Nadzór nad projektami inwestycyjnymi.

Rola inżyniera kontraktu według warunków FIDIC i prawa polskiego

Szkolenie 2 dniowe

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających w imieniu Zamawiającego i sprawujących nadzór nad projektami inwestycyjnymi. W czasie szkolenia przedstawione są praktyczne przykłady stosowania procedur związanych ze współpracą Wykonawcy i Zamawiającego z udziałem Inżyniera w całym cyklu budowy w Kontraktach realizowanych według warunków ogólnych FIDIC na gruncie prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności prawa cywilnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych.

Omówione są czynności składające się na realizację budowy od momentu podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, przez budowę zarządzaną przez Inżyniera, do zakończenia budowy i odbioru, a następnie aż do wypełnienia obowiązków Wykonawcy w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości. Przedstawione są przykłady dokumentów sporządzanych przez uczestników budowy zgodnie z WK FIDIC oraz Prawem budowlanym.

Zakres zajęć obejmuje omówienie procesu roszczeniowego, zmian umowy i metody rozstrzygania sporów.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej osobom, które w związku z realizacją przedsięwzięć budowlanych według warunków kontraktowych FIDIC, zarządzają budową, w tym nadzorują pracę Inżyniera Kontraktu.

Podział szkolenia na część teoretyczną i praktyczną pozwala na omówienie uwarunkowań prawnych działania Inżyniera Kontraktu oraz praktyczne zapoznanie uczestników z zasadami zarządzania inwestycjami, wymaganiami dla dokumentacji, obiegiem dokumentów, procedurami itd.

Forma szkolenia

 • Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
 • Warsztaty, ćwiczenia, omawianie i rozwiązywanie przypadków.

Program

 1. Inżynier kontraktu wg FIDIC
  1. Ewolucja roli Inżyniera Kontraktu
  2. Obowiązki i prawa Inżyniera Kontraktu – Książka Żółta, Czerwona, Srebrna, Złota
  3. Inżynier Kontraktu wg prawa polskiego (kodeks cywilny, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych)
  4. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność zgodnie z umową Inżyniera Kontraktu z Zamawiającym
  5. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu na postawie umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – aprobata Zamawiającego dla działań Inżyniera (subkl. 3.1 WK)
 2. Pozycja i rola inżyniera w kontrakcie
  1. Pozycja
   • personel Zamawiającego
   • uprawnienia wg Kontraktu
   • obiektywny uczestnik procesu realizacji
  2. Rola
   • kontrola zakresu i jakości robót
   • kontrola i prognozowanie czasu i budżetu
   • wydawanie dokumentów kontraktowych
   • wprowadzenie zmian
   • rozstrzyganie roszczeń
   • zarządzanie ryzykiem
    Ćwiczenia, przykłady, orzecznictwo
 3. Obowiązki i odpowiedzialność Inżyniera w okresie przygotowawczym
  1. pełnomocnictwo Inżyniera (subkl. 3.2 WK)
  2. opracowanie systemu zarządzania realizacją umowy
  3. analiza i sprawdzeni czynności mobilizacyjnych Wykonawcy
  4. ustanowienie systemu obiegu dokumentów i ich wzorów, danych kontaktowych
  5. opracowanie systemu zapewnienia jakości
  6. weryfikacja katalogów cen (subkl. 13.3 WK) oraz ZPRS
  7. udział w przejęciu Terenu budowy
  8. pozostałe wynikające z Warunków Kontraktów FIDIC.
   Ćwiczenia, przykłady, orzecznictwo
 4. Obowiązki i odpowiedzialność Inżyniera w okresie realizacji kontraktu obejmująca nadzór, sprawozdawczość i koordynację realizacji umowy na roboty budowlane zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC i polskim Prawem budowlanym:
  • weryfikacja i zatwierdzanie Harmonogramów Rzeczowo-Finansowych;
  • zatwierdzanie dokumentacji wykonawcy
  • nadzór nad realizacją umowy na roboty, monitorowanie postępu prac,
  • raporty dobowe, tygodniowe i miesięczne wykonawcy z wykonania rzeczowego i finansowego a raporty miesięczne Inżyniera
  • zatwierdzanie materiałów, dostaw
  • kontrola jakości robót, kontrola realizacji zgodnie z projektem, prawem budowlanym, decyzjami, w tym o odziaływaniu na środowisko, bhp
  • organizacja rad budowy, spotkania i ich rola wymagana częstotliwość, uczestnicy, dokumentowanie
  • koordynacja pracy wykonawcy z robotami innych wykonawców na Terenie budowy
  • zawieszenie robót (subkl. 8.8)
  • przeprowadzanie odbiorów robót zgodnie z Warunkami odbiorów
  • inspekcje, odbiory częściowe,
  • rozliczanie wykonanych robót, weryfikacja miesięcznych rozliczeń Wykonawcy i wystawianie Pośrednich Świadectw Płatności; Świadectw Przejęcia, Świadectwa końcowego; sporządzanie dokumentów do rozliczenia środków trwałych i wystawienia OT
  • rozliczanie robót zgodnie z umową o dofinansowanie, kwalifikowalność wydatków
  • monitorowanie zagrożeń i ryzyka
  • pozostałe wynikające z Warunków Kontraktów FIDIC.
   Ćwiczenia, przykłady, orzecznictwo
 5. Rola Inżyniera w rozpoznawaniu roszczeń
  • tryb zgłaszania i rozstrzygania roszczeń
  • rozpatrywanie Roszczeń Wykonawcy, przygotowanie raportu roszczenia dla Zamawiającego
  • Określenie Inżyniera Kontraktu – treść, forma, wykonalność   (klauzula 3.5)
 6. Roszczenia Wykonawcy
  • Roszczenia o przedłużenie czasu
  • Roszczenia o dodatkową zapłatę
 7. Roszczenia Zamawiającego
  Ćwiczenia, przykłady, orzecznictwo
 8. Obowiązki Inżyniera:
  • Odstąpienie przez Zamawiającego
  • Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę
  • Ryzyko, siła wyższa
 9. Rozstrzyganie sporów – alternatywne metody rozstrzygania sporów
  • Mediacja
  • Koncyliacja
 10. Obowiązki Inżyniera w Okresie Zgłaszania Wad
  Ćwiczenia, przykłady, orzecznictwo

Prowadzący

Rogowicz- Angierman Małgorzata

Rogowicz- Angierman Małgorzata

Radca prawny 45 lat specjalizujący się w prawie gospodarczym, prawie spółek, prawie budowlanym, w tym w kontraktach według wzorów FIDIC. Partner Vintage Consulting AWB Sp. z o.o. sp.k.

W latach 2010 – 2013 Prezes Sądu Arbitrażowego w Warszawie przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. Rozjemca FIDIC, arbiter. Doświadczenie zdobywała jako radca prawny, jak również członek organów zarządzających podmiotami gospodarczymi w Polsce i zagranicą.

Prowadzi szkolenia w zakresie prawa budowlanego, realizacji inwestycji budowlanych według prawa polskiego oraz międzynarodowych standardów budowlanych FIDIC, roszczeń i rozstrzygania sporów w inwestycjach budowlanych.Wykładowca prawa budowlanego na studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale Prawa, Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przeprowadziła ponad 170 szkoleń z zakresu realizacji inwestycji budowlanych według prawa polskiego oraz międzynarodowych standardów budowlanych FIDIC, roszczeń i rozstrzygania sporów w inwestycjach budowlanych, prawa budowlanego.

Podnosiła swoje kwalifikacje w International Chamber of Commerce (ICC- Sąd Arbitrażowy w Paryżu) – Institute of International Business Law and Practice, Paryż (Francja), University of Chicago, Graduate School of Business (USA), University of Nevada, Reno (USA).

Rogowicz- Angierman Małgorzata

Radca prawny 45 lat specjalizujący się w prawie gospodarczym, prawie spółek, prawie budowlanym, w tym w kontraktach według wzorów FIDIC. Partner Vintage Consulting AWB Sp. z o.o. sp.k.

W latach 2010 – 2013 Prezes Sądu Arbitrażowego w Warszawie przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. Rozjemca FIDIC, arbiter. Doświadczenie zdobywała jako radca prawny, jak również członek organów zarządzających podmiotami gospodarczymi w Polsce i zagranicą.

Prowadzi szkolenia w zakresie prawa budowlanego, realizacji inwestycji budowlanych według prawa polskiego oraz międzynarodowych standardów budowlanych FIDIC, roszczeń i rozstrzygania sporów w inwestycjach budowlanych.Wykładowca prawa budowlanego na studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale Prawa, Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przeprowadziła ponad 170 szkoleń z zakresu realizacji inwestycji budowlanych według prawa polskiego oraz międzynarodowych standardów budowlanych FIDIC, roszczeń i rozstrzygania sporów w inwestycjach budowlanych, prawa budowlanego.

Podnosiła swoje kwalifikacje w International Chamber of Commerce (ICC- Sąd Arbitrażowy w Paryżu) – Institute of International Business Law and Practice, Paryż (Francja), University of Chicago, Graduate School of Business (USA), University of Nevada, Reno (USA).

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/lesior2/domains/sidir.pl/public_html/wp-content/themes/uncode-child/parts/wykladowca/wykladowca-bio.php on line 65

Zaplanowane terminy szkolenia

Niestety w obecnej chwili nie mamy zaplanowaych terminów szkolenia.