Biuletyn konsultant

Wydawnictwo SIDiR. „BEST VALUE PROCUREMENT” (BVP) procedura wyboru najkorzystniejszej oferty

Wydawnictwo SIDiR. „BEST VALUE PROCUREMENT” (BVP) procedura wyboru najkorzystniejszej oferty

Zbliżające się zmiany w Prawie Zamówień Publicznych podyktowane wejściem w życie w kwietniu 2016 r. Dy- rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE, jak również traumatyczne wspomnienia związane z katastro- falnym przeprowadzeniem inwestycji infrastrukturalnych w pierwszej perspektywie unijnej, gdzie w 99% przypad- ków jedynym kryterium wyboru była najniższa cena powo- dują, iż tematyka poza cenowych i jakościowych kryteriów wyboru nie schodzi z ust nikogo zainteresowanego proce- sem inwestycyjnym w Polsce.

Obecnie obowiązujące zapisy ustawy, teoretycznie wy- muszające stosowanie kryteriów innych niż oparte o naj- niższą cenę napawają jeszcze większą troską z uwagi na sposób ich wdrażania przez Zamawiających, którzy z uwa- gi na brak wiedzy i doświadczenia w zakresie kryteriów jakościowych w celu spełnienia ustawowych obowiązków stosują najczęściej obok ceny długość obowiązywania gwarancji i termin wykonania. Efekt tego typu podejścia podnosi wykładniczo ryzyko, ponieważ oferenci najczęś- ciej oferują najdłuższy możliwy okres gwarancyjny i naj- krótszy możliwy termin wykonania. Czyli naprawdę pozo- staje najniższa cena z maksymalnie długim okresem gwa- rancji i najkrótszym możliwym terminem realizacji.

Profesor Dean Kashiwagi, guru przywołanego w ty- tule Best Value Procurement, mawia, że zatrudnienie ekspertów od samego początku procesu, którzy będą w stanie w sposób prosty przedstawić Zamawiające- mu jego możliwy wynik, minimalizuje zarówno przyszłe koszty jak i ryzyka.

Wartość tych słów doceniła Holandia, która jako pierwsza rozpoczęła wdrażanie procedury wyboru naj- korzystniejszej oferty w swoich zamówieniach pub- licznych. Warto wspomnieć, iż to właśnie pionierskie na skalę Europy doświadczenia holenderskie stały się w dużej mierze inspiracją zapisów dyrektywy, która po- wstała później. Doświadczenia holenderskie zostały za- warte w wydawnictwie „Prestatieinkoop” (http://www. prestatieinkoop.com/), zawierającej najcenniejsze do- świadczenia praktyczne Holandii w zakresie BVP. Jak cenna jest ta wiedza mogliśmy przekonać się wielokrot- nie w trakcie organizowanych przez SIDiR konferencji, na których gościliśmy holenderskich prelegentów, któ- rzy wielokrotnie byli pytani przez globalne organizacje inżynierskie, kiedy właśnie ten podręcznik będzie do- stępny w języku angielskim.

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant