Biuletyn konsultant

Obwieszczam Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w nawiązaniu do opublikowanych artykułów Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 18 maja 2015 r. KIO 897/15

Obwieszczam Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w nawiązaniu do opublikowanych artykułów Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 18 maja 2015 r. KIO 897/15

Tytuł: Obowiązek precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia przez zamawiającego. Prawo zamawiającego do jednostronnego formułowania postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz). Odstąpienie przez zamawiającego od umowy w dowolnym momencie.

1. Nie może usprawiedliwiać braku wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia, stwierdzenie, że wykonawca winien uwzględnić w wycenie zamówienia wszystkie ryzyka. Podkreślić bowiem należy, że wycena ryzyk związanych z wykonaniem zamówienia
może być niemożliwa właśnie ze względu na niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia. Nie można bowiem wyliczyć ewentualnego kosztu ryzyka, którego wykonawca nie ma możliwości zidentyfikować z uwagi na brak odpowiedniej i wyczerpującej informacji w SIWZ.
2. Nie jest obowiązkiem zamawiającego przekazanie wszystkiego co ma w swojej dokumentacji, ale przygotowanie jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia. Oczywistym jest, że jeżeli dany dokument nie jest w posiadaniu zamawiającego, a jest konieczny do pełnego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia to winien on, przed wszczęciem postępowania, samodzielnie przygotować niezbędną dokumentację lub zlecić jej przygotowanie podmiotowi trzeciemu.
3. Przystąpienie do modernizacji bez jakichkolwiek informacji o umiejscowieniu istniejących instalacji i wymaganie od wykonawców zaznajomienia się z instalacją przed przystąpieniem do realizacji zamówienia nie może być uznane za jednoznaczny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający ma prawo podmiotowe do jednostronnego ustalenia warunków umowy, które zabezpieczą jego interes w wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z jego uzasadnionymi potrzebami.

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant