Wprowadzenie do Warunków Kontraktu FIDIC - edycje 1999 oraz 2017.

Systematyczna prezentacja postanowień i procedur zawartych w książkach czerwonej i żółtej wraz z zajęciami praktycznymi

Szkolenie 2 dniowe

Tematyka szkolenia

W 2017 roku Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów (FIDIC) wydała nowe edycje popularnych, stosowanych w Polsce od 2000 roku Warunków Kontraktowych – na budowę (czerwona książka) oraz na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (żółta książka).

Zastosowanie tych Warunków Kontraktowych może być bardzo szerokie ponieważ zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami stanowią dobrą bazę do zawierania umów na roboty budowlane w zakresie inwestycji infrastrukturalnych (drogi, koleje żelazne, budownictwo morskie, lotniska, uzbrojenie techniczne terenów zurbanizowanych), ochrony środowiska, gospodarki wodnej oraz szeroko pojętego budownictwa społecznego w tym także budowy osiedli mieszkaniowych.

Nowe Warunki Kontraktowe w porównaniu z edycją z 1999 roku uszczegółowiają istniejące klauzule i wprowadzają nowe, bardziej precyzyjne i konkretne procedury co przyczynia się do większej jasności, przejrzystości oraz pewności prawnej postanowień. Zawierają m.in. procedury równoważące prawa i obowiązki pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w przypadku powstania roszczeń w związku z realizacją kontraktu i rozstrzyganiem sporów, także dzięki wzmocnieniu pozycji Inżyniera, zachowującego pozycję neutralną w procesie zarządzania projektem.

Szkolenie dwudniowe jest przeznaczone dla instytucji i osób zainteresowanych przygotowaniem i realizacją publicznych przedsięwzięć budowlanych współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, budżetu krajowego oraz kredytowanych przez Bank Światowy jak też inwestycji finansowanych ze źródeł prywatnych.

Korzyści

 • nauczysz się prawidłowo odczytywać i interpretować zapisy i procedury zawarte w Warunkach Kontraktowych FIDIC;
 • dowiesz się, jak praktycznie stosować te warunki na wszystkich etapach przygotowania, realizacji i rozliczania inwestycji budowlanej;
 • poznasz metody prawidłowego pod względem prawnym i logicznego redagowania Warunków Szczególnych Kontraktu w celu uzupełniania i modyfikowania Warunków Ogólnych odpowiednio do specyfiki inwestycji.

Program

Moduł 1

Pre-test w zakresie znajomości Warunków Kontraktu FIDIC na budowę. Uczestnicy odpowiadają na piśmie lub on-line na 10 pytań dotyczących charakteru i przeznaczenia tych warunków w oparciu o posiadaną w tym zakresie wiedzę lub intuicyjnie i zachowują pre-test do swojej dyspozycji.

Moduł 2

Historia i zakres konsultingu inżynierskiego:

 • Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów (FIDIC);
 • Europejska Federacja Stowarzyszeń Inżynierów Konsultantów (EFCA);
 • Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR)

Moduł 3

Przeznaczenie i zakres stosowania wzorów Warunków Kontraktowych FIDIC:

 • edycje 1999 r. Warunki Kontraktu na budowę (czerwona książka) Warunki Kontraktu na projekt i budowę (żółta książka) Warunki Kontraktu na EPC i pod klucz (srebrna książka);
 • edycja 2008 r. Warunki Kontraktu na projekt, budowę i obsługiwanie (złota książka);
 • edycje 2017 r. nowe Warunki Kontraktu na budowę (nowa czerwona książka), nowe Warunki Kontraktu na projekt i budowę (nowa żółta książka).

Moduł 4

Struktura umów zawartych na bazie Warunków Kontraktowych FIDIC:

 • Skład dokumentów stanowiących Kontrakt (umowę), ich znaczenie i hierarchia ważności.

Moduł 5

Systematyczne omówienie postanowień i procedur zawartych w książkach FIDIC edycje 1999 / 2017:

 • Klauzula 1 Postanowienia ogólne;
 • Klauzula 2 Zamawiający;
 • Klauzula 3 Inżynier;
 • Klauzula 4 Wykonawca;
 • Klauzula 5 Podwykonawstwo (czerwona książka), Projektowanie (żółta książka);
 • Klauzula 6 Personel kierowniczy i siła robocza (edycja 1999) /Kadra i Robotnicy (edycja 2017);
 • Klauzula 7 Urządzenia, materiały i wykonawstwo;
 • Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie;
 • Klauzula 9 Próby końcowe;
 • Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego;
 • Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady (edycja 1999)/Wady po przejęciu (edycja 2017);
 • Klauzula 12 Obmiary i wycena (czerwona książka) /Próby eksploatacyjne (żółta książka);
 • Klauzula 13 Zmiany i korekty;
 • Klauzula 14 Cena Kontraktowa i płatność;
 • Klauzula 15 Odstąpienie przez Zamawiającego;
 • Klauzula 16 Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę;
 • Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność (edycja 1999)/Piecza nad Robotami i zwolnienie od odpowiedzialności (edycja 2017);
 • Klauzula 18 Ubezpieczenie (edycja 1999) / Zdarzenia nadzwyczajne (edycja 2017);
 • Klauzula 19 Siła Wyższa (edycja 1999) / Ubezpieczenie (edycja 2017);
 • Klauzula 20 Roszczenia, spory i Arbitraż (edycja 1999) / Roszczenia Zamawiającego i Wykonawcy (edycja 2017);
 • Klauzula 21 Spory i Arbitraż (edycja 2017).

Moduł 6

Redagowanie Warunków Szczególnych Kontraktu w celu uzupełniania i modyfikowania Warunków Ogólnych odpowiednio do specyfiki inwestycji (warsztaty):

 • Uczestnicy szkolenia wspólnie z wykładowcą przeanalizują spotykane na krajowym rynku budowlanym uzupełnienia i modyfikacje Warunków Ogólnych Kontraktu wprowadzane w postaci Warunków Szczególnych (Dane Kontraktu, Postanowienia Szczególne).

Moduł 7

Post-test w zakresie znajomości Warunków Kontraktu FIDIC na budowę. Uczestnicy odpowiadają na piśmie lub on-line na 10 pytań dotyczących charakteru i przeznaczenia tych warunków w oparciu o wiedzę uzyskaną podczas szkolenia. Następnie ma miejsce prezentacja prawidłowych rozwiązań.

Moduł 8

Dyskusja, podsumowanie, zakończenie szkolenia

Metodyka

 • omówienie zawartości Warunków Kontraktowych FIDIC na budowę oraz na zaprojektowanie i budowę;
 • przedstawienie praktycznych przykładów zastosowania Warunków Kontraktowych FIDIC – case study;
 • analiza problemów zgłoszonych ad hoc przez uczestników;
 • warsztaty w trakcie których uczestnicy szkolenia z udziałem wykładowcy redagują zarys Warunków Szczególnych dla wybranego przez siebie rodzaju Kontraktu;
 • przeprowadzenie testów w zakresie znajomości Warunków Kontraktu FIDIC na budowę.

Prowadzący

Kiernożycki Włodzimierz

Kiernożycki Włodzimierz

Inżynier Konsultant

Włodzimierz Kiernożycki mgr inż. budownictwa lądowego, uprawnienia budowlane do kierowania i nadzoru nad robotami budowlanymi. Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie wykonawstwa i zarządzania inwestycjami  budowlanymi. Członek Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC)  poprzez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Konsultantów (SIDIR). Niezależny Inżynier Konsultant, Wykładowca, Rozjemca, Arbiter, Mediator.

Ekspert w zakresie interpretacji i adaptacji Warunków Kontraktu FIDIC  do procedur Banku Światowego, kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego.

Specjalizuje się w pomocy technicznej i doradztwie dla instytucji państwowych i samorządowych, beneficjentów środków pomocowych i pożyczkobiorców oraz podmiotów gospodarczych działających w zakresie projektów infrastrukturalnych (transport drogowy i kolejowy, inżynieria środowiska, ochrona przeciwpowodziowa) i społecznych, we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Doradztwo oraz przygotowanie dokumentów przetargowych i kontraktowych na bazie warunków kontraktowych FIDIC dla projektów finansowanych ze środków UE, Banku Światowego oraz budżetu krajowego. Doświadczenia w wykonawstwie oraz zarządzaniu inwestycjami infrastrukturalnymi: technicznymi i społecznymi oraz w zakresie budownictwa mieszkaniowego (kierowanie firmą budowlaną, wykonywanie funkcji inwestora zastępczego) w tym na stanowisku Inżyniera Kontraktu. Doświadczony wykładowca: przeprowadził ponad 300 szkoleń, łącznie około 3600 godzin wykładowych, dla około 3500 uczestników z instytucji wdrażających, beneficjentów oraz podmiotów gospodarczych korzystających ze środków UE, BŚ oraz budżetu krajowego. Prowadził wykłady na studiach podyplomowych  w Politechnice Gdańskiej, Politechnice Poznańskiej i Uczelni Łazarskiego obejmujące tematykę konsultingu inżynierskiego i stosowania warunków kontraktowych FIDIC.

Udział w rozstrzyganiu sporów powstających w kontraktach budowlanych; praca w komisjach rozjemczych, orzekanie w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, opracowanie ekspertyz w zakresie zamówień publicznych.

Kiernożycki Włodzimierz

Inżynier Konsultant

Włodzimierz Kiernożycki mgr inż. budownictwa lądowego, uprawnienia budowlane do kierowania i nadzoru nad robotami budowlanymi. Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie wykonawstwa i zarządzania inwestycjami  budowlanymi. Członek Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC)  poprzez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Konsultantów (SIDIR). Niezależny Inżynier Konsultant, Wykładowca, Rozjemca, Arbiter, Mediator.

Ekspert w zakresie interpretacji i adaptacji Warunków Kontraktu FIDIC  do procedur Banku Światowego, kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego.

Specjalizuje się w pomocy technicznej i doradztwie dla instytucji państwowych i samorządowych, beneficjentów środków pomocowych i pożyczkobiorców oraz podmiotów gospodarczych działających w zakresie projektów infrastrukturalnych (transport drogowy i kolejowy, inżynieria środowiska, ochrona przeciwpowodziowa) i społecznych, we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Doradztwo oraz przygotowanie dokumentów przetargowych i kontraktowych na bazie warunków kontraktowych FIDIC dla projektów finansowanych ze środków UE, Banku Światowego oraz budżetu krajowego. Doświadczenia w wykonawstwie oraz zarządzaniu inwestycjami infrastrukturalnymi: technicznymi i społecznymi oraz w zakresie budownictwa mieszkaniowego (kierowanie firmą budowlaną, wykonywanie funkcji inwestora zastępczego) w tym na stanowisku Inżyniera Kontraktu. Doświadczony wykładowca: przeprowadził ponad 300 szkoleń, łącznie około 3600 godzin wykładowych, dla około 3500 uczestników z instytucji wdrażających, beneficjentów oraz podmiotów gospodarczych korzystających ze środków UE, BŚ oraz budżetu krajowego. Prowadził wykłady na studiach podyplomowych  w Politechnice Gdańskiej, Politechnice Poznańskiej i Uczelni Łazarskiego obejmujące tematykę konsultingu inżynierskiego i stosowania warunków kontraktowych FIDIC.

Udział w rozstrzyganiu sporów powstających w kontraktach budowlanych; praca w komisjach rozjemczych, orzekanie w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, opracowanie ekspertyz w zakresie zamówień publicznych.

Prowadzi szkolenia

 • Wprowadzenie do WK FIDIC: edycje 1999 i 2017;
 • Warunki Kontraktu FIDIC w praktyce: przygotowanie, realizacja i rozliczanie inwestycji;
 • Rola Inżyniera w Kontrakcie FIDIC;
 • Pełnienie nadzoru nad projektem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem na podstawie Warunków Kontraktu FIDIC w budownictwie drogowym;
 • Procedura płatności w kontrakcie wg FIDIC;
 • Zastosowanie Warunków Kontraktu FIDIC w zamówieniu publicznym.

Przebyte szkolenia

 • Seminarium dla rozjemców i arbitrów zorganizowane przez Międzynarodową Izbę Handlu (ICC) oraz FIDIC, październik 2005, Paryż;
 • Seminaria dla rozjemców i arbitrów zorganizowane przez DRBF, FIDIC oraz SIDiR, 2005 i 2007, Warszawa.

Publikacje

 • Procedury wdrażania i monitorowania dla Programu PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza -praca zbiorowa (PARP 2005);
 • Dokumenty przetargowe z wykorzystaniem WK FIDIC dla inwestycji budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem projektów transportowych – praca zbiorowa  (ARUP 2006);
 • Program pilotażowy budowy autostrad i dróg krajowych w formule projekt i budowa” – praca zbiorowa (Ministerstwo Infrastruktury/GDDKiA 2008/2009);
 • Standardy Realizacji Inwestycji”- praca zbiorowa (SIDiR I i II edycja);
 • Przewodnik do Warunków Kontraktu na Urządzenia i Budowę z Projektowaniem – „żółta książka” edycja 2017 r.- współautor (SIDiR w trakcie opracowania)

Zaplanowane terminy szkolenia

Niestety w obecnej chwili nie mamy zaplanowaych terminów szkolenia.