Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) jest wyłącznym przedstawicielem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) i Europejskiej Federacji Inżynierów Konsultantów (EFCA) w Polsce. Członkowie Stowarzyszenia – niezależni Inżynierowie Konsultanci, posiadający najwyższe kwalifikacje zawodowe, wiedzę i doświadczenie niezbędne do świadczenia usług konsultingu inżynierskiego – propagują nowoczesne zasady organizacji procesów inwestycyjnych, procedury i standardy oraz dobre praktyki w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu inwestycji budowlanych. Jednym z elementów nierozłącznie utożsamianych z dobrymi praktykami w budownictwie są zrównoważone umowy na przygotowanie i zrealizowanie inwestycji budowlanych.

I niezależnie od tego w jakim modelu ma być realizowana dana inwestycja, zawsze proces przygotowania projektu umowy powinien rozpoczynać się od analizy matrycy ryzyk dla przyjętego modelu realizacji inwestycji i uwzględniać ją w szczegółowych zapisach umowy. Kontrakty zrównoważone to takie, w których ryzyka są przypisane stronom sprawiedliwie i są zbalansowane.

Ale jak zdefiniować ryzyko? Najprościej można powiedzieć, że jest to zdarzenie, które jeżeli wystąpi w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej, skutkować będzie wydłużeniem procesu przygotowania inwestycji, wydłużeniem procesu wyboru wykonawcy i wreszcie, będzie miało wpływ na sposób wykonania, zakres, jakość, koszt i termin realizacji inwestycji. Przypisanie ryzyka poszczególnym stronom umowy określa odpowiedzialność danej strony za poszczególne zdarzenia, przy czym ryzyko powinno być przypisane tej stronie, która danym ryzykiem potrafi lepiej zarządzać.

Matryce ryzyk dla różnych modeli realizacji inwestycji są podstawą dla sprawniejszego i efektywniejszego przygotowania i zrealizowania procesu inwestycyjnego.

Dlatego z dużym zadowoleniem SIDiR przyjął zaproszenie od Komitetu Energii Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa do wsparcia prac mających na celu wypracowania „Kodeksu Dobrych Praktyk dla branży energetycznej”. Nasze doświadczenia i wiedza ekspercka w zakresie szeroko rozumianych dobrych praktyk została doceniona, a zaproponowane przez nas matryce ryzyk stały się częścią opracowanego Kodeksu. Wierzę, że Kodeks oraz zawarte w nim matryce ryzyk zostaną pozytywnie przyjęte przez branżę energetyczną i wpłyną na poprawę relacji pomiędzy interesariuszami oraz w znaczny sposób przyczynią się do zmniejszenia liczby sporów, którym trzeba poświęcać dużo czasu, i które są po prostu kosztowne.

Sam Kodeks ocenić należy jako opracowanie bardzo ważne dla branży, a jego szerokie przyjęcie i wdrożenie będzie sukcesem wszystkich zaangażowanych przy inwestycjach energetycznych. Nie mam wątpliwości co do tego, że branża oczekiwała takiego opracowania, bowiem będzie ono stanowiło podstawę do dialogu na każdym etapie przygotowania i realizacji inwestycji w branży energetycznej. I choć standaryzacja, w tym tworzone Kodeksy Dobrych Praktyk dla różnych branż, w żaden sposób nie próbują być prawem lub częścią umowy, dobrze by było, by w umowach znajdowały się odniesienia do nich lub by po prostu były włączane jako integralna część umów. Liczę na to i życzę wszystkim autorom „Kodeksu Dobrych Praktyk dla branży energetycznej”, by tak się stało.

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców nie wnosi uwag do opracowanego dokumentu.

Tomasz Latawiec
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Do pobrania

Stanowisko Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) w zakresie dokumentu Kodeks Dobrych Praktyk dla branży energetycznej