Roszczenia i rozstrzyganie sporów oraz zmiany w kontraktach budowlanych według warunków ogólnych FIDIC wydanie 1999 r.

Szkolenie 2 dniowe

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu, które zamierzają realizować lub realizują inwestycje budowlane na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC ,  na gruncie prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności prawa cywilnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych.

Cel i tematyka szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej osobom, które uczestniczą w realizacji przedsięwzięć budowlanych według warunków kontraktowych FIDIC, zarządzają roszczeniami i uczestniczą w rozstrzyganiu sporów.

Zakres tematyczny zajęć obejmuje przedstawienie zasad zarządzania budowami według Warunków Kontraktowych, w tym prawa i obowiązki Wykonawcy, Inżyniera i Zamawiającego, omówienie działań, które należy podjąć by skutecznie wnieść roszczenie,  bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami. Przedstawione zostaną również zagadnienia zabezpieczeń finansowych, gwarancji jakości, rękojmi za wady.

Problemy ilustrowane będą przykładami oraz bieżącym orzecznictwem sądowym, które umożliwi uczestnikom uniknięcie częstych błędów prowadzących do roszczeń i sporów.

Program szkolenia zawiera również warunki i podstawy postępowania prowadzonego przez Komisję Rozjemczą i postępowania arbitrażowego.

Forma szkolenia

 • Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
 • Warsztaty, ćwiczenia, omawianie i rozwiązywanie przykładów
 • Dyskusja

Program

 1. Dzień
  1. część I.
   1. Warunki kontraktowe FIDIC na gruncie prawa polskiego
   2. Rozłożenie ryzyka zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC – Książka Czerwona, Książka Żółta, Książka Srebrna, Książka Złota
   3. Przyczyny powstawania i rozstrzyganie sporów w kontraktach na podstawie warunków kontraktowych FIDIC
   4. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
    • Zamawiający
    • Wykonawca
    • Inżynier
   5. Prawa i obowiązki Inżyniera – klauzula 3
    Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja
  2. część II.
   1. Tryb zgłaszania roszczeń przez Zamawiającego wg Warunków kontraktowych FIDIC, klauzula 2.5, w tym:
    • terminy powiadomienia o roszczeniu, zgłoszenie roszczenia
    • forma roszczenia
   2. Podstawy prawne roszczeń Zamawiającego
   3. Istota kar umownych i skutki zastrzegania ich w umowach
   4. Tryb zgłaszania roszczeń przez Wykonawcę wg Warunków kontraktowych FIDIC – klauzula 20.1, w tym:
    • terminy powiadomienia o roszczeniu, zgłoszenia roszczenia,
    • skutki niedochowania terminów,
    • forma powiadomienia i roszczenia przejściowe i ostateczne
   5. Podstawy prawne roszczeń Wykonawcy
   6. Roszczenia Wykonawcy o przedłużenie czasu – klauzula 8.4, i roszczenia o dodatkową zapłatę – klauzula 8.5
   7. Wybrane przypadki:
    1. Dostęp do Terenu Budowy – klauzula 2.1
    2. Warunki gruntowe klauzula 4.12
    3. Harmonogram – planowanie i ocena realizacji – klauzula 8.3
    4. Rozliczenia Miesięczne Wykonawcy i wystawiania Przejściowego Świadectwa Płatności przez Inżyniera
    5. Roboty i usługi zgodnie z wycenionym Przedmiarem Robót lub Wykazem Płatności z uwzględnieniem zmian i modyfikacji (klauzula 14.3 (a))
    6. Kwoty zwiększające lub zmniejszające Cenę Kontraktową (klauzule 13.7 i 13.8)
    7. Urządzenia i materiały przeznaczone do Robót – klauzula 14.5
    8. Nieprzewidywalne warunki fizyczne
    9. Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja
  3. część III.
   1. Dokumentowanie roszczeń
   2. Sposoby kalkulacji opóźnień
   3. Przedawnienie roszczeń
    • termin przedawnienia roszczeń z umowy o roboty budowlane
    • termin przedawnienia roszczeń z umowy o dzieło
    • skutki przedawnienia roszczeń
   4. Umowa o roboty budowlane
    • wymagania dotyczące umowy o roboty budowlane zgodnie z prawem zamówień publicznych
   5. Wynagrodzenie ryczałtowe – zmiana wynagrodzenia ryczałtowego
   6. Wynagrodzenie kosztorysowe – zmiana wynagrodzenia kosztorysowego
   7. Zmiana umowy o roboty budowlane w świetle:
    • Prawa cywilnego
    • Prawa budowlanego – zmiany istotne i nieistotne
    • Prawa zamówień publicznych– zmiany istotne i nieistotne
     Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja
 2. Dzień
  1. część IV.
   1. Błędy w dokumentacji projektowej
    • nadrzędności dokumentów projektowych
    • roboty dodatkowe, zamówienia dodatkowe
   2. Procedura wprowadzania Zmian zgodnie WK FIDIC
    • rola Inżyniera
   3. Inicjatywa wprowadzania Zmian
   4. Świadectwo przejęcia – odbiór robót i obiektu
   5. Zobowiązania i odpowiedzialność Stron Kontraktu
   6. Rękojmia a gwarancja
    Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja
 3. część V.
  1. Ryzyko, siła wyższa – klauzula 17
  2. Odstąpienie przez Zamawiającego
   • odstąpienie a upadłość wykonawcy
  3. Zawieszenie Robót i odstąpienie przez Wykonawcę
   • gwarancja zapłaty
 4. część VI
  1. Rozstrzyganie sporów – alternatywne metody rozstrzygania sporów
   • mediacja według kodeksu postępowania cywilnego
   • negocjacje
   • postępowanie rozjemcze
   • koncyliacja wg prawa zamówień publicznych
  2. Postępowanie rozjemcze
   • rodzaje Komisji Rozjemczych
   • procedura rozjemcza
   • opinie i decyzje Komisji Rozjemczej
    Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja
  3. Postępowanie po Decyzji Komisji Rozjemczej
  4. Rozstrzyganie sporów przez sąd arbitrażowy
   • postępowanie przed sądem arbitrażowym – podstawowe zasady
    Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo sądów
 5. Podsumowanie 

Prowadzący

Rogowicz- Angierman Małgorzata

Rogowicz- Angierman Małgorzata

Radca prawny 45 lat specjalizujący się w prawie gospodarczym, prawie spółek, prawie budowlanym, w tym w kontraktach według wzorów FIDIC. Partner Vintage Consulting AWB Sp. z o.o. sp.k.

W latach 2010 – 2013 Prezes Sądu Arbitrażowego w Warszawie przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. Rozjemca FIDIC, arbiter. Doświadczenie zdobywała jako radca prawny, jak również członek organów zarządzających podmiotami gospodarczymi w Polsce i zagranicą.

Prowadzi szkolenia w zakresie prawa budowlanego, realizacji inwestycji budowlanych według prawa polskiego oraz międzynarodowych standardów budowlanych FIDIC, roszczeń i rozstrzygania sporów w inwestycjach budowlanych.Wykładowca prawa budowlanego na studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale Prawa, Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przeprowadziła ponad 170 szkoleń z zakresu realizacji inwestycji budowlanych według prawa polskiego oraz międzynarodowych standardów budowlanych FIDIC, roszczeń i rozstrzygania sporów w inwestycjach budowlanych, prawa budowlanego.

Podnosiła swoje kwalifikacje w International Chamber of Commerce (ICC- Sąd Arbitrażowy w Paryżu) – Institute of International Business Law and Practice, Paryż (Francja), University of Chicago, Graduate School of Business (USA), University of Nevada, Reno (USA).

Rogowicz- Angierman Małgorzata

Radca prawny 45 lat specjalizujący się w prawie gospodarczym, prawie spółek, prawie budowlanym, w tym w kontraktach według wzorów FIDIC. Partner Vintage Consulting AWB Sp. z o.o. sp.k.

W latach 2010 – 2013 Prezes Sądu Arbitrażowego w Warszawie przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. Rozjemca FIDIC, arbiter. Doświadczenie zdobywała jako radca prawny, jak również członek organów zarządzających podmiotami gospodarczymi w Polsce i zagranicą.

Prowadzi szkolenia w zakresie prawa budowlanego, realizacji inwestycji budowlanych według prawa polskiego oraz międzynarodowych standardów budowlanych FIDIC, roszczeń i rozstrzygania sporów w inwestycjach budowlanych.Wykładowca prawa budowlanego na studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale Prawa, Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przeprowadziła ponad 170 szkoleń z zakresu realizacji inwestycji budowlanych według prawa polskiego oraz międzynarodowych standardów budowlanych FIDIC, roszczeń i rozstrzygania sporów w inwestycjach budowlanych, prawa budowlanego.

Podnosiła swoje kwalifikacje w International Chamber of Commerce (ICC- Sąd Arbitrażowy w Paryżu) – Institute of International Business Law and Practice, Paryż (Francja), University of Chicago, Graduate School of Business (USA), University of Nevada, Reno (USA).

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/lesior2/domains/sidir.pl/public_html/wp-content/themes/uncode-child/parts/wykladowca/wykladowca-bio.php on line 65

Zaplanowane terminy szkolenia

Niestety w obecnej chwili nie mamy zaplanowaych terminów szkolenia.