Biuletyn konsultant

Wykładnia IZ PO IiŚ a Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej KIO/KU/108/10 – uwagi

Wykładnia IZ PO IiŚ a Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej KIO/KU/108/10 – uwagi

W lutym 2011 roku została opublikowana przez instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Wykładnia dotycząca postępowań w zakresie zamówień publicznych. Wykładnia ta, odnosząc się do uchwały z dnia 14 stycznia 2011 roku (sygn. akt KIO/KU 108/10) oraz uchwały z dnia 23 grudnia 2010 roku (sygn. akt KIO/KU 103/10) Krajowej Izby Odwoławczej, stwierdzających, iż brak katalogu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, nie stanowi naruszenia art. 25 ust. 1, ani również art. 41 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), odmiennie od KIO zaleca bezwzględnie wpisywanie pełnego katalogu dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w treści ogłoszenia o zamówieniu publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W ocenie IZ PO IiŚ istnieje prawdopodobieństwo przyjęcia w przedmiotowej sprawie odmiennej interpretacji przepisów unijnych przez służby Komisji Europejskiej, a co za tym idzie, nałożenia korekt finansowych. Zgodnie z Komunikatem wyjaśniającym Komisji dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które są lub są częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych zasady równego traktowania i niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową pociągają za sobą obowiązek przejrzystości, który zgodnie z orzecznictwem ETS polega na zagwarantowaniu wszystkim potencjalnym oferentom odpowiedniego poziomu upublicznienia informacji umożliwiającego rynkowi usług otwarcie na konkurencję.

U podstaw wskazanej Wykładni jest informacja o wyniku kontroli uprzedniej z dnia 10 grudnia 2010 roku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego „Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia”, przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, nr UZP/DKUE/KU/238/10.
W świetle informacji w ogłoszeniu zamieszczonym na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego oraz opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamawiający nie zawarł informacji, iż wykonawca wraz z ofertą powinien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. l ustawy Pzp.

Ponadto, zamawiający w Sekcji III.2) ogłoszenia o zamówieniu – „Warunki udziału” oraz w rozdziale 5. specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, dokonał opisu sposobu oceny spełniania warunków w zakresie: posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na potwierdzenie spełniania opisanych warunków zamawiający żądał jedynie w SIWZ (rozdziale 6) następujących dokumentów:

  • wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zostały prawidłowo ukończone (sporządzonego zgodnie z załącznikiem do SIWZ),
  • wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzonego zgodnie z załącznikiem do SIWZ);
  • oświadczenia potwierdzającego posiadanie przez ww. osoby wymaganych uprawnień,
  • wykazu narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ),
  • informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant