących zamówień publicznych. to, że zmiana tych Dyrektyw jest dziś kluczowa z perspektywy rozwoju gospodarek europejskich oraz szeroko rozumianej walki z kryzysem, nie muszę chyba przekonywać nikogo. Dlatego zachęcam do zapoznania się z listem Prezydenta EFCA Jana Bosschema dotyczącym tego problemu, który możecie odnaleźć na sąsiedniej stronie.

Oczywiście nie zaniedbujemy naszych obowiązków wynikających z przynależności – na zasadach wyłączności krajowej – do Światowej Federacji inżynierów Konsultantów FIDIC. nasze kontakty nie ograniczają się tylko i wyłącznie do uczestnictwa w corocznym walnym zgromadzeniu FIDIC. W ubiegłym roku mieliśmy okazję kilkukrotnie gościć w naszym kraju przedstawicieli FIDIC, z którymi ustalaliśmy nie tylko zasady naszego uczestnictwa w FIDIC, ale także formę i tematykę oraz zakres naszego udziału w Regionalnej Konferencji „Kontrakty FIDIC” współorganizowanej przez FIDIC i Sąd Arbitrażowy przy KiG. nie będę ukrywał, że współpracujemy także przy organizacji hucznych obchodów 100-lecia powstania FIDIC, które będziemy świętować w 2013 roku w Barcelonie. O szczegółach poinformujemy w najbliższym czasie, a zrobimy to tym chętniej, ponieważ – co ciekawe – polscy inżynierowie Konsultanci swoje 100-lecie przynależności będą obchodzili tylko rok później.

Ale nie samą zagranicą żyjemy! Przecież jesteśmy Stowarzyszeniem osób fizycznych wykonujących tu i teraz trudny zawód inżyniera Konsultanta. Większość naszych działań nakierowana jest na naszych Członków i na ich potrzeby. Dlatego, z czego jestem niezmiernie zadowolony, mogę oświadczyć, że pomysł na powołanie na poprzednim Walnym Komisji Problemowych był „strzałem w dziesiątkę”. Państwa zaangażowanie i wkład w prace poszczególnych Komisji istotnie przyczyniają się do tego, że rozwijamy się jako Stowarzyszenie, adoptujemy do szybko zachodzących zmian na rynku, i co najważniejsze, jesteśmy coraz bardziej skonsolidowani. A w bieżące sprawy włącza się znacznie więcej osób niż tylko Ci z nas, którzy są wybrani do Zarządu.

Mógłbym długo pisać o roli inżynierów Konsultantów, promowaniu etycznych praktyk w biznesie dla całej branży, oraz wskazywaniu powodów, dla których powinni do nas trafiać najlepsi ludzie z tej branży. Ale o tym chcielibyśmy podyskutować na najbliższym Walnym.

Dlatego w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) pragnę Państwa zaprosić i zachęcić do powszechnego udziału w Walnym Zgromadzeniu, które jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant