1. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele:
  • wykonawców, związków zawodowych, organizacji zainteresowanych procesem inwestycyjnym,
  • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
  • Departamentu Dróg Publicznych.

  (lista uczestników spotkania w załączeniu – załącznik nr 1 do niniejszej notatki)

 2. Główne ustalenia ze spotkania ws. forum kontraktowego z dnia 03 lutego 2016 r.:
  • Określono ramy działania Grupy, czyli obszar w jakim grupa będzie procedować oraz wskazano cel do zrealizowania. Głównym celem pracy Grupy ma być opracowanie materiałów, które stanowić będą podstawę utworzenia Narodowego Forum Kontraktowego o strukturze organizacyjnej odpowiadającej zdiagnozowanym problemom, a w dalszej perspektywie – stworzenie takiej płaszczyzny funkcjonowania NFK, aby poprzez analizę obszarów, które w systemie funkcjonują nieprawidłowo, zbudować strukturę optymalnej współpracy pomiędzy interesariuszami procesu inwestycyjnego,
  • Wskazano również na konieczność współpracy z wszystkimi pozostałymi Grupami roboczymi, ze względu na zazębianie się zagadnień poruszanych w tych grupach,
  • Dyskutowano nad zasadnością powołania Narodowego Forum Kontraktowego, odwołując się do problemów w realizacji kontraktów, których przykłady podawali członkowie Grupy.
  • Głównym ustaleniem ze spotkania jest konkluzja, że Grupa będzie rekomendować Komitetowi Sterującemu utworzenie Narodowego Forum Kontraktowego. GDDKiA, której przedstawiciele zgodzili się, że na styku kontaktów zamawiający – wykonawcy istnieje szereg problemów wymagających dyskusji, nie chce przesądzać o istnieniu/strukturze organizacyjnej proponowanego podmiotu. W tym kontekście ustalono również, że podstawą prac nad modelowymi zapisami SIWZ i umowy na drogowe roboty budowlane, powinna być dokumentacja stosowana obecnie w GDDKiA.
  • Ustalono, że forma prawna Narodowego Forum Kontraktowego nie zostanie narzucona przez Grupę, a powinna być przedmiotem późniejszej dyskusji i leżeć głównie w gestii strony rządowej.
 3. Ustalono, że podczas kolejnego spotkania Grupy zostaną poruszone następujące tematy:
  • zidentyfikowanie obszarów problematycznych, którymi NFK zajmie się w pierwszej kolejności,
  • kwestia źródła finansowania NFK zarówno na etapie tworzenia, jak i funkcjonowania,
  • procedura uzgadniania końcowych rozwiązań kontraktowych, które co do zasady miałyby być obligatoryjnie stosowane przez wszystkich zamawiających publicznych zrzeszonych w NFK,
  • zakres osobowo-instytucjonalny NFK.
 4. Termin kolejnego spotkania grupy roboczej ustalono na dzień 11 lutego 2016 r. godz. 11:00-14:00, sala B
w budynku B w MliB.