Biuletyn konsultant

Konferencja Sądu arbitrażowego przy SIDiR (26 marca 2014 r.) skróty wystąpień

Konferencja Sądu arbitrażowego przy SIDiR (26 marca 2014 r.) skróty wystąpień

W Konferencji uczestniczyli wybitni przedstawiciele instytucji państwowych i organizacji pozarządowych. Zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Prokuratorii Generalnej, urzędów Marszałkowskich Województwa Mazowieckiego, Pomorskiego i Śląskiego, uniwersytetu Warszawskiego i uniwersytetu Poznańskiego, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Zarządu nieruchomości Województwa Łódzkiego, Centrum unijnych Projektów transportowych. Reprezentowana była także Okręgowa izba Radców Prawnych z Wicedziekanem Panem Mec. Gerardem Madejskim. Życzenia owocnych obrad otrzymaliśmy od Pana prof. Bronisława Sitka Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Reprezentowane były wybitne Kancelarie prawnicze. uczestniczyli także przedstawiciele wielu Firm z różnych miast Polski, działających w szczególności w sektorze budownictwa.
Last but not least, w konferencji wzięło udział Kierownictwo Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy

Krajowej izbie Gospodarczej, jak również Prezes i Sekretarz Generalny Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych lewiatan.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie.

WYSTĄPIENIA

Andrzej Kąkolecki – Prezes Sądu arbitrażowego przy SIDiR

W sporach budowlanych proponujemy Sąd Arbitrażowy przy SIDiR.

Ogromną wartością tego Sądu jest połączenie kompetencji inżynierów i prawników. nasza lista Rekomendowanych Arbitrów obejmuje wysokiej klasy specjalistów z obu tych grup zawodowych. W trzyosobowym Zespole Orzekającym zapewniają oni oszczędność czasu i kosztów, sprawne i trafne orzekanie.

Arbitraż przy SiDiR nie jest drogi. Przykładowo, w sprawie o wartości przedmiotu sporu 3 miliony złotych, zgodnie z taryfą, opłata arbitrażowa wynosi 71.100 zł + VAt. Opłata w postępowaniu przed sądem powszechnym wynosiłaby w takiej sprawie 100.000 zł. Co więcej, postępowanie sądowe oznacza dużo wyższe honoraria pełnomocników procesowych, gdyż jest z reguły dłuższe i często wieloinstancyjne.

W celu poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy SiDiR potrzebny jest odpowiedni zapis – klauzula arbitrażowa. Zamieszczona w umowie, załącznikach do umowy czy też zawarta w drodze wymiany pism. Jej wzór znajduje się w broszurze z Regulaminem arbitrażowym i w internecie. Zapis na sąd arbitrażowy może również nastąpić w drodze modyfikacji odnośnej klauzuli Warunków Kontraktowych FiDiC, jak Kl. 20.6 w tzw. Czerwonej Książce czy Żółtej Książce. Można też poddać istniejący już spór rozstrzyganiu przez Sąd Arbitrażowy zamiast przez sąd powszechny.

Strony powinny zadbać o wybór dobrych arbitrów – do „mieszanego” zawodowo składu. najbezpieczniej z naszej listy, z której w każdym razie musi pochodzić arbiter przewodniczący lub arbiter jedyny. Jest to lista bezstronnych, niezależnych, kompetentnych, doświadczonych i asertywnych Arbitrów, dyspozycyjnych czasowo. istotne jest też angażowanie kompetentnych, proaktywnych i niekonfliktowych pełnomocników.

Sąd Arbitrażowy przy SiDiR zapewnia arbitraż wysokiej jakości, efektywny i ekonomiczny.

Zbigniew J. Boczek – Wiceprezes Sądu arbitrażowego przy SIDiR

Arbitraż w zamówieniach publicznych

Ostatnie lata to przełom w myśleniu ukierunkowanym na prawo i ekonomię, oraz wiedzę branżową. Związek tych, dotychczas niezależnych nurtów myślenia i działania, stał się bardzo ścisły i nabrał nowego charakteru. Bez tej wiedzy rozstrzyganie sporów branżowych nie będzie profesjonalne, a strony sporu mogą nabrać przekonania, że nie jest to dla nich właściwa forma rozstrzygania powstałych sporów, które w gospodarce rynkowej są niestety nieuniknione.

Dla realizacji zamówień publicznych w unii europejskiej stworzono podstawy prawne w formie rozporządzeń i dyrektyw. to spowodowało konieczność harmonizacji i ujednolicenia prawa państw członkowskich. Przy czym zasadniczych barier nie stanowią rozporządzenia i dyrektywy ue, ale problemem pozostaje zrozumienie tych przepisów i ich wdrożenie w życie w państwach członkowskich. Przepisy wspólnotowe wiążą tylko, co do celu jaki ma być osiągnięty. Jak pokazuje praktyka, wiele państw wydało w tym zakresie akty prawne, które nie zawsze są w pełni komplementarne z rozporządzeniami i dyrektywami unii europejskiej.

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami prawa wspólnotowego, obowiązują odpowiednie przepisy prawa krajowego każdego z państw członkowskich. Rodzi to szereg nieporozumień, szczególnie w interpretacji pojęć stosowanych w państwach członkowskich.

Jednym z zasadniczych celów stworzenia uregulowań w zakresie zamówień publicznych na płaszczyźnie wspólnotowej, było zapewnienie jak największej jawności i przejrzystości przy udzielaniu zamówień. Dlatego też istotną rolę odgrywa w praktyce system ogłaszania informacji o zamówieniach.

Zamówienie publiczne, to pojęcie znane wszystkim, ale niewiele osób rozumie złożoność realizacji inwestycji budowlanych po wejściu Polski do unii europejskiej. Powstały nowe pojęcia i zasady prawne.

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant