Biuletyn konsultant

ROBOTY BUDOWLANE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROBOTY BUDOWLANE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiar robót w zamówieniach publicznych występuje wyłącznie w przypadku wynagrodzenia obmiarowego, a to, jak dowodzi praktyka, z reguły ma zastosowanie w przypadku systemu „buduj” o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 1994 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) – (dalej Pzp), który stanowi, iż Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W skład dokumentacji projektowej dla wykonania robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) – (dalej Rozporządzenie o dokumentacji projektowej) wchodzi w szczególności: projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, projekty wykonawcze (doprecyzowane w § 4 Rozporządzenia), przedmiary robót (doprecyzowany w § 6 Rozporządzenia)i informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Projekt budowlany musi być sporządzony zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 762) – (dalej Rozporządzenie o projekcie budowlanym). Jednocześnie art. 29 ust. 1 Pzp nakłada na zamawiającego obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zapis ten służy realizacji ustawowych zasad uczciwej konkurencji a co za tym idzie zasady równego dostępu do zamówienia przez wszystkie podmioty działające np.: na rynku robót budowlanych. Zapisy kodeksu cywilnego odnoszą się do zamówień publicznych na podstawie dyspozycji art. 139 ustawy Prawo zamówień publicznych. Od zamawiających roboty budowlane w trybie zamówień publicznych wymagać zatem należy, aby przygotowywali specyfikację istotnych warunków zamówienia w sposób kompleksowy, tak aby nie powstawały wątpliwości dotyczące zakresu zleconych robót budowlanych. Odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie zamówienia, zgodnie z art. 18 Pzp ponosi kierownik jednostki publicznego zamawiającego. W poniższym opracowaniu bardziej szczegółowo zostaną omówione projekt budowlany i jego zawartość oraz przedmiar robót i jego zawartość, a także znaczenie w sporządzaniu przez zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia w świetle postawionego problemu dotyczącego ewentualnej konieczności wykonania robót budowlanych niezbędnych do ukończenia obiektu budowlanego, a nie ujętych w przedmiarze robót.

II. Umowa o roboty budowlane

W systemie „buduj” Zamawiający jest odpowiedzialny m.in. za dostarczenie dokumentacji projektowej, przekazanie terenu budowy, odbiór robót budowlanych i zapłata za nie. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazanym m.in. projektem budowlanym i zasadami wiedzy technicznej. Konstrukcja ta odpowiada umowie nazwanej jaką jest umowa o roboty budowlane uregulowana w art. 647 i kolejnych kodeksu cywilnego. Umowa o roboty budowlane wywodzi się historycznie z umowy o dzieło i tego powodu ma do niej zastosowanie część przepisów regulujących umowę nazwaną jaką jest umowa o dzieło. Do przepisów tych odsyła art. 656 kc. Zasadniczym kryterium rozróżnienia umowy o dzieło od umowy o roboty budowlane jest ocena realizowanej inwestycji przez pryzmat wymagań ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – (dalej Pb).

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant