Biuletyn konsultant

Mediacja – skuteczny sposób na wygranie sporu

Mediacja – skuteczny sposób na wygranie sporu

Pojęcie mediacji coraz częściej pojawia się w sprawach gospodarczych. temat mediacji został podniesiony również podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków SIDiR. W mediacjach dostrzega się skuteczną i coraz powszechniej stosowaną metodę rozstrzygania sporów. Ta coraz większa powszechność bierze się zapewne z promowania tej formy rozstrzygania sporów przez Ministra Sprawiedliwości – (http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/ mediacje/) , jak i szeroką kampanię reklamową w mediach, pod hasłem: „Masz prawo do mediacji”. Niebagatelny wpływ na stanowisko Ministra Sprawiedliwości ma z pewnością prezentowana oficjalnie ocena Ministerstwa Gospodarki, wedle której jedną z przyczyn niskiej konkurencyjności polskiej gospodarki jest zbyt długie i kosztowne dochodzenie przez przedsiębiorców praw i należności w obrocie gospodarczym, stanowiące barierę dla rozwoju przedsiębiorczości. Nie sposób nie zgodzić się z takim stanowiskiem – w codziennych działaniach chyba każdy z członków SIDiR zetknął się z problemem dotyczącym rozstrzygania sporów…

Prowadziłam wiele mediacji gospodarczych dotyczących sporów zaistniałych na tle realizacji umów o roboty budowlane. Wiele mediacji zakończonych sukcesem obu stron – czyli podpisaniem ugody, której sąd powszechny nadał klauzulę wykonalności – stanowi dowód skuteczności tego sposobu rozstrzygania sporów.

Mediacja i inne sposoby rozstrzygania sporów

Mediacja, podobnie jak arbitraż, należy do pozasądowych metod rozwiązywania sporów, zwanych też alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów (ADR – ang. Alternative Dispute Resolution). Dzisiaj w Polsce – mediacje nie są jeszcze tak rozpowszechnionym sposobem rozstrzygania sporów, jak w państwach zachodnioeuropejskich czy w Stanach Zjednoczonych. Ministerstwo Sprawiedliwości, po znowelizowaniu ustawy Kodeks postępowania cywilnego, od kilku lat podejmuje działania propagujące stosowanie mediacji w rozwiązywaniu sporów. Głównym celem nowych regulacji było wprowadzenie do polskiego prawa procesowego cywilnego instytucji mediacji i w ten sposób ustanowienie alternatywnego do sądowego postępowania sposobu rozstrzygania spraw. Postępowanie takie powinno prowadzić do szybkiego załatwienia części sporów, w sposób najbardziej korzystny dla obu stron – czyli w drodze ugody.

Definicja mediacji, którą można przywołać za Ministrem Sprawiedliwości:

„Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.”

Tak więc, to strony są autorem rozwiązania sporu, a mediator jest siłą wspierającą. Mediacja jest procesem dobrowolnym i poufnym, pozwalającym stronom – jej uczestnikom – określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne oraz dyskutować, a nie udowadniać swoje racje. W mediacji strony zachowują całkowitą kontrolę nad sposobem rozstrzygnięcia sporu, a także mają wpływ na wybór mediatora i termin mediacji. Mediacja nie przewiduje konieczności przeprowadzania procesu dowodowego. W wyniku mediacji powstaje wspólnie sformułowana ugoda, satysfakcjonująca obie strony – zamiast wyroku, skutkującego podziałem na przegranych i wygranych. I, co chyba jest najważniejsze – tylko strony są autorami ugody wypracowanej przez nie w trakcie posiedzeń mediacyjnych; również tylko strony ją podpisują. A rolą sądu powszechnego jest jedynie nadanie takiej ugodzie klauzuli wykonalności.

Art. 18315 § 1. Kodeks postępowania cywilnego: „Ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem.”

Zwracam w tym miejscu uwagę, że nowe brzmienie § 1. tego artykułu, które będzie obowiązywało od 3 maja 2012 r., jeszcze bardziej jednoznacznie wskaże konieczność wykonalności takiej ugody:

„§ 1. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.”

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant