Biuletyn konsultant

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie C–324/14 wytyczne co do udostępniania zasobu podmiotu trzeciego

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie C–324/14 wytyczne co do udostępniania zasobu podmiotu trzeciego

1. Okoliczności sprawy, na tle której postawione zostały pytania

Pytania zostały postawione w postępowaniu odwoławczym prowadzonym przez skład Krajowej Izby Odwoławczej, dotyczącym zamówienia na kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic miasta stołecznego Warszawa w sezonie zimowym i letnim w latach 2014–2017 w podziale na osiem prowadzonym z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

W rozpatrywanym postępowaniu zamawiający postawił warunek udziału w postępowaniu dotyczący wiedzy i doświadczenia, w którym wymagał, aby: „wykonawcy w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali lub wykonywali usługę lub usługi polegające na zimowym utrzymaniu jezdni dróg, o łącznej wartości wykonanych prac nie mniejszej niż 1.000.000 zł.”

Do oceny spełnienia tego warunku zamawiający postanowił, że będzie brał pod uwagę wyłącznie usługi, w ramach których do zapobiegania lub likwidacji „śliskości zimowej” zastosowano technologię zwilżoną, tj. chlorek sodu lub mieszankę chlorku sodu z chlorkiem wapnia, które w trakcie posypywania zwilżone zostają solanką. Zamawiający zastrzegł także, że w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wykonawca powinien zrealizować prace o odpowiednio większej wartości tj. 1.000.000 zł x liczba części zamówienia, na które składa ofertę.

Wykonawca składając ofertę, udokumentował wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat czternastu usług, przy czym dwanaście z nich wskazywało na jego własne doświadczenie, a w odniesieniu do dwóch powołał się – w oparciu o regulację art. 26 ust. 2b ustawy – na doświadczenie podmiotu trzeciego mającego swoją siedzibę w Grudziądzu [ok. 230 km od miejsca świadczenia stanowiących przedmiot zamówienia usług]. Wykonawca dla udokumentowania spełnienia warunku przedstawił zobowiązanie do „udostępnienia niezbędnych zasobów”, w którym sposób wykorzystania udostępnionych zasobów został opisany w sposób następujący: usługi doradcze obejmujące m.in. przeszkolenie pracowników wykonawcy [tj. pracowników], udzielanie wykonawcy konsultacji, w tym pomoc w rozwiązywaniu problemów, jakie mogą pojawiać się na etapie realizacji zamówienia. Jako charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę w podmiotem udostępniającym zasoby wykonawca wskazał umowę między przedsiębiorcami, a jako zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia określono doradztwo w całym okresie realizacji umowy o zamówienie publiczne.

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant