Notatka
z II posiedzenia Komitetu Sterującego grupami roboczymi
ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych
w kontekście Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023(2025)

 1. W spotkaniu w dniu 26 lutego 2016 r. prowadzonym przez Pana Jerzego Szmita
Podsekretarza Stanu w MliB udział wzięli:
  • przewodniczący grup roboczych: prawo ogólne, prawo zamówień publicznych, finansowanie infrastruktury, forum kontraktowe oraz technika/technologia;
  • przedstawiciele projektantów, wykonawców, środowiska naukowego oraz strony społecznej:
  • przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA),
  • przedstawiciele Departamentu Dróg Publicznych MliB (DDP MIB). Lista uczestników w załączeniu (Załącznik nr 1 do niniejszej notatki).
 2. Podczas spotkania Pan Minister Jerzy Szmit powitał zgromadzonych oraz przypomniał cele, jakie wyznaczono dla Komitetu Sterującego i grup roboczych
 3. Przewodniczący grup roboczych przedstawili dotychczasowe działania, omówili ich cezurę czasową oraz kierunki prac i ich pierwsze efekty.
 4. Ustalenia:
  • Spotkanie przewodniczących wszystkich grup roboczych odbędzie się w dniu 8 marca br. o godz. 11.00. Uznano to za konieczne z uwagi na fakt, że większość grup roboczych dostrzega potrzebę interwencji w analogicznych obszarach prawnych, technologicznych itp.
  • III posiedzenie Komitetu Sterującego pracami grup roboczych zaplanowano w dniu 5 kwietnia, o godz. 12.00. Wówczas każda z grup roboczych będzie prezentować konkretne efekty dotychczasowych prac i propozycje rozwiązania problemów.
  • Przypomniano, że wypracowane przez grupy robocze propozycje powinny skutkować przede wszystkim ograniczeniem kosztów budowy infrastruktury, dlatego też każde z przedstawionych rozwiązań powinno określać konkretne kwoty potencjalnych oszczędności.
  • Poproszono, aby w ciągu maksymalnie 2 tygodni do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przekazano efekty analiz grup roboczych, które będą powodowały konieczność działań legislacyjnych (wraz z  identyfikacją aktów prawnych wymagających zmiany). Pozwoli to pogrupować zagadnienia w bloki tematyczne.
   Będzie to przedmiotem spotkania przewodniczących grup roboczych.
  • Ustalono, że powstanie ogólnodostępna platforma na stronie internetowej, gdzie będą dostępne materiały prezentowane przez poszczególne grupy robocze wraz z kalendarzem spotkań wszystkich grup roboczych. Członkowie Komitetu Sterującego zostaną poinformowani o szczegółach po dopracowaniu koncepcji i formy tego
   przedsięwzięcia.
  • Wskazano, że wszystkie notatki z posiedzeń poszczególnych grup roboczych są na bieżąco przekazywane przewodniczącym wszystkich grup roboczych do wiadomości.

Notatka z II posiedzenia Komitetu Sterującego grupami roboczymi ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych w kontekście Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023(2025)