ministerstwoDzisiaj w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się spotkanie, celem którego było omówienie sposobu realizacji inwestycji kolejowych oraz, jak podkreślał Minister Adamczyk, identyfikacja barier, które realizacje utrudniają.

Ministerstwo reprezentowali: Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk,  Minister Piotr Stomma – odpowiedzialny za transport kolejowy oraz Minister Tomasz Żuchowski odpowiedzialny za budownictwo. W dyskusji udział brali członkowie Zarządu PKP PLK oraz strona społeczna. Z ramienia Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców na spotkaniu obecni byli: Tomasz Latawiec – Prezes Zarządu SIDIR, Agnieszka Suchecka – Członek Zarządu SIDIR, Michał Skorupski – Członek SIDIR, Dyrektor w zespole doradczym dla administracji publicznej i infrastruktury w KPMG oraz Tamara Małasiewicz – Dyrektor Zarządzający SIDIR.

Na spotkaniu zaprezentowane zostały wyniki prac zespołu PKP PLK (działającego pod przewodnictwem Grzegorza Muszyńskiego). Ireneusz Merchel – Prezes PKP PLK i Grzegorz Muszyński zaprezentowali zebrane propozycje zmian do poszczególnych aktów prawnych mających na celu optymalizację procesu inwestycyjnego. Zebrane i przedstawione w formie tabelarycznej zmiany dotyczyły min. propozycji nowej ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie linii kolejowych wprowadzającej zezwolenia na realizację inwestycji kolejowych tzw. ZRIK; zapisów w projekcie ustawy PZP dotyczących niejasnej sytuacji kwalifikacji prawnej PKP PLK jako zamawiającego sektorowego czy też klasycznego; zapisów ustawy o transporcie kolejowym.

Propozycje zmian były na bieżąco komentowane. Tadeusz Augustowski – Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy KZA Lublin S.A. w swoich wypowiedziach akcentował trzy, według niego najważniejsze problemy: konieczność uzyskania decyzji lokalizacyjnych dla obiektów istniejących; długa, trwająca nawet rok, procedura ocen środowiskowych jak też brak współpracy stron procesu inwestycyjnego.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Ekspertów i Menadżerów Transportu Szynowego jako wyraźny mankament wymielili kryterium najniższej ceny oraz brak inżynierów z zespołach przygotowujących i realizujących projekty kolejowe.

Michał Skorupski zwrócił uwagę, aby przy wprowadzaniu ZRIK nie powtórzyła się sytuacja z 2008 roku, kiedy to wprowadzenie ZRID i związana z tym konieczność przerobienia projektów już rozpoczętych, zamiast przyspieszyć inwestycje znacząco je opóźniło. Michał Skorupski podkreślił konieczność wprowadzenia elastycznych mechanizmów zmian w kontraktach oraz zaznaczył, że wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu nie może być zależne od przerobów na budowie.

Tomasz Latawiec powiedział, że najważniejsze jest aby urzędnicy nie blokowali decyzji tylko wydawali je na czas. Zaznaczył też, że inżynierowie kontraktów mają być niezależni, nie mogą być, tak jak to często bywa, „prawą ręką” zamawiającego. Szansą zaś na przyspieszenie realizacji inwestycji i zakończenie tych już rozpoczętych są, według niego zapisy projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Agnieszka Suchecka podsumowała wypowiedzi strony społecznej stwierdzeniem, że to nie regulacje ustawowe są złe, ale nieprawidłowe procedury lub przewlekłe decyzje po stronie PKP PLK czy wreszcie niewłaściwe przygotowane projekty umów, które przeszkadzają w realizacji inwestycji. Najważniejsze jednak jest aby przełamać strach, który blokuje prowadzenie inwestycji.

Minister Andrzej Adamczyk zadeklarował wsparcie we wprowadzaniu koniecznych zmian w przepisach. Ministerstwo ma stanowić rolę moderatora między PKP PLK a i innymi instytucjami publicznymi. Minister Tomasz Żuchowski zadeklarował, że w maju br. planowane jest spotkanie z wojewodami oraz z Ministrem Środowiska Janem Szyszko. Spotkania mają na celu omówienie kierunków koniecznych zmian i ujednolicenie procedur w poszczególnych województwach.

Kolejne spotkanie planowane jest za tydzień, po wstępnym omówieniu kwestii modyfikacji ze stroną społeczną.

Teraz pozostaje czekać na wdrożenie zapisów optymalizacyjnych i sprawną realizację miliardowych inwestycji.

TMR
11/4/2016