Zostań członkiem SIDiR!

Komisja Rozjemstwa w Sporach (KRwS)/Rozjemcy z listy SIDiR

Na listę rozjemców zostali wpisani inżynierowie, ekonomiści i prawnicy, którzy posiadają doświadczenie w przygotowaniu i realizacji kontraktów budowlanych oraz rozstrzyganiu sporów powstałych na tle tych kontraktów. Rozjemcy posiadają przygotowanie merytoryczne do rozstrzygania sporów i odbyli obowiązkowe szkolenia w tym zakresie. Wszystkie osoby wpisane na listę Rozjemców SIDiR są odpowiednio przygotowane do pełnienia funkcji Rozjemcy, w tym również zgodnie z wymaganiami i procedurami Warunków Kontraktowych FIDIC.

Rekomendowane przez Zarząd minimalne stawki dla członków Komisji Rozjemczych:

Członek 3-osobowej Komisji Rozjemczej: 2.500,00 PLN + 23% VAT/dzień pracy.
Członek 1-osobowej Komisji Rozjemczej: 3.000,00 PLN + 23% VAT/dzień pracy.
Przewodniczący Komisji Rozjemczej: 3.000,00 PLN + 23% VAT/dzień pracy.

Stała Komisja Rozjemcza: za gotowość 2.500,00 PLN + 23% VAT/miesiąc/osobę.

Koszt wyznaczenia Komisji Rozjemczej przez Prezesa SIDiR: 3.000,00 PLN + 23% VAT.

Komisja Rozjemstwa w Sporach 1-osobowa

 1. Strona wnosząca spór pod rozstrzygnięcie KRwS proponuje rozjemcę, który przy braku merytorycznego sprzeciwu drugiej strony, podejmie działania jednoosobowej KRwS.
 2. Przy merytorycznym sprzeciwie i braku uzgodnienia przez strony rozjemcy, rozjemcę wyznaczy Prezes SIDiR na wniosek strony lub stron.
 3. Wyznaczenie rozjemcy przez Prezesa SIDiR jest w takim przypadku ostateczne.

Komisja Rozjemstwa w Sporach 3-osobowa

 1. Strona wnosząca spór pod rozstrzygnięcie KRwS proponuje jednego rozjemcę i występuje do drugiej strony o wyznaczenie drugiego rozjemcy.
 2. Strony same zgodnie wyznaczą trzeciego rozjemcę, który będzie przewodniczącym KRwS. W uzgodnieniu ze stronami możliwe jest również zaproponowanie kandydatury na przewodniczącego KRwS przez wybranych rozjemców, bądź wyznaczenie przewodniczącego KRwS na wniosek stron przez Prezesa SIDiR.

Koszt wyznaczenia Komisji Rozjemczej przez Prezesa SIDiR: 3.000,00 PLN + 23% VAT.

Dla ustanowienia KRwS konieczne jest podpisanie umów trójstronnych pomiędzy rozjemcą/rozjemcami a każdą ze stron.

W przypadku KRwS 1-osobowej rozjemca przygotowuje umowę trójstronną i przesyła ją stronom.

W przypadku KRwS 3-osobowej przewodniczący KRwS przygotowuje umowy trójstronne każdego rozjemcy i przesyła je stronom.

Kolejność podpasania umów przez strony i rozjemców jest ustalana indywidualnie.

KRwS jest ustanowiona z chwilą złożenia ostatniego podpisu na umowie trójstronnej.

Rekomendowane przez Zarząd minimalne stawki dla członków Komisji Rozjemczych:

Członek 3-osobowej Komisji Rozjemczej: 2.500,00 PLN + 23% VAT/dzień pracy.
Członek 1-osobowej Komisji Rozjemczej: 3.000,00 PLN + 23% VAT/dzień pracy.
Przewodniczący Komisji Rozjemczej: 3.000,00 PLN + 23% VAT/dzień pracy.

Stała Komisja Rozjemcza: za gotowość 2.500,00 PLN + 23% VAT/miesiąc/osobę.


Pliki do pobrania

Umowa z rozjemcą (komisja jednoosobowa)

Umowa z rozjemcą (komisja trzyosobowa)

Ogólne Warunki Umowy o Rozjemstwie „Dodatek” do Warunków Kontraktowych FIDIC

Zasady Proceduralne „Załącznik” do Ogólnych Warunków Umowy o Rozjemstwie

Oświadczenie o braku konfliktu

6 kroków rozstrzygania sporów

 1. Musi być spór między wykonawcą a zamawiającym, nie tylko roszczenie
 2. Gdy powstanie spór, jedna ze stron kieruje ten spór do Komisji na piśmie (Wniosek do KR)
 3. KR działa jako panel ekspertów a nie arbitrów i wydaje decyzję w ciągu 84 dni. Decyzja jest wiążąca, ale nie ostateczna
 4. Strona niezadowolona z decyzji (lub jej braku w ciągu 84 dni) może w ciągu 28 dni dać drugiej stronie powiadomienie o niezadowoleniu. W przeciwnym razie decyzja staje się ostateczna i wiążąca
 5. W przypadku powiadomienia o niezadowoleniu obie strony mają 56 dni na polubowne rozwiązanie sporu.
 6. Każdy spór, który nie stał się ostatecznym  wiążącym ani nie został rozwiązany polubownie, może być skierowany do arbitrażu.

Komisja Rozjemstwa w Sporach rozpoczyna swoje działania w zakresie rozstrzygania wniesionego sporu po podpisaniu umów trójstronnych z rozjemcami, otrzymaniu wniosku o rozstrzygnięcie sporu oraz otrzymaniu honorarium za pierwsze dwa dni rozstrzygania sporu (jeśli jest w umowie). O dacie rozpoczęcia działania KRwS decyduje najpóźniejsza data spełnienia powyższego.

 1. Z chwilą rozpoczęcia działania KRwS powinna wystosować do stron sporu Zarządzenie Proceduralne nr 1 według proponowanego wzoru. (). Dla ustalenia spraw formalnych dotyczących terminu wydania decyzji i prowadzenia bieżącej korespondencji pomiędzy KRwS a stronami sporu.
 2. W przypadku KRwS 3-osobowej komisja jest zobowiązana do odbywania sesji roboczych w pełnym swoim składzie dla wspólnej analizy otrzymanych dokumentów, wyciągnięcia wspólnych wniosków i opracowania i uzgodnienia szkicu decyzji.
 3. W trakcie rozstrzygania sporu KRwS komunikuje się ze stronami sporu za pomocą kolejnych zarzadzeń proceduralnych.
 4. Z chwilą opracowania decyzji () KRwS powiadamia o tym strony w zarządzeniu proceduralnym. W zarządzeniu tym () KRwS nadmienia że członkowie KRwS wystawili faktury za opracowanie decyzji  i przesyłają je stronom, a decyzja zostanie przekazana  stronom po otrzymaniu przez rozjemców honorarium za rozstrzygniecie sporu (jeżeli z tego przywileju KRwS skorzysta).
 5. W przypadku KRwS ad-hoc, gdy komisja wyda decyzję a nie otrzyma kolejnego wniosku o rozstrzygniecie sporu, po otrzymaniu honorarium i wysłaniu decyzji stronom KRwS powinna w ostatnim zarządzeniu proceduralnym zawiadomić strony o rozwiązaniu się.

Rekomendowane przez Zarząd minimalne stawki dla członków Komisji Rozjemczych:

Członek 3-osobowej Komisji Rozjemczej: 2.500,00 PLN + 23% VAT/dzień pracy.
Członek 1-osobowej Komisji Rozjemczej: 3.000,00 PLN + 23% VAT/dzień pracy.
Przewodniczący Komisji Rozjemczej: 3.000,00 PLN + 23% VAT/dzień pracy.

Stała Komisja Rozjemcza: za gotowość 2.500,00 PLN + 23% VAT/miesiąc/osobę.

Koszt wyznaczenia Komisji Rozjemczej przez Prezesa SIDiR: 3.000,00 PLN + 23% VAT.

ADAMIEC Piotr Rafał

Ekspert rozjemca SIDIR, doświadczony kierownik projektu w zarządzaniu budowami, kontroli kosztów i optymalizacji kosztowej. Specjalista w tworzeniu budżetu i wycen przedprojektowych. Koordynator postępowania przetargowego w systemie Construction Management dla inwestycji powyżej 30 mln EUR. Inżynier posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń oraz do kierowania robotami budowlanymi. Współpracował z organami Administracji Państwowej w ramach usług doradczych dla GDDKiA.

BIAŁACHOWSKI Władysław

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Sanitarnej oraz Podyplomowych Studiów w Szkole Głównej Handlowej (finanse i zarządzanie projektami), Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (programowanie sieciowe – harmonogramowanie) oraz Politechnice Poznańskiej (Fidic). Posiada ponad 45 lat doświadczenia jako doradca przy realizacji inwestycji. Specjalizuje się w przygotowywaniu, realizacji oraz rozjemstwach projektów prowadzonych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC. Prowadził inwestycje w wielokulturowych zespołach (kontrakty w Iraku, Dubaju, Polsce, Turcji, Ukrainie).

Od 2004 roku Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR), gdzie pełni funkcje: Niezależnego Inżyniera Konsultanta w dziedzinie międzynarodowych procedur przetargowych i realizacji inwestycji według FIDIC, Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD); i Członka Sądu Koleżeńskiego SIDiR, a także Rozjemcy.

Pełnił funkcje Konsultanta w międzynarodowych strukturach PHARE/TACIS Central Consultancy Register przez Comission European Communities w Brukseli.

Członek – założyciel Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Jako jedna z pierwszych osób w Polsce posługiwał się Warunkami Kontraktowymi FIDIC i zaszczepiał je w rodzimym systemie prawnym.

Biegle włada językiem angielskim.

Współwłaściciel firm konsultingowych: B-Act i Vintage Consulting.

Prywatnie miłośnik tenisa, narciarstwa, Toskanii, wina i piękna.

BOCHIŃSKI Andrzej

Magister inżynier budownictwa — Politechnika Warszawska. Wieloletnie doświadczenie pełniąc funkcję inwestora lub wykonawcy przy realizacji obiektów: przemysłowych, spalarni odpadów komunalnych, oczyszczalni ścieków, drogowych, sportowych i zabytkowych.

Uprawnienia budowlane oraz konserwatorskie do wykonywania w prac budowlanych w obiektach zabytkowych.

Konsultant, członek komisji rozjemczych, arbiter w sądzie arbitrażowym.

BŁAŻEWICZ Eugeniusz Romuald

Ekspert rozjemca SIDIR, doświadczony kierownik projektu w administrowaniu Kontraktami w Projektach infrastrukturalnych, szczególnie współfinansowanych przez UE. Był ekspertem ds. zapewnienia jakości oraz zarządzania ryzykami w zespole Inżyniera. Posiada doświadczenie w stosowaniu warunków kontraktowych Banku Światowego, EBRD oraz w kontraktach zgodnie z wzorami FIDIC. Prowadzi szkolenia z zakresu stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC w praktyce, zgodnie a wymaganiami prawa polskiego, szczególnie prawa zamówień publicznych, oraz zarządzania Projektami i ryzykami.

DUBNO Ryszard

Uprawnienia Budowlane (projektowanie i kierowanie budową), Rozjemca-Rzeczoznawca FIDIC – na międzynarodowej liście ekspertów FIDIC, Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie dróg, Rozjemca na liście Prezydenckiej Dispute Resolution Board Fundation(USA),od 2002 – Przewodniczący, członek Komisji Rozstrzygania Sporów na kontraktach budowy dróg(GDDKiA) i linii kolejowych (PKP PLK), oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody; Arbiter, Opiniodawca(biegły) sądowy. Inżynier dla robót drogowych wg FIDIC, Banku Światowego, EBI, EBOR i procedur UE, Techniczny Doradca Banków. Praca w firmach europejskich i na Bliskim Wschodzie.

GRALA-LATAWIEC Katarzyna

Radca prawny, ekspert i rozjemca FIDIC. Świadczy profesjonalne usługi doradztwa kontraktowego i prawnego na rzecz zamawiających i wykonawców, w tym zakresie przygotowania ofert i bieżących kwestii kontraktowych oraz w zakresie roszczeń i sporów. Autor wielu opinii prywatnych na rzecz zamawiających i wykonawców w zakresie kontraktów infrastrukturalnych, w których zamawiającym były m.in.: GDDKiA, PKP PLK S.A., PSE S.A. Doświadczenie w zakresie rozstrzygania sporów, w tym udział w Komisjach Rozjemczych w sporach w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej, ochrony środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej, a także jako Arbiter powołany do rozstrzygania sporów na drodze postępowań polubownych.

HAJDA Adam Jan

Absolwent Politechniki Śląskiej – Inżynier Transportu i Politechniki Krakowskiej – Inżynier Elektryk. Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami.

Członek Zarządu SIDIR od 2016 r. Ekspert – Rozjemca SIDIR.

20 lat doświadczenia w zarządzaniu kontraktami i rozstrzyganiu sporów – kontrakty z zakresu budownictwa ogólnego, wodno – ściekowego i budowli wodnych.
Arbiter Sądu Arbitrażowego SIDIR i Mediator z listy Mediatorów SIDIR.

Doświadczenie w pracy po stronie Inżyniera, Wykonawcy i Zamawiającego. Szkolenia z WK FIDIC. Wykładowca tematyki WK FIDIC na studiach podyplomowych.

KACZMAREK Stanisław

OD 2011 r. Biegły Sądowy z listy S.O w Poznaniu –przedłużona kadencja do 2021 r.

W zakresie praktyka stosowania prawa zamówień publicznych w budownictwie, realizacja inwestycji budowlanych [a w tym : rozliczanie tych inwestycji] ,warunki umów o roboty budowlane, realizacja inwestycji w oparciu o warunki kontraktowe Między narodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC

ARBITER Gospodarczego Sadu Arbitrażowego przy Wielkopolskiej Izbie Budowlanej
Uczestniczenie w dwóch rozprawach zakończonych wyrokami.

Sporządzenie opinii na zlecenie prywatne:
Ostatnio – Mostostal W-wa ; Exalo ; Amwin. i inni
oraz Sądów Okręgowych Poznań, Konin.

Doprowadzenie do ugody stron przed Sadem Okręgowym w Koninie pomimo, że byłem w roli Biegłego.

KIERNOŻYCKI Bartosz

Absolwent Politechniki Szczecińskiej i Hanze Hoogeschool van Groningen (Holandia). Uprawnienia budowlane od 2004 r. Doradca techniczny (szef zespołu doradców) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (od 2011). Doradca techniczny Ministerstwa Infrastruktury w Rumunii (2006-2007). Doświadczenie w przygotowaniu prowadzenia i realizacji zadań inwestycyjnych drogowych i hydrotechnicznych w Polsce i Rumunii. Członek SIDIR od 2006, Certyfikowany wykładowca SIDIR od 2015.

KIERNOŻYCKI Włodzimierz

mgr inż. budownictwa lądowego, absolwent Politechniki Poznańskiej, wieloletnie doświadczenie w dziedzinie budownictwa i inwestycji. Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. Certyfikowany Wykładowca i Rozjemca, Arbiter Sądu Arbitrażowego SIDiR. Doświadczenia na stanowisku Inżyniera Kontraktu, udział w opracowywaniu dokumentów przetargowych dla zamówień publicznych, prowadzenie szkoleń.

Udział w rozstrzyganiu ponad 30 sporów pomiędzy stronami procesu budowlanego.

Ekspert w zakresie interpretacji i adaptacji Warunków Kontraktu FIDIC i procedur kontraktowych Banku Światowego w dostosowaniu do kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego.

KLENOWSKI Andrzej

Absolwent PG 1974

mgr inż. budownictwa lądowego

Od 1975 do 2004r praca w wykonawstwie w kraju i za granicą przy bezpośredniej realizacji
kontraktów /drogi, lotniska, porty/ wg procedur BŚ oraz FIDIC.

Od 2004r praca w nadzorze inwestycji autostradowych, portowych i kolejowych realizowanych z funduszy pomocowych.

Członek SIDiR od 2003r, rozjemca SIDiR od 2007r, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu od 2015r.

KLOMFAS Miron Lech

Od 20 lat zajmuje się konsultingiem w branży budowlanej. Ekspert od zarządzania projektami i procesem inwestycyjnym. Efektywnie zarządzał już: strategią maksymalizacji zysku na kontrakcie, sporami, organizacją zespołu realizującego projekt. Z sukcesem doradzał klientom przy projektach drogowych, kolejowych, kubaturowych gospodarki wodno ściekowej, opartych na Warunkach Kontraktowych FIDIC i Ustawie Prawo zamówień publicznych.

Specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem i roszczeniami, mediator.

KUREK Ryszard

Posiadam ponad 45 lat doświadczenia zawodowego na budowach w kraju i za granicą m.in. jako kierownik budowy lub dyrektor techniczny (Irak, Nigeria, Uganda). Konsultant dla GDDKiA przy realizacji Projektów drogowych finansowanych z pożyczek B.Ś i EBI. Od 1993 roku brałem udział we wprowadzaniu warunków kontraktowych opartych o FIDIC prowadząc szkolenia dla administracji. W ramach II-ej pożyczki transportowej dla GDDKiA od 1998 roku brałem udział przy wdrażaniu instytucji Rozjemców. Inżynier Kontraktu na S7 odcinek Białobrzegi–Jedlińsk. Pracowałem jako ekspert ds. roszczeń dla POW III i na zadaniu Węzeł Salomea-Łopuszańska oceniając roszczenia Wykonawcy. Obecnie zajmuję się roszczeniami w firmie wykonawczej.

LATAWIEC Tomasz

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Prezes SIDiR kadencji 2010 – 2014 i 2014 – teraz, Ekspert i Rozjemca FIDIC. Doświadczenia zawodowe w zakresie sieci przesyłowych, gospodarki wodno-ściekowej, spalarni odpadów komunalnych i infrastruktury drogowo-kolejowej. Rozjemca w przeszło 20. Komisjach Rozjemczych 3-osobowych i 1-osobowych, arbiter w 4. postępowaniach arbitrażach. Autor kilkudziesięciu opinii prywatnych na rzecz zamawiających i wykonawców oraz opinii biegłego z postanowienia sądów powszechnych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania kontraktami FIDIC.

MARCINIAK Janusz

mgr inż. budown. lądowego, 42 lata praktyki zawodowej w tym 15 lat bud. kubaturowe i 27 infrastrukturalne. Bezpośrednio na bud krajowych 14 lat ( bud. mieszk. i przemysłowe, autostrady A-2, A-4, drogi krajowe S) i zagranicznych 10 lat (elektrownia atomowa Rosja, autostrady Irak) (kier. budowy, koordynator, administrator i dyrektor kontraktu, rynku) oraz w zarządach firm ( gł. specjalista, prokurent, czł. rad nadzorczych, kier. działu). Uprawnienia budowlane i drogowe. Stały mediator Sądu Okręgowego dla W-wy i W-wy Pragi. Języki ang. i ros.

MELLER - MICHAŁOWSKA Maria

Absolwentka Politechniki Gdańskiej – inżynier budownictwa, Politechniki Warszawskiej – mgr inż. budownictwa oraz absolwentka Podyplomowych Studiów w zakresie Międzynarodowych Procedur Organizacji Inwestycji według FIDIC.

Administrowanie i zarządzanie Kontraktami ze strony Inwestora, opracowywanie roszczeń i przygotowywanie pozwów ze strony Wykonawcy, koordynator ds. ryzyk kontraktowych i rozstrzyganie roszczeń w zespole Inżyniera.

Prowadzenie szkoleń z zakresu stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC w praktyce, z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzanych przez Zamawiających.

MICHAŁOWSKI Andrzej

Absolwent Politechniki Warszawskiej, mgr inż. budownictwa. Wiceprezes SIDiR w latach 1999 – 2006, Dyrektor w Zarządzie EFCA – Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Konsultingu Inżynierskiego w Brukseli w latach 2005 – 2008, Międzynarodowy Ekspert (Mediator i Rozjemca) FIDIC z listy 1997.

Rozjemca w przeszło 40 komisjach rozjemczych 3-osobowych i 1-osobowych, arbiter w arbitrażach krajowych i międzynarodowych wg regulaminów KIG (3 arbitraże), ICC (1 arbitraż) i UNCITRAL (1 arbitraż) oraz w arbitrażu ad-hoc (1 arbitraż). Mediator w sporach krajowych (2 mediacje).

NOWACZYK Piotr

Arbiter, akredytowany rozjemca FIDIC, kandydat do Listy Prezydenckiej FIDIC, adwokat w Warszawie i w Paryżu, przedstawiciel Polski w ICC (2003-2015), prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG (2006-2009), członek rzeczywisty (fellow) Chartered Institute of Arbitrators w Londynie, Odbył elitarne szkolenia: FIDIC Contracts Total Immersion Training Programme, Dublin i FIDIC Adjudicators Assessment Programme, Dubai. Arbiter albo doradca w przeszło 250 arbitrażach wg regulaminów 30 instytucji, w 20 krajach, w 6 językach. Mediator w stu mediacjach gospodarczych.

PILISZEK Jacek Wacław

Dr inż. Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydział Inżynierii Lądowej. Konsultant. Rzeczoznawca majątkowy. Ekspert, Rozjemca i Wykładowca z listy SIDiR. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR. Biegły ad – hoc powoływany przez sądy i prokuratury. Posiada wieloletnie doświadczenie uzyskane w różnych fazach procesu inwestycyjnego, również w pracy w Delegacji/Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce. Zajmuje się różnymi zagadnieniami formalnymi i inżynierskimi , pomagając zarówno właścicielom, zamawiającym, inwestorom jak i wykonawcom w dokonaniu prawidłowych wyborów dotyczących różnych problemów powstałych w: przygotowaniu budowy , realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych. Kierował zespołami Inżyniera Kontraktu w kilkudziesięciu projektach różnych branż. Brał udział w kilkunastu komisjach rozjemczych. Przeprowadził ponad 100 szkoleń z zakresu: Warunków Kontraktowych FIDIC, prawa budowlanego i zarządzania procesami inwestycyjno – budowlanymi .

POŚNIK Jerzy

Mgr inż. budownictwa drogowego od 1969 roku (Politechnika Wrocławska).
Bogate doświadczenie w projektowaniu , nadzorowaniu i wykonawstwie obiektów drogowych
i mostowych , w tym 9 lat w krajach arabskich : Libya , Irak i UAE. Od 1993 r. prowadzi własną firmę konsultingową J.P.P. Consult , która pełniła funkcje Inżyniera m.inn. odcinków autostrad: A-4 , A-12 , A-6 , A-2 i drogi ekspr. S-3 , oraz mostów przez Odrę w Opolu i Wrocławiu. Znajomość procedur Banku Światowego i FIDIC w realizacji projektów infrastrukturalnych.

ROGOWICZ-ANGIERMAN Małgorzata

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego – 1976 rok. Radca prawny od 1984 roku, członek OIRP w Warszawie, WA 1726.

Prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym, prawie spółek, prawie budowlanym, w tym w kontraktach według wzorów FIDIC.

W latach 2010 -2013 Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR w Warszawie, członek Zarządu SIDiR, rozjemca FIDIC, arbiter, wykładowca. Doświadczenie zdobywała również jako członek organów zarządzających podmiotami gospodarczymi, na rynku polskim jak i zagranicznym. Rozjemca, arbiter oraz doradca zamawiającym i wykonawcom w inwestycjach realizowanych na zasadach kontraktów FIDIC, w tym drogowych — autostrada A1, A2, A4, drogi ekspresowe, modernizacje szlaków kolejowych, inwestycje wodno – kanalizacyjne, obiekty kubaturowe.

Prowadzi szkolenia z zakresu realizacji inwestycji budowlanych według prawa polskiego oraz międzynarodowych standardów budowlanych FIDIC, roszczeń i rozstrzygania sporów w inwestycjach budowlanych.

Podnosiła swoje kwalifikacje w International Chamber of Commerce, Institute of International Business Law and Practice, Paryż (Francja), University of Chicago, Graduate School of Business, University of Nevada, Reno (USA)

RYBKA Danuta Wanda

Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem inżynierii środowiska z uprawnieniami budowlanymi , absolwentką Politechniki Wrocławskiej. Od 1997r realizuję Kontrakty wg procedur FIDIC, pełniąc funkcję Inżyniera m.in. w ramach programów PHARE, SAPHARD, Bank Światowy i Fundusz Spójności. Posiadam kwalifikacje i praktyczne doświadczenie w zarządzaniu projektami. Jestem członkiem SIDIR a w roku 2011 zostałam wykładowcą SIDIR. Od roku 2008 biorę udział w rozpatrywaniu sporów jako członek Komisji Rozjemczej a obecnie jako certyfikowany Rozjemca.

SKORUPSKI Michał

Inżynier dróg i mostów. MBA University of Minnesota. 23 lata doświadczenia w planowaniu, przygotowaniu, kontraktowaniu, prowadzeniu i rozliczaniu inwestycji – w kraju i zagranicą. Pracował po stronie zamawiającego, wykonawcy, projektanta i nadzoru inwestycji. Doskonale zna wzajemne relacje pomiędzy stronami. Niektóre projekty: A1, A2, A4 w Polsce, West Coast Mainline, Manchester Metrolink, Welsh Water, Fabryka Hempel, ZUO Szczecin. Doradca dla GDDKiA w latach 2004-2007. Autor kilkudziesięciu publikacji nt. commercial management inwestycji, w tym Podręcznika dla Inwestorów Przedsięwzięć Infrastrukturalnych. Członek Rady Ekspertów przy MIiB. Uczestnik komisji rozjemczych – jako rozjemca lub przedstawiciel strony; pełnomocnik i ekspert w postępowaniach arbitrażowych (ICC, KIG). Ekspert ds. kwantyfikacji roszczeń. Audytor inwestycji. Od 2015 roku dyrektor w KPMG.

STOPA Ryszard

Prawnik prowadzący od 1986 roku kancelarię. Posiada bogatą wiedzę z zakresu negocjacji, mediacji, rozjemstwa, koncyliacji sądowych oraz alternatywnych metod rozstrzygania sporów (arbitraż). Członek-założyciel SIDIR, współtwórca Statutu SIDIR oraz Sądu Arbitrażowego przy SIDIR. W latach 2002-2010 członek Zarządu Stowarzyszenia SIDIR oraz Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDIR. Współtwórca Sądu Arbitrażowego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz rozjemca FIDIC-SIDIR.

SUCHECKA Agnieszka

Agnieszka Suchecka – radca Prawny, wspólnik i Lider Branży Infrastruktura w Kancelarii Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka S.K.A.
członek SIDIR od 2013 roku, członek OSKZP, ekspert w Radzie Ekspertów Kolejowych powołanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, wykładowca w ramach Podyplomowych Studiów z zakresu realizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o FIDIC, doświadczenie w realizacji inwestycji drogowych, kolejowych, lotniskowych, wodno-ściekowych, spalarniach, przeciwpowodziowych o wartościach przekraczających 1 MEUR; szczególne osiągnięcia: uzyskanie przełomowego wyroku Sądu Najwyższego wskazującego na konieczność dokładnego określenia w zamówieniu czasu trwania umowy z Inżynierem Kontraktu (likwidacja określenia: do zakończenia inwestycji)

SŁOWIK Norbert

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego.

Posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kontraktów infrastrukturalnych realizowanych w oparciu o warunki FIDIC, Banku Światowego EBI i EBOR na terenie Polski, Rumunii, Republiki Czeskiej i Mołdawii.

Członek wielu Komisji Rozjemstwa w Sporach oraz pełnomocnik w postępowaniach prowadzonych przed Sądami Arbitrażowym.

Autor wielu publikacji z dziedziny gospodarczej dot. Polski, UE i Hiszpanii.

Biegle władający językiem hiszpańskim i angielskim.

WOŹNICKI Krzysztof

Absolwent Politechniki Warszawskiej (MEiL), Inżynier Europejski, ekspert FIDIC, Senior Prezes SIDIR, przedstawiciel krajowy DRBF.
Poza pracą za granicą, ma w dorobku: Dworzec Centralny, Wieżowiec Intraco II, Hotele Marriott i Hyatt Regency, Międzynarodowy Port Lotniczy OKĘCIE II / Catering / Terminal Cargo, Fabryka Tapicerki Samochodowej w Płońsku, Złote Tarasy, Terminal II, na Okęciu, Muzeum Historii Polski, Trasa S8 [Rawa Maz. – Piotrków Trybunalski], Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna.

Wykładowca na studiach podyplomowych, liczne szkolenia w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Rozjemca, Arbiter Sądu Arbitrażowego SIDiR oraz KIG.

ZEJER Paweł

Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydziału Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska (1995) oraz Wydziału Zarządzania i Organizacji (1999).

Od początku praktyki zawodowej zainteresowany zarządzaniem projektami infrastrukturalnymi. Współpracując z dużymi firmami inżynierskim miał okazję kierować jak i brać udział w przygotowaniu i realizacji znaczących projektów. W latach 2002-2003 zdobywa praktykę międzynarodową pracując w firmie Scott Wilson w Wielkiej Brytanii, projektując infrastrukturę. Po powrocie do kraju do roku 2006 zarządza przygotowaniem kilkudziesięciu projektów infrastrukturalnych do finansowania ze środków międzynarodowych instytucji finansowych. Od 2006 poświęca czas na kierowanie zespołami zarządzającymi budową oraz opracowujących dokumentację projektową. Obecnie wspiera swoich klientów w zakresie zarządzania projektami i kontraktami. W tym samym czasie jest zaangażowany w wiele procedur rozjemczych, jako ekspert i rozjemca. Opracował wiele niezależnych opinii na zlecenie sądów oraz przedsiębiorstw, w zakresie ekonomii, zarządzania oraz aspektów technicznych.

Jest autorem wielu publikacji z zakresu ekonomii kontraktów oraz zarządzania nimi.

Wykłada na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Poznańskiej, Politechnice Krakowskiej oraz w Szkole Głównej Handlowej przedmioty związane z zarządzaniem projektami oraz kontraktami FIDIC.


Newsletter SIDiR

Otrzymuj najnowsze informacje o szkoleniach i konferencjach prosto na swoją skrzynkę pocztową