Biuletyn konsultant

Temat dnia

Temat dnia

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Aktualny numer Biuletynu Konsultant, który właśnie trzymacie w rękach, zamyka wydawniczo rok 2014. Z tego też powodu pragnę podzielić się moimi spostrzeżeniami co do ważnych wydarzeń mijającego roku.

Najważniejszym z nich były bez wątpienia obchody 100-lecia polskiego doradztwa inżynierskiego. Dwudniowa konferencja została połączona z Walnym Zgromadzeniem EFCA, dzięki czemu mieliśmy okazję gościć bardzo wielu zagranicznych uczestników, którzy wysoko ocenili stronę merytoryczną i organizacyjną. Myślę, że ich podziękowania i słowa uznania nie wynikały li tylko z kurtuazji.

Kolejnym – dwie konferencje arbitrażowe, które w zamyśle Prezydium Sądu Arbitrażowego przy SIDiR miały promować nasz Sąd. Zwłaszcza ta druga – listopadowa – zgromadziła wyjątkowe grono uczestników, wśród których nie zabrakło przedstawicieli najważniejszych zamawiających publicznych, w tym PKP PLK i GDDKiA, instytucji wdrażającej CUPT, palestry i oczywiście członków naszego Stowarzyszenia. Po tej konferencji także docierały do mnie głosy o wyjątkowo wysokim poziomie merytorycznym prelegentów i o ważnym głosie w szerszej dyskusji o konieczności rozstrzygania sporów w zamówieniach publicznych przez sądy arbitrażowe. W tym oczywiście i przez nasz sąd, który jest dedykowany sporom w sprawach budowlanych.

Nie mogę też pominąć współorganizowanej z Ambasadą Królestwa Niderlandów konferencji „Najlepsze praktyki w realizacji zamówień publicznych”, która odbyła się 21 listopada 2014 w Warszawie. Doświadczenia holenderskie w stosowaniu kryterium wyboru ofert najbardziej korzystnych ekonomicznie MEAT (Most Economical Advantegous Tender) oraz metody wyboru ofert przynoszących największą wartość dla Zamawiającego BVP (Best Value Procurement) były głównymi tematami, które zainteresowały wielu przedstawicieli strony publicznej, w tym UZP, MiR, GDDKiA, PKP PLK a także wykonawców oraz konsultantów.

Myślę, że do ważnych wydarzeń należy zaliczyć również opracowanie zharmonizowanych Warunków Kontraktowych dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Choćby z tego powodu, że to ministerstwo zamierza w oparciu o nasze opracowania (na usługi projektowania, usługi Inżyniera, roboty w modelu żółtej i czerwonej książki) prowadzić swoje inwestycje w kraju i za granicą. Te opracowania są elementem współdziałania na rzecz promowania przez polską służbę zagraniczną wizerunku Polski poprzez stosowanie ustandaryzowanych procedur zawieranych kontraktów inwestycyjnych w budownictwie. W opinii przedstawicieli MSZ, standaryzacja warunków realizacji inwestycji w zakresie remontów, modernizacji i budowy nowych obiektów oraz nadzoru nad tymi inwestycjami, a jednocześnie twórcze podejście do wymagań Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przyniesie korzyści w postaci świadomego i zgodnego z najnowocześniejszymi wymogami wdrożenia zrównoważonych Warunków Kontraktowych, gwarantujących sprawne i efektywne wydatkowanie środków publicznych przy minimalizacji czasu realizacji inwestycji.

Oczywiście za każdym z tych wydarzeń stoją konkretne osoby: 100-lecie to Mieczysław Grabiec, Paweł Zejer, Marcin Mikulewicz, Marek Rdułtowski, Tamara Małasiewicz. Konferencje arbitrażowe to Andrzej Kąkolewski, Zbigniew Boczek i Tamara Małasiewicz. Konferencja holenderska to Marcin Mikulewicz, a opracowanie dla MSZ to Andrzej Grabiec, Bartek Kiernożycki, Marcin Mikulewicz, Michał Skorupski, Paweł Zejer. Z zawodowego obowiązku wspomnieć muszę też o mojej skromnej osobie – byłem zaangażowany we wszystkie z tych wydarzeń.

Szanowni Państwo

Z okazji Nowego Roku życzę Państwu wszelkiej pomyślności, sukcesów zawodowych i osobistych. A nam jako środowisku – zrozumienia dla idei, które z takim trudem staramy się krzewić. Niech dobre praktyki wynikające z wzorców FIDIC staną się powszechnie zrozumiałe. Niech przyszły rok będzie równie udany jak ten mijający.

Do Siego Roku!

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant