Informujemy, że uczestnicy Forum Inwestycyjnego przy PKP PLK, w tym także Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) i Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), wypowiedzieli się na temat wzoru kontraktu który powinien być stosowany przez PKP PLK.

Wyniki ankiety:
100% pytanych opowiedziało się za pozostawieniem FIDIC jako wzoru kontraktu stosowanego przez PKP PLK SA w umowach na realizację inwestycji infrastrukturalnych.

Wszyscy respondenci wskazywali, iż umowa na realizację robót powinna zostać przygotowana w oparciu o klasyczny wzór kontraktu (oryginalny FIDIC) z wprowadzonymi zmianami, które:

  • powinny być każdorazowo uzasadnione konkretną potrzebą Zamawiającego i wypracowane w ramach Forum;
  • powinny być wprowadzane w zakresie, w którym wymaga tego przepis prawa (np. regulacje dot. podwykonawców);

Załączniki

tabela zbiorcza z uwagami uzupełnioną o treść nadesłanych maili

pismo z Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR)

pismo z Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB)