Biuletyn konsultant

Nowy Regulamin Arbitrażowy ICC

Nowy Regulamin Arbitrażowy ICC

Najlepsze regulaminy arbitrażowe obowiązują niezmienione przez wiele lat. Stabilizacja i zaufanie do danej instytucji to podstawa jej prestiżu i reputacji. Regulamin Arbitrażowy unCitRAl obowiązywał bez żadnych poprawek przez 30 lat zanim społeczność międzynarodowa dostrzegła potrzebę jego poprawienia. Prace trwały 4 lata i zajęły 7 sesji roboczych Grupy Roboczej ds. Arbitrażu i Koncyliacji UNCITRAL.

Regulamin Arbitrażowy ICC obowiązywał od 1 stycznia 1998. Pierwsze głosy w sprawie jego udoskonalenia podniesiono dopiero po obchodach 10 tej rocznicy jego uchwalenia. Stosowne grupy robocze (task forces) Komisji Arbitrażowej ICC podjęły najpierw pracę nad poszczególnymi aspektami poprawienia efektywności arbitrażu ICC. Dopiero po dwóch latach przygotowań zajęto się dyskusją nad nowym tekstem Regulaminu. Pracę trwały następne dwa lata. Łączyły najwybitniejszych członków Komisji Arbitrażowej ICC oddelegowanych do poszczególnych zadań. Posiedzenia Komisji Arbitrażowej ICC odbywały się co 6 miesięcy. Grupa robocza („task force”) pod znakomitym przewodnictwem Petera Wolricha pracowała bardzo intensywnie.

Dzień 1 styczeń 2012 r. jest więc dość doniosłą datą dla światowego arbitrażu gospodarczego. Tego dnia wchodzi w życie nowy Regulamin Arbitrażowy Międzynarodowej izby Handlowej („Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce”, Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale”). Regulamin dotyczy postępowań administrowanych przez tę najbardziej renomowaną instytucję arbitrażową – Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy MIH (ICC). Postępowań arbitrażowych wg regulaminu ICC jest ok. 800 rocznie. W większości są to postępowania międzynarodowe, nierzadko między stronami z różnych kontynentów. Zdarzają się coraz częściej postępowania krajowe, w tym polsko-polskie, z miejscem arbitrażu w Polsce.

Nowy tekst Regulaminu opublikowany został (poza publikacją w internecie – www.iccarbitration.org) w oficjalnych broszurach ICC w językach angielskim, francuskim oraz hiszpańskim. Warto zwrócić uwagę na fakt, ze przy okazji wprowadzono nowe logo ICC, szatę graficzną i nowe „barwy klubowe”. Trwają pracę nad następnymi wersjami językowymi: niemiecką, chińską i arabską. Liczymy na to, że wkrótce będą sukcesywnie publikowane następne wersje językowa, w tym polska. Broszura obejmuje również – jako alternatywę wobec postępowania arbitrażowego – Regulamin ADR ICC obowiązujący już wcześniej, od 1 lipca 2001 r.

Tekst nowego Regulaminu przestrzega modnej ostatnio „gender neutrality” – neutralności w zakresie rodzaju. Rzeczowniki typowo męskie, kończące się na „man”, w szczególności termin „Chairman” trybunału arbitrażowego zastąpione zostały na terminu bardziej „neutralne płciowo” np. „President”. Zmiany takie są wprowadzane we wszystkich wersjach językowych. W nowym Regulaminie wyeliminowana więc została terminologiczna dominacja mężczyzn w arbitrażu, co ucieszyć powinno nasze koleżanki zrzeszające się w ruchach Arbitral Women.

Regulamin bardziej niż dotychczas podkreśla niezależność Sądu Arbitrażowego ICC (dalej: „Sąd”). Wzmacnia też jeszcze bardziej rolę Sądu wobec trybunałów arbitrażowych a także rolę Sekretariatu. Wzmocnienie to jest nawet „widoczne gołym okiem”, gdyż słowa Sąd i Sekretariat, tudzież Sekretarz Generalny, pisane są z dużej litery, a słowa arbiter, trybunał arbitrażowy, powód i pozwany z małej.

Należy przypomnieć, że wg Regulaminu postępowanie prowadzi trybunał arbitrażowy (zespół orzekający), a cały system ICC polega na administrowaniu i kontrolowaniu postępowania przez Sąd i Sekretariat. W rezultacie zapewnia to najwyższą jakość produktu końcowego, jakim jest wyrok arbitrażowy, a całemu postępowaniu zapewnia skuteczność i efektywność.

Członkami Sądu są wybitni prawnicy z dziewięćdziesięciu kilku państw i terytoriów, ze wszystkich kontynentów. Obecnym prezesem Sądu jest John Beechey. Prezes ma 15-tu zastępców. Sekretarzem Generalnym jest obecnie Jason A. Fry.

Sekretariat zatrudnia ok. 91 osób, 35 różnych narodowości, mówiących 30 językami. W jego skład wchodzą prawnicy o wysokich kwalifikacjach, z różnych państw i systemów prawnych. W nowym Regulaminie wzmocniono zaangażowanie i niektóre funkcje kontrolne Sekretariatu.

W razie zastrzeżeń czy wątpliwości co do jurysdykcji Sądu, według nowego Regulaminu zasadą jest, że decyzja należy do trybunału arbitrażowego, chyba że Sekretarz Generalny przekazał tę kwestię do decyzji Sądu. W praktyce przypadki negatywnej decyzji w sprawie jurysdykcji były rzadkie, ale zdarzały się, czasami nawet po przeprowadzeniu postępowania dowodowego.

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant