Biuletyn konsultant

Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego przy SIDiR – sprawne, kompetentne i niekosztowne rozstrzyganie sporów budowlanych

Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego przy SIDiR – sprawne, kompetentne i niekosztowne rozstrzyganie sporów budowlanych

W ostatnich latach jesteśmy świadkami unowocześniania szeregu regulaminów arbitrażowych. W arbitrażu ad-hoc nowy Regulamin z 2010 r zastąpił poprzedni z 1976 r. W arbitrażu instytucjonalnym przełomowym wydarzeniem było opublikowanie nowego Regulaminu Arbitrażowego Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce – ICC) w Paryżu z 2012 r. Jest to szczególnie ważne, gdyż Sąd ten jest najbardziej renomowaną instytucją arbitrażową na świecie. Rozpatruje również sprawy krajowe, w tym, choć sporadycznie, sprawy polskie. Na spotkaniu w Paryżu 3 października br. z czołowymi przedstawicielami tego Sądu, dotyczącym dobrych praktyk nowoczesnego arbitrażu, reprezentowany był również Sąd Arbitrażowy przy SIDiR.

Z istotnych nowości należy wymienić; Szwajcarski Regulamin Międzynarodowego Arbitrażu z 2012 r., Regulamin Arbitrażowy Belgijskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji (CEPANI) z 2013 r., Wiedeński Regulamin Arbitrażowy z 2013 r., a w Polsce – Regulamin Arbitrażowy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan z 2012 r. Nowy Regulamin Arbitrażowy SA przy KIG, przewidywany jest w najbliższym czasie, być może będzie już obowiązywał w chwili ukazania się niniejszego artykułu.

W sporach budowlanych proponujemy usługi naszego Sądu przy SIDiR. Ogromnym walorem tego Sądu jest połączenie kompetencji inżynierów i prawników. Nasza Lista Rekomendowanych Arbitrów obejmuje wysokiej klasy specjalistów z obu tych grup zawodowych. Łączne uczestnictwo w zespole inżynierów i prawników sprzyja szybkim, sprawnym i sprawiedliwym rozstrzygnięciom. W szczególności pozwala na ogół w skomplikowanych sprawach budowlanych – uniknąć opinii biegłych, które wydłużają postępowania i zwiększają jego koszty. A jeżeli już nie można tych opinii racjonalnie uniknąć, wymagają one kompetentnej i nierzadko krytycznej oceny profesjonalnej.

Atutem naszego Sądu będzie również najnowszy Regulamin, który zastąpi poprzedni w wersji z 2010 r. Ukaże się zapewne w grudniu br. Poniżej przedstawione są szczególnie interesujące, nowoczesne uregulowania finalizowanego tekstu.

Nowy tekst Regulaminu SA przy SIDiR zaprojektowany jest z odpowiednim uwzględnieniem najlepszych wzorców zawartych w najnowszych regulaminach arbitrażowych, jak również sugestii i uwag wybitnych specjalistów, w tym również Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Postanowienia Regulaminu promują efektywny i sprawny arbitraż. Prowadzony zgodnie z wiodącym bon-motem wygłoszonym przez przewodniczącą światowej organizacji arbitrażowej IFCAI panią Dianę Droulers: dobry arbitraż „polega na podejmowanie właściwych kroków, we właściwym tempie i przy odpowiednich kosztach”.

Finalizowany Regulamin zawiera w szczególności podane poniżej nowoczesne uregulowania.

Po pierwsze, język postępowania. Regulamin uwzględnia jako zasadę prowadzenie postępowania w języku polskim, z dopuszczeniem jednakże odmiennego uzgodnienia stron. Regulamin przewiduje przy tym możliwość całkowitego lub częściowego prowadzenia postępowania bez kazuistycznych i kosztownych, a przedłużających postępowanie tłumaczeń w sytuacji, kiedy na przykład materiały sprawy są w języku obcym, właściwe jest prawo obce, a pełnomocnicy stron oraz arbitrzy biegle władają obcym językiem.

Dalej, Regulamin przewiduje, dodatkowo lub wyłącznie, przekazywanie pism pocztą elektroniczną, co powinno usprawnić postępowanie.

System powoływania arbitrów oparty jest na dotychczasowej zasadzie dominacji woli stron. Każda ze stron wybiera arbitra, a następnie wybierają oni przewodniczącego, lub też – w przypadku Zespołu jednoosobowego – strony wybierają arbitra jedynego. Zachowano wymóg wyboru arbitra przewodniczącego lub arbitra jedynego z prowadzonej przez Sąd Listy Arbitrów.

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant