Biuletyn konsultant

Harmonogram robót w świetle warunków kontraktowych FIDIC

Autor: Marta Piątek

Harmonogram robót w świetle warunków kontraktowych FIDIC

Obowiązek przedłożenia harmonogramu w Warunkach Kontraktowych FIDIC

Subklauzula 8.3 [Harmonogram] Warunków Kontraktowych FIDIC nakłada na Wykonawcę obowiązek przedłożenia inżynierowi harmonogramu robót. Bardzo często Warunki Szczególne mówią o przedłożeniu harmonogramu robót inżynierowi do zatwierdzenia. Harmonogram ma na celu przedstawienie przyjętej przez Wykonawcę strategii realizacji kontraktu oraz umożliwienie monitorowania realizacji zamierzeń Wykonawcy w stosunku do przedstawionego harmonogramu, stanowiąc zatem ważne narzędzie zarządzania kontraktem. Warto przygotowaniu harmonogramu poświęcić odpowiednio dużo czasu, co zmniejszy ryzyko wystąpienia w nim niedokładności lub błędów. Częstymi błędami Wykonawcy jest traktowanie harmonogramu robót jedynie jako jednego z wielu dokumentów, które zgodnie z Warunkami Kontraktowymi – należy przedłożyć inżynierowi, i realizowanie prac w sposób odmienny od przedstawionego w harmonogramie robót. Tymczasem podkreślenia wymaga, że harmonogram robót, to przede wszystkim plan Wykonawcy i narzędzie, pozwalające mu nie tylko zaplanować Roboty, ale również zapewnić z odpowiednim wyprzedzeniem zasoby, dopełnić nałożonych przez Warunki Kontraktowe obowiązków związanych z zatwierdzaniem Podwykonawców, materiałów, czy prowadzeniem badań. Należy pamiętać również, że po zatwierdzeniu harmonogramu, Zamawiającego obowiązują przyjęte w nim terminy przekazywania dokumentacji, dokonywania uzgodnień, dostaw materiałów Zamawiającego czy zabezpieczenia w odpowiednim czasie kwot przeznaczonych na finansowanie inwestycji. Z tego powodu szczególnie ważne jest, by harmonogram zawierał kolejność i rozłożenie w czasie odpowiednich działań Zamawiającego. Ponadto zatwierdzony harmonogram robót jest punktem wyjścia do określenia należnego przedłużenia czasu, w przypadku wystąpienia zdarzeń opóźniających będących poza kontrolą Wykonawcy. W związku z powyższym, dla dobra Kontraktu, należy dołożyć wszelkich starań, by na jak najwcześniejszym etapie jego realizacji obowiązywał zatwierdzony harmonogram robót.

Harmonogram

Przed przystąpieniem do opracowywania harmonogramu robót, Wykonawca powinien wiedzieć, jak pojecie harmonogramu robót zostało zdefiniowane w Warunkach Kontraktowych. Zgodnie z Subklauzulą 8.3 [Harmonogram]:
„Każdy harmonogram będzie zawierał:
a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić Robo-
ty, włączając przewidywane rozłożenie w czasie każdego etapu projektowania (jeśli jest), powstawania Dokumentów Wykonawcy, zamawiania, wyrobu Urządzeń, dostawy na Plac Budowy, budowy, montażu dokonywania prób,
b) każdy etap roboty każdego mianowanego Podwykonawcy (zgodnie z definicją w Klauzuli 5 [Mianowani Podwykonawcy]),
c) kolejność rozłożenie w czasie inspekcji i prób, wyspecyfikowanych w Kontrakcie, oraz
d) uzasadniający raport, który będzie zawierał:
e) ogólny opis metod, które Wykonawca zamierza przyjąć,
głównych etapów w realizacji Robót, oraz
f) szczegółowe informacje przedstawiające rozsądny szacunek liczebności każdej grupy Personelu Wykonawcy oraz każdego typu Sprzętu Wykonawcy, wymaganych na Placu Budowy dla każdego głównego etapu.”
Bardzo często Warunki Szczególne nakładają na Wykonawcę obowiązek przedłożenia, wraz z harmonogramem robót, harmonogramu płatności w układzie miesięcznym.

Warto pamiętać, że to Wykonawca jest odpowiedzialny za harmonogram, bo przedstawia w nim kolejność i metody jakie zamierza zastosować, by wykonać roboty w Czasie na ukończenie, w oparciu o przyjętą strategię oraz założone zasoby. Inżynier rozpatrując złożony harmonogram powinien zwrócić uwagę na każdą okoliczność, która jego zdaniem nie jest zgodna z Kontraktem i przedstawić stosowne uwagi.

Przykładowo, na jednym z Kontraktów inżynier akceptując harmonogram zwrócił Wykonawcy uwagę, na ryzyko związane z planowaniem robót wykończeniowych obiektów w okresie zimowym, ale jednocześnie nie negował i nie ingerował w plan Wykonawcy przyjmując, że Wykonawca jest tego świadom i zastosuje środki umożliwiające mu wykonanie ww. robót w zakładanym okresie.

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant