Biuletyn konsultant

Jak wydatkujemy środki unijne?

Jak wydatkujemy środki unijne?

Konrad Niklewicz w artykule „Polsko, wydaj to euro” (zob. „Gazeta Wyborcza”, 25.09.2007 r.) w sposób tendencyjny podał do publicznej wiadomości niższe niż rzeczywiste wykorzystanie przez Polskę unijnych pieniędzy. Minister Grażyna Gęsicka w specjalnym oświadczeniu zaprzecza doniesieniom dziennikarza, wyraźnie podkreślając iż od końca 2006 roku obserwuje się znaczny postęp w tym zakresie, zwłaszcza Funduszu Spójności. Na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opublikowano raport prasowy z dn. 26.09.2007 r., przedstawiający aktualny stan do końca sierpnia br. wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Poziom wdrażania funduszy strukturalnych

Zgodnie z raportem rocznym wypłacono Beneficjentom ok. 980 mln zł w ramach refundacji. Zatem, kwota wydatków poniesionych wrosła do poziomu blisko 18 mld zł z funduszy strukturalnych, co stanowi ok. 55 procent zobowiązań na okres programowania 2004-2006. Beneficjenci miesięcznie otrzymują ok. 1 mld zł środków z funduszy strukturalnych. To w znacznej mierze zasługa realizacji programu naprawczego: zmian w ustawie o Narodowym Planie Rozwoju, nowelizacji prawa zamówień publicznych, setek usprawnień w zakresie realizacji i rozliczania projektów – poinformowała Pani Minister Grażyna Gęsicka podczas konferencji prasowej, która miała miejsce 26 września 2007 r. w Warszawie. Pani Minister planuje także wydanie od 70-75 procent wszystkich środków dostępnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006.

Raport wyraźnie wskazuje, że wartość poprawnych formalnie wniosków, które Beneficjenci złożyli w ramach programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2004-2006 wyniosła ok. 73 mld zł. Ministerstwo podaje również, że w sierpniu br. podpisano także umowy o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych, co stanowi 222,5 procent alokacji w lata 20042006. Tu łączna kwota środków zakontraktowanych w końcu miesiąca sierpnia wzrosła i wynosi ponad 32 mld zł. MRR informuje, że stanowi ona 97,9 procent alokacji dostępnej dla Polski w lata 2004-2006. Beneficjenci w ramach realizacji programów operacyjnych otrzymali z funduszy strukturalnych w lata 2004-2006 refundację na poziomie blisko 17,8 mld zł, co stanowi 54,3 procent dostępnej alokacji. Jednocześnie, w sierpniu 2007 r. wartość płatności wzrosła o 987,7 mln zł – informuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Fundusz Spójności

Wydawanie pieniędzy z Funduszu Spójności idzie nam najgorzej spośród wszystkich nowych państw Unii – czytamy w artykule wspomnianego Konrada Niklewicza. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprzecza tym informacjom i oficjalnie podaje, że Polska znajduje się na piątym miejscu wśród nowych państw członkowskich biorąc pod uwagę wydatkowanie z funduszy strukturalnych i na dziesiątym miejscu w zakresie środków z Funduszu Spójności (łącznie z funduszem przedakcesyjnym – ISPA). Według aktualnych danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, rozdysponowano kwotę 1,5 mld euro. Do końca 2006 r. ów poziom płatności wynosił 24 procent, natomiast obecny raport wykazuje wzrost do 33 procent z 5,6 mld euro, którymi Polska dysponuje w ramach inwestycji infrastrukturalnych. Minister Gęsicka podkreśla, że z tej kwoty środków 4,2 mld euro pochodzi z Funduszu Spójności, a 1,4 mld euro w funduszu przedakcesyjnego ISPA. Po wejściu naszego kraju do struktur europejskich środki ISPA dołączono do puli przeznaczonych do wykorzystania w ramach Funduszu Spójności.

W chwili obecnej ze środków FS współfinansuje się 128 projektów z sferze środowiska i transportu. Znajdują się one w fazie realizacji, a więc możliwe jest ich zakończenie do 2010 roku. Tymczasem autor Konrad Niklewicz zwraca uwagę w tym artykule, że Polsce nie wystarczy czasu na spożytkowanie środków unijnych i pieniądze przepadną. Minister Jerzy Kwieciński uspokaja i podkreśla, że dostępne środki w ramach Funduszu Spójności możemy wykorzystywać jeszcze przez trzy kolejne lata. Akcentuje również, że szybciej postępuje realizacja przedsięwzięć w sektorze transportu ze względu na poziom ich wydatkowania, który wynosi 40 procent w stosunku do wartości kosztów kwalifikowanych projektów w sektorze. Natomiast poziom wydatkowania projektów środowiskowych wynosi 18 procent, dlatego też proces ich realizacji przebiega wolniej. Informacja ta potwierdza rosnące umiejętności i skuteczność beneficjentów w wykorzystywaniu pomocy unijnej.

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant