Biuletyn konsultant

Utrudnianie uczciwej konkurencji

Utrudnianie uczciwej konkurencji

Podstawowym założeniem udzielanych zamówień publicznych, powinno być to, że zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia jedynie w celu jego udzielenia i osiągnięcia zamierzonego celu. Tym samym należy zawsze mieć na względzie, że zamawiający winien zrobić wszystko, aby do osiągnięcia zamierzonego celu doprowadzić, współdziałając z wykonawcą w trybie art. 354 § 2 k.c. i co szczególnie ważne nie odmawiać dokonania czynności bez której świadczenie nie może być spełnione.

Opis przedmiotu zamówienia o charakterze „utrudniania uczciwej konkurencji”, to każde uszczegółowienie przedmiotu zamówienia, postawienie dodatkowych warunków udziału w postępowania, czy rozbudowanie kryteriów oceny ofert – prowadzące do ograniczenia konkurencji i zarazem utrudniania uczciwej konkurencji. Wyrażona w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz doprecyzowana w stosunku do zasad rządzących opisem przedmiotu zamówienia w art. 29 ust. 2 tej ustawy, zasada chroniąca uczciwą konkurencję nie została zawężona podmiotowo tylko i wyłącznie do wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawodawca stanął na stanowisku, iż zamawiający (będący zazwyczaj instytucją publiczną lub jedynie dysponentem środków publicznych) nie może w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego formułować opisu przedmiotu zamówienia, który bezpośrednio lub nawet pośrednio godziłyby w wyżej wskazaną zasadę, ograniczając dostęp do zamówienia innym dostawcom towarów i usług, niebiorącym bezpośredniego udziału z przetargu.

Reasumując, z jednej strony nie można przyznać wykonawcom uprawnienia do narzucania zamawiającym konkretnego określenia ich potrzeb oraz sposobu ich opisania czy zapewnienia ich realizacji w SIWZ, z drugiej strony należy również odmówić zamawiającym prawa do zupełnie dowolnego kształtowania wymagań SIWZ, które mogą prowadzić do nadmiernego utrudniania (ograniczania) konkurencji w stopniu wykraczającym ponad potrzeby zamawiającego. Jako podstawowe kryterium i punkt odniesienia przy ocenie powyższego można wskazać postanowienia SIWZ, które nie znajdują uzasadnienia do obiektywnych potrzeb zamawiającego.

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant