Biuletyn konsultant

Indywidualne interpretacje prawa podatkowego w praktyce zamówień publicznych

Indywidualne interpretacje prawa podatkowego w praktyce zamówień publicznych

Znaczenie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego dla ustalenia obowiązków podatkowych

O obowiązku badania poprawności zastosowanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług przesądził Sąd Najwyższy w dwóch identycznych uchwałach z 20 października 2011 r. w spr. III CZP 52/11 i III CZP 53/11, zgodnie z którymi „Określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli nie ma ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki (art. 89 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (…).” Dodatkowo, z dniem 1 lipca 2015 r. weszły w życie przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dotyczących mechanizmu odwróconego obciążenia, których celem jest zapewnienie większej skuteczności tego instrumentu. W ramach mechanizmu odwróconego obciążenia (ang. reverse charge mechanism) zobowiązany do rozliczenia podatku należnego od dokonanej czynności podlegającej opodatkowaniu (dostawa towarów lub świadczenie usług) jest nabywca (podmiot, na rzecz którego dokonywana jest dostawa towarów lub świadczona jest usługa) – zamiast sprzedawcy (dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługę), co miałoby miejsce w ramach operacji dokonywanej na zasadach ogólnych. W ustawie Pzp wprowadzono przy tej okazji zamianę nakazującą zamawiającemu doliczenie do przedstawionej w ofercie ceny podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji z dotychczasowego przepisu usunięto ograniczenie dotyczące powstania obowiązku podatkowego zamawiającego tylko w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, oraz na wykonawcę nałożono obowiązek informacyjny dotyczący wystąpienia sytuacji nakładającej na zamawiającego obowiązek doliczenia do ceny podatku.

W kontekście powyższego, stwierdzenie obowiązków podatkowych wiążących się z przyszłą transakcją, w tym w zakresie podatku od towarów i usług jest szczególnie istotne.

W przepisach Ordynacji podatkowej przewidziano uprawnienie dla podatników pozwalające na wystąpienie do Ministra Finansów (w jego imieniu upoważnionych dyrektorów izb skarbowych, działających w Krajowych Izbach Podatkowych) z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej w indywidualnej sprawie. Dotychczasowa konstrukcja przepisów nie pozwalała na wystąpienie z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego przez zamawiającego.

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant