Biuletyn konsultant

Procedura oceny oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko jako element procesu inwestycyjnego

Procedura oceny oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko jako element procesu inwestycyjnego

Wiele „dużych” kontraktów, których realizacja oparta jest o Warunki Kontraktowe FIDIC ma na celu zrealizowanie zamierzenia budowlanego, które w oparciu o odrębne przepisy kwalifikowane jest jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, co z kolei generuje obowiązek uzyskania dla jego realizacji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Aby uwydatnić zakres przedsięwzięć objętych kognicją Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. u. 2010 nr 213 poz. 1397 ) warto chociażby przytoczyć, iż do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a co za tym idzie do takich dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu (…) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, należą m. in.; elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, instalacje do obróbki metali żelaznych czy chociażby autostrady i drogi ekspresowe. Z powyższego przykładowego wyliczenia wynika wyraźnie, iż kryterium jakim kierowano się przy kwalifikowaniu rodzajów przedsięwzięć, to przede wszystkim duża ingerencja przedsięwzięcia w środowisko naturalne, oraz prawdopodobne zainteresowanie społeczne planowaną inwestycją.

Jednocześnie istnieje równie szeroki katalog przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko czyli takich, dla których organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach może orzec obowiązek sporządzenia raportu (…). Zakres „potencjalnych” przedsięwzięć obejmuje od elektrowni wodnych przez centra handlowe wraz z towarzyszącą im infrastrukturą aż do punktów przeznaczonych do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu. Ponadto na obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jej zakres mają także wpływ położenie przyszłej lokalizacji w sąsiedztwie obszarów chronionych takich jak obszary ochrony natura 2000 czy wreszcie polityka regionalna jednostek samorządu terytorialnego, odzwierciedlająca się zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji.

W tym miejscu należy wyjaśnić, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami dla realizacji inwestycji zwłaszcza takiej, gdzie inwestorem/zamawiającym jest jednostka zobowiązana do korzystania z ustawy Prawo zamówień publicznych, niejednokrotnie będzie występował obowiązek przeprowadzenia dwóch procedur oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. u. 2008 nr 199 poz. 1227) (zwanej dalej ustawą ooś) inwestor zobowiązany jest uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadkach wskazanych w art. 72 ust. 1 ustawy. Wobec powyższego inwestor powinien posiadać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach m. in. przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zezwoleniu na lokalizację inwestycji drogowej, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Fakt czy w ramach wydawania decyzji (…) będzie przeprowadzana procedura oceny oddziaływania na środowisko zależy od rodzaju inwestycji i jej sklasyfikowania w wspomnianym wyżej Rozporządzeniu w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Inną sytuacją jest obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, która już nie będzie wieńczona decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, a decyzją merytoryczną w ramach której przeprowadzana jest ponowna ocena. Należy bowiem z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, iż do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestor zostanie zobligowany na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 4, ustawy ooś, co oznacza, iż organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach ustali w niej obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych czy decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części czy zezwolenia na realizację drogi publicznej – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. u. 2010 nr 243 poz. 1623).

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant