Biuletyn konsultant

Prawa i obowiązki inżyniera i zamawiającego w myśl kontraktów realizowanych dla GDDKIA

Prawa i obowiązki inżyniera i zamawiającego w myśl kontraktów realizowanych dla GDDKIA

W standardowych Warunkach Kontraktowych FIDIC Inżynierowi przypisano szczególną rolę. Inżynier powinien administrować i zarządzać Kontraktem oraz na bieżąco podejmować osobiście decyzje w kluczowych kwestiach dotyczących realizacji Robót, rozliczeń, Prób i Odbiorów.

W przypadku kontraktów realizowanych na rzecz GDDKiA
sprawa wygląda nieco inaczej. Już sama definicja „Inżynier” został zmodyfikowana – zgodnie z definicją 1.1.2.4 Inżynier:

„Inżynier” oznacza osobę wskazaną przez Konsultanta do działania jako Inżynier dla celów Kontraktu, określoną w umowie z Konsultantem jako Inżynier Kontraktu lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego. W przypadku konieczności zastąpienia Inżyniera Kontraktu lub innej osoby wyznaczonej w razie potrzeby przez Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę w trybie Subklauzuli 3.4 [Zastąpienie Inżyniera].”

Pojawia się zatem nowa osoba – „Konsultant”.
Zgodnie z definicją 1.1.2.4 (a) Konsultant:
„Konsultant” oznacza wykonawcę wyłonionego w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zarządzania i nadzór Kontraktem pod nazwą Wykonanie „(…)”,, lub inną osobę wyznaczoną przez Zamawiającego.”

Tylko czy Konsultant jest osobą Kontraktu w myśl definicji 1.1.2.6 Personel Zamawiającego?

„Personel Zamawiającego” oznacza Inżyniera, jego asystentów, do których odnosi się klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera], całą kadrę oraz innych pracowników, robotników i osoby zatrudnione przez Inżyniera lub Zamawiającego, oraz wszelkie inne osoby, o których Inżynier lub Zamawiający powiadomią Wykonawcę, że mają być traktowane jako Personel Zamawiającego.

Personel Zamawiającego oznacza także Inspektora (Inspektorów) nadzoru inwestorskiego wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym.”

Wobec tej definicji zachodzi problem z uznaniem Konsultanta jako Personel Zamawiającego, a jego praw i obowiązków nie da się zidentyfikować wprost z Kontraktu – te bowiem dotyczą Inżyniera, a nie Konsultanta.

Dodatkowo w Kontraktach GDDKiA pojawia się kolejna „nowa” osoba, która jest zdefiniowana, ale której prawa i obowiązki nie wynikają z Kontraktu. Tą osoba jest Przedstawiciel Zamawiającego, i zgodnie z definicją 1.1.2.6 (a):

„Przedstawiciel Zamawiającego” oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą i Inżynierem, w szczególności oznacza Kierownika Projektu, osoby wchodzące w skład Zespołu Kierownika Projektu, oraz inne osoby wskazane przez Zamawiającego.

Kierownik Projektu jest uprawniony do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego w zakresie udzielonych upoważnień. Kierownik Projektu jest uprawniony do przekazywania Wykonawcy oświadczeń, zawiadomień, zatwierdzeń lub decyzji w imieniu Zamawiającego w dowolnej formie.

Wykonawca jest zobowiązany stosować się do poleceń wydanych przez Kierownik Projektu.”

Na tle pełnomocnictw do działania w imieniu Zamawiającego powstaje dużo sporów, zwłaszcza w odniesieniu do tego kto i w jakim zakresie może składać oświadczenia woli w imieniu Zamawiającego. Już z samej definicji, według której Kierownik Projektu może składać oświadczenia woli w imieniu Zamawiającego – ale w granicach udzielonych pełnomocnictw – wynika, że Wykonawca powinien postępować z daleko idącą ostrożnością w przyjmowaniu jego poleceń, zatwierdzeń, zawiadomień i oświadczeń.

Podobnie rzecz się ma z prawem Inżyniera i jego personelu do wydawania Wykonawcy „poleceń”.

Z tego też powodu Wykonawca powinien zażądać wszelkich pełnomocnictw udzielonych przez Zamawiającego dla Kierownika Projektu, Inżyniera i innych osób wchodzących w skład Personelu Zamawiającego, oraz pełnomocnictw udzielonych przez Inżyniera na podstawie Subklauzuli 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] dla asystentów Inżyniera.

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant