Zapraszamy do udziału w Seminarium „Waloryzacja” kontraktów budowlanych – teoria a rzeczywistość. Wydarzenie zostało objęte patronatem merytorycznym SIDiR.

O wydarzeniu

Seminarium poświęcone waloryzacji kontraktów budowlanych ma na celu:

  • » przybliżenie uczestnikom uwarunkowań prawnych obejmujących wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania umowne,
  • » wskazanie umownych klauzul adaptacyjnych w różnych modelach umowy, a tym samym różnego podejścia do zagadnienia „waloryzacji”,
  • » omówienie rodzajów ryzyk kontraktowych przypisanych każdej ze stron umowy i wynikających zarówno ze sposobu przygotowania wymagań dla oferentów, jak również z przewidzianego kilkuletniego okresu realizacji inwestycji w konkretnych uwarunkowaniach rynkowych,
  • » przedstawienie różnych możliwości praktycznego podejścia do waloryzacji realizowanych robót budowlanych w celu ustalenia kwoty odpowiadającej rzeczywistej wartości wykonanych robót.

Uczestnikom seminarium przedstawione zostanie szerokie spektrum zagadnień związanych z waloryzacją kontraktów budowlanych, które wymagają analizy w każdym indywidualnym przypadku rozważania kwestii waloryzacji dla oszacowania jej wielkości w odniesieniu do faktycznych wzrostów cen i przywrócenia poprzez waloryzację równowagi przewidzianej w umowie pomiędzy inwestorem, a wykonawcą.

Stosowana obecnie w kontraktach tzw. „waloryzacja” sprowadza się najczęściej do mechanicznego stosowania przyjętego w kontrakcie algorytmu. Takie podejście po pierwsze nie oddaje rzeczywistego wzrostu kosztów wybranych asortymentów robót z uwagi zarówno na przyjętą formułę waloryzacyjną, jak również z uwagi na wskaźniki wzrostu cen asortymentów robót stosowane w takiej formule, nie oddające bieżącej sytuacji rynkowej.

Klauzule waloryzacyjne powinny umożliwić stronom rzetelne rozliczenie robót, natomiast w żadnym wypadku nie powinny być stosowane dla zachowania jedynie pozoru stosowania waloryzacji w kontrakcie, gdy waloryzacja ta nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji rynkowej bądź dla uzyskania dodatkowych środków niezwiązanych wprost z realizowanym asortymentem robót.

Wypracowanie jak najwłaściwszych metod waloryzacji jest zagadnieniem trudnym, wymagającym odwołania się do bardzo zróżnicowanych kontraktów i warunków ich realizacji, a przede wszystkim do doświadczeń, tych dobrych i złych, wyniesionych z realizowanych kontraktów. W interesie obu stron umowy powinno być wypełnienie przez każdą z tych stron, odpowiednio do przypisanych im ryzyk, swoich zobowiązań i rzetelne rozliczenie wykonanych robót.

Zapraszamy do udziału!

Zgłoszenia

do 25.02.2020 r., Elżbieta Probola, e-mail: [email protected], tel.: +48 796 105 535

Pliki do pobrania

Zaproszenie
Program