Akademia SIDiR

Szanowni Państwo,

Biorąc pod uwagę zainteresowanie naszym szkoleniami zmodyfikowaliśmy naszą listę szkoleń. Nasze wieloletnie doświadczenie szkoleniowe i konsultingowe pozwala nam proponować zmodyfikowany spójny program szkoleń dla osób zajmujących się projektami inwestycyjno – budowlanymi.

Szkolenia skierowane są do szerokiego kręgu osób uczestniczących w procesie inwestycyjno – budowlanym: przede wszystkim do inżynierów doradców i konsultantów, ekonomistów, prawników, inspektorów nadzoru, pracowników administracji państwowej i samorządowej wykorzystujących fundusze Unii Europejskiej w inwestycjach infrastrukturalnych, inwestorów, osób przygotowujących przetargi jak również do kierowników budowy i inżynierów budowy.

Tematyka szkoleń skoncentrowana jest na formalnych aspektach procesu inwestycyjnego, których znaczenie obecnie istotnie wzrosło ze względu na zwiększone wymagania instytucji zarządzających środkami funduszy Unii Europejskiej. W programie omawiane są międzynarodowe procedury administrowania kontraktami FIDIC (Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów – Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) oraz wszystkie aspekty formalne z otoczenia biznesowo – formalnego w Polsce warunkujące ich stosowanie. Szkolenia są prowadzone przez inżynierów konsultantów i prawników mających wieloletnie doświadczenie zarówno edukacyjne jak i praktyczne między innymi jako: konsultanci, rozjemcy, arbitrzy, kierownicy projektów, inżynierowie rezydenci w dużych projektach finansowanych ze środków UE.

Podstawowe szkolenia są dwudniowe i dostarczają fundamentalnej wiedzy o podstawach formalnych zarządzania i administrowania procesami inwestycyjno budowlanymi. Pozostałe skierowane do osób doświadczonych bądź chcących rozszerzyć swą wiedzę jedynie w wąskim zakresie są również jednodniowe. Całość jest tak skonstruowana aby dostarczyć uczestnikom pełną wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną o formalnych aspektach procesu inwestycyjno – budowlanego. Dlatego chętni do uczestnictwa, wybierając dla siebie szkolenie powinni uwzględnić swoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenie.

Wybór może być dokonany spośród kilkunastu szkoleń podanych dalej w kolejności od podstawowych – dotyczących fundamentalnych zagadnień do zaawansowanych – przeznaczonych głównie dla osób doświadczonych bądź chcących rozszerzyć swą wiedzę jedynie w wąskim zakresie. W wyborze szkolenia może pomóc schemat pokazujący sugerowana kolejność szkoleń.

W stałej ofercie znajdują się głównie szkolenia najczęściej przez Państwa wybierane. Pozostałe są organizowane w przypadku zainteresowania nimi minimalnej ilości osób. Wiedza i doświadczenie naszych trenerów pozwala nam również przygotować i przeprowadzić szkolenia indywidualne, dedykowane dla zorganizowanych grup. Prosimy o kontakt z nami jeśli jesteście Państwo zainteresowani takimi szkoleniami.

Jacek Piliszek

Wykładowca SIDiR

Sugerowana kolejność szkoleń

 1. Wprowadzenie do nowych warunków kontraktu FIDIC 2017. Systematyczna prezentacja postanowień i procedur zawartych w nowych książkach czerwonej i żółtej wraz z  zajęciami praktycznymi
 2. Skuteczny inżynier. Jak radzić sobie z nieprzewidywalnymi zmianami i uniknąć opóźnień na projektach.
 3. AKTUALNE WYZWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: – elektromobilność, błędy w opisie przedmiotu zamówienia, zmowy przetargowe i klauzule abuzywne - Edycja dla Wykonawców
 4. AKTUALNE WYZWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: – elektromobilność, błędy w opisie przedmiotu zamówienia, zmowy przetargowe i klauzule abuzywne - Edycja dla Zamawiających
 5. Ludzka Twarz Zarządzania Projektami
 6. Młody inżynier na kontrakcie - Jak dokumentować przebieg zdarzeń i „nie dać się” na Kontrakcie
 7. PSYCHOENGEE - Zarządzanie kontraktem budowlanym z elementami psychologii
 8. Warunki Szczególne Kontraktów FIDIC. Modyfikacje Warunków Ogólnych książek czerwonej i żółtej, edycje 1999 oraz 2017 uwzględniające przepisy prawa krajowego i unijnego oraz warunki Banku Światowego
 9. Wprowadzenie do Warunków Kontraktu FIDIC edycje 1999 i 2017. Systematyczna prezentacja postanowień i procedur zawartych w książkach czerwonej i żółtej wraz z  zajęciami praktycznymi
 10. Wprowadzenie do Warunków Kontraktu edycje 1999 i 2017. Systematyczna prezentacja postanowień i procedur zawartych w książkach czerwonej i żółtej wraz z  zajęciami praktycznymi
 11. Przepisy o podwykonawstwie w nowym PZP. Cz. II
 12. Jak realizować inwestycje budowlane w zgodności z przepisami prawa i wymaganiami zamówień publicznych? Szkolenie autorskie
 13. Warunki Kontraktowe FIDIC dla inwestycji drogowych – wzorcowe warunki GDDKiA – formuła „buduj” lub „projektuj i buduj” (w zależności od zgłoszeń uczestników realizowana będzie jedna z formuł). Szkolenie w formule warsztatowo-dyskusyjnej, przeznaczone dla osób znających Warunki Kontraktowe FIDIC
 14. Ryzyko występujące w kontrakcie budowlanym a zmiany umowy o zamówienie publiczne (Matryca ryzyka, zarządzanie ryzykiem, gwarancje i ubezpieczenia). Podstawy prawne i metodologia wprowadzania zmian
 15. Warunki Kontraktowe FIDIC dla inwestycji kolejowych stosowane przez PKP PLK – formuła „projektuj i buduj” – szkolenie w formule warsztatowo – dyskusyjnej dla osób znających Warunki Kontraktowe FIDIC
 16. Zarządzanie projektami w branży architektonicznej i budowlanej. Od zarządzania projektami do BIM Szkolenie autorskie
 17. Kontroling projektów budowlanych i architektonicznych. Projektowanie, wdrażanie i realizacja skutecznego kontrolingu projektowego Szkolenie autorskie
 18. Zarządzanie ryzykiem projektowym. Jak wykorzystać niepewność do osiągania wyników Szkolenie autorskie
 19. „Nowe” (wyd. 2017) i „stare” (wyd. 1999) Warunki Kontraktowe FIDIC - Podobieństwa i różnice Szkolenie autorskie
 20. Nowe Prawo zamówień publicznych - 2 część Szkolenie autorskie
 21. Szkolenie dla zarządów i kadry managerskiej nt. cyfryzacji procesów w szerszej perspektywie niż BIM
 22. Nowe Prawo zamówień publicznych Szkolenie autorskie
 23. Nadzwyczajna zmiana okoliczności realizacji inwestycji budowlanych Szkolenie autorskie
 24. Roszczenia i rozstrzyganie sporów oraz zmiany w kontraktach budowlanych według warunków ogólnych FIDIC (wydanie 1999 r. oraz wydanie 2017 r.) na gruncie prawa cywilnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych
 25. Zasady realizacji robót budowlanych na warunkach kontraktowych FIDIC 2017. Szkolenie wewnętrzne dla członków SIDiR. Platforma Teams Szkolenie autorskie
 26. Zasady realizacji robót budowlanych na Warunkach Kontraktowych FIDIC 2017
 27. Nowe prawo zamówień publicznych. Przygotowanie do udziału w postępowaniu według nowych zasad.
 28. Umowy o roboty budowlane w sprawie zamówienia publicznego i ich wykonanie po nowelizacji prawa zamówień publicznych, w nawiązaniu do Warunków Kontraktowych FIDIC
 29. Prawo budowlane po zmianie z 19 września 2020 r.
 30. Roszczenia odszkodowawcze w związku z opóźnieniem kontraktu
 31. Umowy w procesie inwestycyjno – budowlanym: umowy budowlane, o prace projektowe, nadzór inwestorki, pełnienie funkcji inżyniera, z uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych i orzecznictwa
 32. Przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanej wymagania prawa krajowego i praktyka realizacyjna
 33. Wprowadzenie do Warunków Kontraktowych FIDIC, z omówieniem zmian wprowadzonych w roku 2017 nowymi Warunkami Kontraktowymi FIDIC
 34. Specyfika warunków kontraktu FIDIC oraz możliwość ich dostosowania do polskiego prawa
 35. Przygotowanie zamówienia publicznego na roboty budowlane z wykorzystaniem warunków kontraktowych FIDIC
 36. Zarządzanie budową na podstawie warunków kontraktowych FIDIC – kontrakty typu „buduj” oraz „projektuj i buduj”
 37. Wprowadzanie zmian a ryzyka i ich minimalizowanie w kontrakcie budowlanym.
  Metodologia wprowadzania zmian, matryca ryzyk, zarządzanie ryzykiem (gwarancje i ubezpieczenia) zgodnie z polskimi regulacjami prawnym
 38. Kompleksowe doradztwo, pomoc techniczna i zarządzanie kontraktem wg FIDIC Umowa na usługi pomiędzy konsultantem a klientem
 39. Inżynier (kontraktu) – kluczowa rola w sprawnej realizacji kontraktów opartych o Warunki Kontraktowe FIDIC
 40. Praktyczne aspekty przygotowania i rozstrzygania roszczeń
 41. Warunki Kontraktowe FIDIC (Złota Książka ) w partnerstwie publiczno – prywatnym i koncesji na roboty budowlane