Biuletyn konsultant

Polski ryczałt? … Kontrakt obmiary? … Czy? … Wyczytane z SIWZ zamawiającego

Polski ryczałt? … Kontrakt obmiary? … Czy? … Wyczytane z SIWZ zamawiającego

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy zadane w trybie art. 38 ust. 1 P.z.p., Zamawiający potwierdza, że zgodnie ze wskazówkami Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów, zamieszczonymi w ramach Warunków Kontraktowych dla Robót Inżynieryjno-budowlanych, projektowanych przez Zamawiającego (Czerwony FIDIC) wskazano w uwagach do Rozdziału 14, że dla kontraktu ryczałtowego w ramach Warunków Szczególnych Kontraktu zalecane jest wykreślenie w całości zapisów Klauzul 12, skreślenie zapisów Klauzuli 13.3 i zastąpienie jej treścią „Po zleceniu i zatwierdzeniu Zmiany Inżynier będzie postępował zgodnie z Klauzula 3.5 celem uzgodnienia i ustalenia Korekty Ceny Kontraktowej oraz planu płatności na mocy Klauzuli 14.4. Taka korekta uwzględni uzasadniony zysk i weźmie pod uwagę wnioski, jakie Wykonawca może postawić na mocy Klauzuli 13.2”, a także wykreślenie zapisów Klauzuli 14.1 (a) i zastąpienie ich brzmieniem – „cena Kontraktowa będzie ceną ryczałtową, podaną jako Zatwierdzona Kwota Kontraktowa i będzie podlegała korekcie zgodnie z Kontraktem”.

Zamawiający wskazuje jednak, że zalecenie to nie ma charakteru obligującego go do wprowadzenia powyższych zmian do Warunków Szczególnych Kontraktu i że nie zgadza się on ze stanowiskiem Wykonawcy, aby brak wprowadzenia ww., sugerowanych Zamawiającemu zmian do Warunków Szczególnych Kontraktu, mógł przyczynić się do powstania „ewentualnych sytuacji spornych w zakresie różnic obmiarowych poszczególnych rodzajów Robót”.

W ocenie Zamawiającego pozostanie w Kontrakcie dotychczasowego brzmienia Klauzul 12, 13.3, a nawet 14.1 (a) nie spowoduje zmiany charakteru ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy. Kwota wynagrodzenia ryczałtowego odpowiadać ma bowiem jedynie treści oferty Wykonawcy i tylko w stosunku do zakresu robót określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jest zaś oczywistym, że w trakcie dynamicznego procesu budowlanego, w stosunku do przekazanego Wykonawcy projektu, mogą – i najprawdopodobniej będą – zachodzić różne, trudne do określenia zmiany powodujące zwiększenie lub zmniejszenie kwoty, do której w końcowym efekcie, będzie uprawniony Wykonawca.

Zarówno w przypadku braku zmiany dotychczasowych Warunków Szczególnych Kontraktu, jak i w przypadku
uwzględnienia sugestii Wykonawcy, zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy odbywać się będą zgodnie z Kontraktem i oba ww. modele, w przypadku wystąpienia różnic obmiarowych, takie zmiany umożliwiają.

W tym kontekście błędne jest więc stanowisko Wykonawcy, z którego wynika, że wyniki obmiary mogłyby mieć wpływ i dotyczyć wynagrodzenia za wyłącznie rozliczenie częściowe, ale już nie rozliczenie końcowe. To ostatnie bowiem będzie właśnie konsekwencją i dopełnieniem dokonywanych okresowo, w tym na podstawie obmiarów, wypłat wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W związku z tym, że Zamawiający nie jest w stanie określić, czy i jakiego rozmiaru Zmiany będą miały miejsce w toku realizacji inwestycji, kwota rozliczenia końcowego może okazać się zarówno wyższa, niższa albo równa kwocie wynagrodzenia ryczałtowego.

Zamawiający nie zgadza się również ze stanowiskiem Wykonawcy, że to, iż ceny jednostkowe dla pozycji określonych w wycenionym Przedmiarze Robót mają być niezmienne i stałe, może mieć zastosowanie do wynagrodzenia ryczałtowego tylko przy założeniu, że także ilości robót nie ulegną zmianie. Przyznanie zasadności takiemu stanowisku Wykonawcy oznaczałoby, że Zamawiający i Wykonawca nie zakładają żadnych zmian w stosunku do przedmiotu umowy, który musiałby być zrealizowany ściśle i tylko według przekazanego Wykonawcy projektu i tylko w oparciu o ofertę. Założenie takie jest nierealne i Zamawiający odniósł się do niego w powyższej części niniejszej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy.

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant