Biuletyn konsultant

Odpowiedzialność organu administracji ARCH-BUD lub projektanta za jakość projektu budowlanego

Odpowiedzialność organu administracji ARCH-BUD lub projektanta za jakość projektu budowlanego

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza jedynie zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Drugą kwestią badaną przez organ, na podstawie ust. 2 w/w przepisu, pod kątem zgodności z przepisami, w tym przepisami techniczno-budowlanymi jest projekt zagospodarowania działki lub terenu stanowiącego jedną z dwóch części projektu budowlanego. Jak bowiem wynika z rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wydanego na podstawie delegacji ustawowej z art. 34 ust. 6 pkt. 1 Prawo budowlane, projekt budowlany składa się z określonego w rozdziale 3 rozporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz określonego w rozdziale 4 projektu architektoniczno-budowlanego. Na kolejnym miejscu ustawodawca umieścił kwestię sprawdzenia przez organ kompletności projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którą zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b sporządza projektant oraz obecność zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7. Powyższe znajduje wyraz w wysoce ujednoliconej linii orzeczniczej. Przytoczę dwa przykładowe orzeczenia:

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 9 lipca 2010 r. II SA/Kr 481/10:

1. Organ budowlany nie jest uprawniony do sprawdzenia zgodności z przepisami projektu architektoniczno-budowlanego, a wyłącznie do przeprowadzenia takiej kontroli w odniesieniu do projektu zagospodarowania działki lub terenu, co tym bardziej nakazuje zawężająco traktować wyjątek ustawowy pozwalający na niesporządzanie projektu zagospodarowania działki lub terenu.

2. W odniesieniu do projektu architektoniczno-budowlanego organ prowadzący postępowanie zmierzające do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę bada wyłącznie, czy zostało złożone stosowne oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wyrok naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 października 2010 r. II OSK 1517/09:

1. Organ architektoniczno-budowlany nie jest uprawniony do badania zgodności projektu budowlanego z przepisami techniczno-budowlanymi lub z innymi przepisami prawa poza przepisami określającymi wymogi ochrony środowiska. Wynika to także z treści art. 35 ust. 1 p.b. i faktu uchylenia przepisu art. 35 ust. 2 p.b.

Z cytowanego przepisu wynika wprost, że za jakość, wartość merytoryczną rozwiązań oraz zgodność z przepisami, w tym przepisami techniczno-budowlanymi odpowiedzialny jest autor projektu architektoniczno-budowlanego, czyli główny projektant w sytuacji, gdy projekt musi zostać sporządzony przez projektantów różnych specjalności tzw. branżowych w tym np.: projektanta konstrukcji lub projektanta sieci wodno-kanalizacyjnej. Stosownie do postanowień art. 20 ust 1 pkt 1 projektant opracowuje projekt w sposób zgodny z decyzją o zagospodarowania terenu lub ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami regulującymi kwestię ochrony środowiska. Jednakże podkreślenia wymaga fakt, że w dalszej części omawianego przepisu ustawodawca umieścił zapisy, zgodnie z którymi projektant zobowiązany jest opracować projekt budowlany zgodnie z: wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto zgodnie z ust. 2 projektant zobowiązany jest zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego. Wreszcie stosownie do ust. 4 Projektant, a także sprawdzający, o którym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant