Biuletyn konsultant

Możliwość wprowadzenia zmian w przedmiocie zamówienia publicznego na roboty budowlane po zawarciu umowy

Możliwość wprowadzenia zmian w przedmiocie zamówienia publicznego na roboty budowlane po zawarciu umowy

Zasada swobody umów w procedurze prowadzącej do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego doznaje ograniczeń związanych zarówno z procedurą zawarcia tej umowy, jej treścią, jak również dopuszczalnością modyfikowania stosunku umownego.

Zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej p.z.p.), zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Jednocześnie dalej stwierdza się, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oznacza to tym samym, że określony w specyfikacji przedmiot zamówienia nie może podlegać zmianom na etapie realizacji umowy i musi jednocześnie pozostawać w zgodności z treścią oferty złożonej przez wykonawcę. Świadczenie musi być zatem odzwierciedleniem opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków umowy zawartych w specyfikacji. Roboty budowlane nieprzewidziane w projekcie budowlanym nie mogą być uznane za roboty objęte zamówieniem podstawowym.

Zamawiający używają czasami na etapie wykonawstwa robót budowlanych określenia „roboty zamien-
ne” w stosunku do zawartej umowy i określonego w niej przedmiotu zamówienia. Odnosząc się do możliwości wykonywania robót zamiennych w zamówieniach publicznych, należy podkreślić, że nie istnieje przepis prawa zamówień publicznych, który mówiłby wprost o robotach zamiennych.

Należy także wskazać, że obowiązki zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (art. 29 ust. 1 p.z.p.) nakładają na niego obowiązek, na etapie przygotowania i prowadzenia przetargu, jasnego i precyzyjnego wskazania rodzaju czynności w ramach zamówienia.

Przepis art. 29 ust. 1 p.z.p. wskazuje zasady opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z którymi zamawiający zobowiązany jest do opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant