Zmiany umowy, roszczenia i rozstrzyganie sporów w kontraktach budowlanych według Warunków Kontraktowych FIDIC

Szkolenie jednodniowe

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej osobom, które w związku z realizacją przedsięwzięć budowlanych według warunków kontraktowych FIDIC, zarządzają budową, w tym zmianami umowy, roszczeniami i uczestniczą w rozstrzyganiu sporów. Zakres zajęć obejmuje omówienie działań, które należy podjąć by skutecznie wnieść roszczenie, bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami. Program szkolenia zawiera również warunki i podstawy postępowania prowadzonego przez Komisję Rozjemczą i postępowania arbitrażowego.

Forma szkolenia

 • Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
 • Warsztaty, ćwiczenia, omawianie i rozwiązywanie przykładów
 • Dyskusja

Program szkolenia

 1. Warunki kontraktowe FIDIC na gruncie prawa polskiego
 2. Rozłożenie ryzyka zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC
 3. Strony i uczestnicy Umowy
  1. Zamawiający
  2. Wykonawca
  3. Inżynier
 4. Umowa o roboty budowlane i jej zmiana zgodnie z:
  • Prawem cywilnym
  • Prawem budowlanym
  • Prawem zamówień publicznych
 5. Procedura wprowadzania Zmian zgodnie WK FIDIC
 6. Inicjatywa wprowadzania Zmian
 7. Rola Inżyniera w procedurze Zmiany
 8. Rola Inżyniera w rozpoznawaniu roszczeń
 9. Tryb zgłaszania roszczeń przez Zamawiającego klauzula 2.5 WK, w tym:
  1. Terminy powiadomienia o roszczeniu, zgłoszenie roszczenia
  2. Forma roszczenia
  3. Typowe roszczenia – kary umowne
   Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja
 10. Tryb zgłaszania roszczeń przez Wykonawcę – klauzula 20.1, w tym:
  1. Terminy powiadomienia o roszczeniu, zgłoszenia roszczenia, skutki niedochowania terminów
  2. Forma powiadomienia – roszczenia przejściowe, ostateczne
 11. Roszczenia Wykonawcy
  1. Roszczenia o przedłużenie czasu
  2. Roszczenia o dodatkową zapłatę
   1. Warunki gruntowe – kl. 4.12
   2. Dostęp do Placu budowy – kl. 2.1
   3. Harmonogram – kl. 8.3
   4. Nieprzewidywalne warunki fizyczne – 4.12, kl. 8.4, 17.3,
   5. Wykopaliska – kl. 4.24
   6. Gwarancja zapłaty – kl.
  3. Roszczenia o Czas – kl. 8.4, 8.5
 12. Zasady dokumentowania roszczenia
  Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja
 13. Zobowiązania i odpowiedzialność Stron Kontraktu
  1. Odstąpienie przez Zamawiającego
  2. Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę
  3. Ryzyko, siła wyższa.
 14. Rozstrzyganie sporów
 15. Postępowanie rozjemcze
  1. Rodzaje Komisji Rozjemczych
  2. Powołanie Komisji Rozjemczej
  3. Członkowie Komisji Rozjemczej
  4. Procedura rozjemcza
  5. Opinie i decyzje Komisji Rozjemczej
  6. Wykonalność decyzji Komisji Rozjemczej
   Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja
 16. Postępowanie po Decyzji Komisji Rozjemczej
 17. Sądownictwo polubowne a sądy powszechne
  1. Zapis na sąd arbitrażowy
  2. Postępowanie arbitrażowe
  3. Orzeczenia sądu arbitrażowego i ich zaskarżalność.
 18. Podsumowanie

 

Prowadzący

Rogowicz- Angierman Małgorzata

Rogowicz- Angierman Małgorzata

Radca prawny 45 lat specjalizujący się w prawie gospodarczym, prawie spółek, prawie budowlanym, w tym w kontraktach według wzorów FIDIC. Partner Vintage Consulting AWB Sp. z o.o. sp.k.

W latach 2010 – 2013 Prezes Sądu Arbitrażowego w Warszawie przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. Rozjemca FIDIC, arbiter. Doświadczenie zdobywała jako radca prawny, jak również członek organów zarządzających podmiotami gospodarczymi w Polsce i zagranicą.

Prowadzi szkolenia w zakresie prawa budowlanego, realizacji inwestycji budowlanych według prawa polskiego oraz międzynarodowych standardów budowlanych FIDIC, roszczeń i rozstrzygania sporów w inwestycjach budowlanych.Wykładowca prawa budowlanego na studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale Prawa, Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przeprowadziła ponad 170 szkoleń z zakresu realizacji inwestycji budowlanych według prawa polskiego oraz międzynarodowych standardów budowlanych FIDIC, roszczeń i rozstrzygania sporów w inwestycjach budowlanych, prawa budowlanego.

Podnosiła swoje kwalifikacje w International Chamber of Commerce (ICC- Sąd Arbitrażowy w Paryżu) – Institute of International Business Law and Practice, Paryż (Francja), University of Chicago, Graduate School of Business (USA), University of Nevada, Reno (USA).

Rogowicz- Angierman Małgorzata

Radca prawny 45 lat specjalizujący się w prawie gospodarczym, prawie spółek, prawie budowlanym, w tym w kontraktach według wzorów FIDIC. Partner Vintage Consulting AWB Sp. z o.o. sp.k.

W latach 2010 – 2013 Prezes Sądu Arbitrażowego w Warszawie przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. Rozjemca FIDIC, arbiter. Doświadczenie zdobywała jako radca prawny, jak również członek organów zarządzających podmiotami gospodarczymi w Polsce i zagranicą.

Prowadzi szkolenia w zakresie prawa budowlanego, realizacji inwestycji budowlanych według prawa polskiego oraz międzynarodowych standardów budowlanych FIDIC, roszczeń i rozstrzygania sporów w inwestycjach budowlanych.Wykładowca prawa budowlanego na studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale Prawa, Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przeprowadziła ponad 170 szkoleń z zakresu realizacji inwestycji budowlanych według prawa polskiego oraz międzynarodowych standardów budowlanych FIDIC, roszczeń i rozstrzygania sporów w inwestycjach budowlanych, prawa budowlanego.

Podnosiła swoje kwalifikacje w International Chamber of Commerce (ICC- Sąd Arbitrażowy w Paryżu) – Institute of International Business Law and Practice, Paryż (Francja), University of Chicago, Graduate School of Business (USA), University of Nevada, Reno (USA).

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/lesior2/domains/sidir.pl/public_html/wp-content/themes/uncode-child/parts/wykladowca/wykladowca-bio.php on line 65

Zaplanowane terminy szkolenia

Niestety w obecnej chwili nie mamy zaplanowaych terminów szkolenia.