1. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele:
   • wykonawców, związków zawodowych, organizacji zainteresowanych procesem inwestycyjnym,
   • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
   • Departamentu Dróg Publicznych.

  (lista uczestników spotkania w załączeniu – załącznik nr 1 do niniejszej notatki)

 2. Główne ustalenia ze spotkania ws. forum kontraktowego z dnia 17 lutego 2016 r.:
  • Grupa będzie rekomendować Komitetowi Sterującemu powołanie Zespołu jako ciała działającego w okresie przejściowym do czasu utworzenia docelowej struktury NFK.
  • Na podstawie Zarządzenia Ministra zostanie powołany Zespół działający przy Ministrze, obejmujący przedstawicieli stron zamawiający-wykonawca. Zarządzenie określi mechanizm doboru przedstawicieli do Zespołu. Jednakże dobór ekspertów powinien opierać się o zasadę transparentności, równowagi stron i niezależności.
  • Głównym celem prac Zespołu będzie opracowanie wzoru umowy na roboty, OPZ oraz dokumentacji niezbędnej do powołania NFK.
  • Wzór umowy na roboty powinien zostać wypracowany w okresie do 6 miesięcy, natomiast Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – do końca roku. Prace nad dokumentami dotyczącymi NFK, powinny przebiegać w sposób umożliwiający rozpoczęcie działalności NKF w dniu 1 stycznia 2017 r.
 3. Na kolejnym spotkaniu Grupy roboczej:
  • zostanie doprecyzowane kto ze strony Wykonawców będzie uczestniczył w Zespole działającym przy ministrze oraz docelowo w NFK,
  • przedstawiciele usystematyzują efekty pracy Grupy i przygotują rekomendacje Panu Ministrowi Jerzemu Szmitowi na spotkanie Komitetu Sterującego.
 4. Termin kolejnego spotkania grupy roboczej ustalono na dzień 24 lutego 2016 r. godz. 11:00-13:00, sala nr 71 w budynku A w MIiB.

Notatka ze spotkania grupy roboczej ds. forum kontraktowego-17.02.2016 r.