W dniu 10 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie Grupy roboczej ds. Prawa zamówień publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, w którym brali udział przedstawiciele SIDiR. W trakcie spotkania dyskutowano na temat rozwiązań przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 19 stycznia 2016 r.

Uczestnicy skupili się na analizie i ocenie rozwiązań priorytetowych z punktu widzenia optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych. Wśród poruszonych na spotkaniu zagadnień można wyróżnić między innymi: (i) analizę przesłanek wykluczenia wykonawców, w szczególności pod kątem ich zakresu i precyzyjności użytych przez projektodawcę sformułowań, (ii) ocenę przepisów dotyczących JEDZ i aspektów dotyczących następczego składania dokumentów, (iii) krytykę wprowadzenia obowiązku zawierania umów o pracę (klauzule społeczne), (iv) kwestię udostępniania zasobów i weryfikacji podmiotów trzecich, (v) analizę roli podwykonawcy w postępowaniu i rozwiązań przewidzianych w odniesieniu do ich wczesnej identyfikacji przez wykonawców i następczej weryfikacji przez zamawiających (aspekty praktyczne), (vi) analizę znaczenia opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, (vii) kwestię kryteriów oceny ofert oraz (viii) zmiany umów.

Spotkanie zaowocowało wypracowaniem wspólnego stanowiska Grupy i przygotowaniem rekomendacji w zakresie najbardziej problematycznych dla Grupy kwestii.

Myślą przewodnią spotkania była analiza rozwiązań pod kątem oddania „ducha” dyrektyw unijnych, uproszczenie procedur przetargowych i dążenie do zminimalizowania zbędnej biurokracji na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, co oceniano zarówno z punktu widzenia zamawiających jak i wykonawców.

Materiał opracował: Wojciech Hartung