Biuletyn konsultant

„Rozbieżności w dokumentacji w procesie inwestycji budowlanej”

„Rozbieżności w dokumentacji w procesie inwestycji budowlanej”

Dokonane zmiany ustrojowo – gospodarcze a nadto technologiczne w budownictwie wymagają zmiany spojrzenia na sposób przygotowania dokumentacji technicznej przeznaczonej do inwestycji polegających na realizacji obiektów budowlanych. Wymagają tego przede wszystkim zamówienia publiczne które przysparzają w tym zakresie największe problemy.

Ustawodawca w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U, Nr. 202 poz. 2072 z roku 2004, przedstawił sposób przygotowania dokumentacji niezbędnej do przygotowania i przeprowadzenia inwestycji budowlanej nie zmieniając jednocześnie prawa budowlanego w którym pozostawiono zapisy dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę w tym wykonanie projektu budowlanego.

Wobec powyższego powoduje to duże rozbieżności w interpretacji oraz w sposobie przygotowania opisu
przedmiotu zamówienia, gdyż w obowiązującym systemie prawnym wymagane są dwa rodzaje dokumentacji:

  • projekt budowlany wymagany przepisami prawa budowlanego dla postępowania administracyjnego
  • oraz dokumentacja wymagana przepisami rozporządzenia Dz. U, Nr. 202 poz. 2072 z roku 2004 stanowiący element opisu przedmiotu zamówienia dla postępowania
    przetargowego i realizacji zamówienia publicznego

Powyższa rozbieżność stwarza istotne problemy z rozpoczęciem procesu budowy oraz sposobu przygotowania inwestycji pod względem dokumentacji a tym bardziej utrzymaniem hierarchii dokumentów.

Uważam, że w zaistniałej sytuacji tylko głębokie i konstruktywne zmiany pozwolą na ułożenie stosunków prawnych pomiędzy uczestnikami procesu inwestycji. Jako Niezależny Konsultant oraz Biegły sądowy zaobserwowałem liczne sprzeczności w sposobach tworzenia dokumentacji dla potrzeb Zamówień Publicznych. We wszystkich przypadkach Zamawiający ograniczyli opis przedmiotu zamówienia do wykonania tylko projektu budowlanego, pomijając stawiane wymogi przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. Dz. U, Nr. 202 poz. 2072 z roku 2004. Powyższa sytuacja stwarza konflikty w interpretacji, co skutkuje przesuwaniem terminów zakończenia realizacji inwestycji, sposobu jej wykonania, nagminnie wprowadzanymi poprawkami do już istniejącej dokumentacji, odstąpienia od umów, co w rezultacie prowadzi do wydatkowania nadmiernych środków publicznych.

Aby uzyskać pozytywne rezultaty należało by zlikwidować podział na dokumentację komercyjną i dokumentację wymaganą dla Zamówień Publicznych – czyli przez podmioty administracji publicznej, poprzez ujednolicenie przepisów w nowo tworzonych zasad w „Kodeksie Budowlanym”. Dlatego uważam, że przy tworzeniu kodeksu budowlanego należy bezwzględnie wziąć to pod uwagę rozporządzenie Dz. U, Nr. 202 poz. 2072 z roku 2004.

Wobec powyższego istotnym staje się uświadomienie i nałożenie na projektantów obowiązku projektowania rozpoczynającego się od stworzenia STWiOR, a najlepiej by opisy były tworzone równolegle z powstającymi rysunkami (projektami). STWiOR nie może być oddzielnym dokumentem, sporządzany niejednokrotnie po za biurem projektowym.

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant