Biuletyn konsultant

Zmiana umowy po wprowadzeniu nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych nowe szanse ale i zagrożenia w stosowaniu Warunków Kontraktowych FIDIC

Zmiana umowy po wprowadzeniu nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych nowe szanse ale i zagrożenia w stosowaniu Warunków Kontraktowych FIDIC

Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016r., Dz.U. 2016 poz. 1020, (dalej p.z.p) implementująca przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE umożliwia bez wprowadzania istotnych zmian warunkami szczególnymi zastosowanie treści Warunków Ogólnych FIDIC do zmiany umowy.

Zastosowanie tutaj mają przepisy art. 144 i 140 ustawy p.z.p. po nowelizacji, które zgodnie z utrwalonym poglądem w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wprowadzają szeroką możliwość zmian umowy zamówienia publicznego.

W tam zakresie za istotną zmianę w ustawie p.z.p. należy uznać zmianę treści ust. 3 art. 140, który po zmia-
nach brzmi: „Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwzględnieniem art. 144.”

Jest to istotna zmiana w treści tego przepisu i ogólnie podejścia do wprowadzania zmian dotyczących przedmiotu zamówienia. Zgodnie z poprzednim brzmieniem tego przepisu umowa podlegała unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
To nowe podejście jest zgodne z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, por. ETS1.

W konsekwencji usunięto z art. 67 p.z.p. możliwość udzielania zmówienia dodatkowego wprowadzając do art. 144 p.z.p. warunki po spełnieniu których możliwe jest rozszerzenie zamówienia podstawowe poprzez zmianę umowy, w szczególności usunięto bardzo trudny do spełnienia warunek wystąpienia sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia (por. w szczególności treść art. 144 ust.1 pkt 2 oraz pkt 3 poniżej).

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant