1. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele:
  • wykonawców, związków zawodowych, organizacji zainteresowanych procesem inwestycyjnym,
  • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
  • Departamentu Dróg Publicznych.
  • (lista uczestników spotkania w załączeniu – załącznik nr 1 do niniejszej notatki)
   Główne ustalenia ze spotkania ws. forum kontraktowego z dnia 11 lutego 2016 r.:

 2. Najważniejsze kwestie wymagające dyskusji i dalszych prac Grupy roboczej dotyczą:
  • określenia formy prawnej Narodowego Forum Kontraktowego,
  • źródła finansowania NFK zarówno na etapie tworzenia, jak i funkcjonowania,
  • zabezpieczenia transparentności (wypracowania obiektywnych dokumentów),
  • obligatoryjności stosowania wypracowanych warunków, szczególnie w obszarze działania samorządów.
 3. Ważną kwestią jest horyzont czasowy funkcjonowania NFK, którego wyniki mogą wykroczyć poza termin obowiązywania aktualnego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywa do 2025 r.). Jednakże istnieje konieczność stworzenia podwalin tego procesu.
 4. Na kolejnym spotkaniu Grupy roboczej:
  • przedstawiciele usystematyzują efekty pracy Grupy i przygotują rekomendacje Panu Ministrowi Jerzemu Szmitowi na spotkanie Komitetu Sterującego w zakresie działań na rzecz usprawnienia procesu inwestycyjnego na styku wykonawca-zamawiający możliwych do zastosowania w krótkim okresie, np. w perspektywie najbliższego roku,
  • zostanie podjęta dyskusja nad formą organizacyjną i źródłem finansowania NFK,
  • W związku z ww. ustaleniami członkowie Grupy roboczej zobowiązali się do przekazania przed kolejnym posiedzeniem Grupy do Przewodniczącego informacji o zdiagnozowanych problemach i możliwych propozycjach rozwiązań, których celem będzie optymalizacja współpracy pomiędzy interesariuszami procesu inwestycyjnego.

 5. Termin kolejnego spotkania grupy roboczej ustalono na dzień 17 lutego 2016 r. godz. 10:00-13:00, sala nr
71 w budynku A w MliB.

Grupa robocza-11.02.2016