Warszawa, 8 kwietnia 2020 r.

Sz. P. Tomasz Żuchowski
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

Dotyczy: Prośba o podjęcie działań w celu wypełnienia założeń realizacji umów o roboty budowlane w zakresie przypisania ryzyk zgodnie z uchwaloną przez Radzę Ekspertów „Matrycą Ryzyk”.

Szanowny Panie Dyrektorze,

Zwracamy się do Pana jako przedstawiciele organizacji zrzeszających istotną część rynku budowlanego w Polsce, jednocześnie jako członkowie Rady Ekspertów (dalej: „Rady”) powołanej Zarządzeniem nr 25 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 maja 2016 r. której Współprzewodniczącym jest Pan Dyrektor. Nasze pismo jest adresowane do Pana jako Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad, a wywołane jest troską o prawidłową i efektywną realizację kontraktów drogowych w niezwykle trudnych czasach, niosących zagrożenia dla całej gospodarki.

Pragniemy przywołać w swoim piśmie pewne ustalenia, które zapadły podczas prac Rady, i które naszym zdaniem – jeśli zostaną wdrożone – mogą wpłynąć pozytywnie na realizowane aktualnie kontrakty. Jednym z najistotniejszych dokumentów uzgodnionych przez członków Rady i uchwalonych stosownie do uprawnień Rady był umowny podział ryzyk przypisanych stronom kontraktu. Uchwała nr 3/2016 z dnia 21 września 2016 r., bo o niej mowa, dotyczyła tzw. „Matrycy Ryzyk”.

Pragniemy w tym miejscu przypomnieć, że ustalenia Rady były jawne i powszechnie znane branży budownictwa drogowego, a sama „Matryca” przyjęta została przez rynek entuzjastycznie. We wzorcach umów stosowanych przez GDDKiA znalazło to swoje odzwierciedlenia już w Warunkach Kontraktowych stosowanych dla postępowań z nowej perspektywy, czego następstwem było przyjmowanie przez Wykonawców uzgodnionego podziału ryzyk wynikającego z przyjętej zgodnie „Matrycy” do kalkulacji kosztów i szacowania ryzyk.

Obecnie jesteśmy w okresie kiedy to kontrakty ofertowane i zawierane w roku 2017 wchodzą w etap realizacji. Ta realizacja jest najczęściej opóźniona z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania decyzji ZRID. Z tego tytułu Wykonawcy składają stosowne roszczenia o zmianę Czasu na Ukończenie jak również o dodatkową płatność związaną z przedłużeniem realizacji umowy. Ostatnio otrzymywaliśmy sygnały od członków naszych organizacji, że jakkolwiek zmiana Czasu na Ukończenie jest procedowana zgodnie z podziałem ryzyk, to zdarzają się stanowiska Inżynierów zgłaszające wątpliwość w zakresie prawa do dodatkowej płatności z tego tytułu. Zaznaczamy, że dotychczas, według docierających do nas informacji są to wyłącznie jednostkowe stanowiska Inżynierów. Przyjmujemy, że wynikają one z nieznajomości ustaleń i rzeczywistych intencji Zamawiającego wyrażonych w uzgodnionej „Matrycy ryzyk”. Podział ryzyka uchwalony przez Radę jest w tym zakresie jednoznaczny, oczywisty i czytelny, a stwierdza, że w przypadku gdy przedłużenie Czasu na Ukończenie wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy koszty ogólne, zarówno na budowie jak i poza budową, zawsze stanowią ryzyko Zamawiającego. Poniżej wycinek stosownego fragmentu „Matrycy ryzyk”:

page2image14711840

page2image14711632

Dlatego zwracamy się do Pana Dyrektora o podjęcie działań zmierzających do ujednolicenia stanowiska i w poinformowania Inżynierów o uzgodnionym podziale ryzyk i wyegzekwowaniu ich działania adekwatnego do tego.

Z poważeniem,

adw. Jan Styliński

Pismo z podpisem zapisane w systemie elektronicznym

Prezes Zarządu PZPB

Barbara Dzieciuchowicz

Pismo z podpisem zapisane w systemie elektronicznym

Prezes Zarządu OIGD

Andrzej Wyszyński

Pismo z podpisem zapisane w systemie elektronicznym

Prezes Zarządu PSWNA

Tomasz Latawiec

Pismo z podpisem zapisane w systemie elektronicznym

Prezes Zarządu SIDIR

Zbigniew Kotlarek

Pismo z podpisem zapisane w systemie elektronicznym

Prezes Zarządu PKD

Załącznik:
Uchwała nr 3/2016 z dnia 21 września 2016r.

Do pobrania

Pismo PZPB, OIGD,PSWNA, SIDIR, PKD DO GDDKIA
Uchwała Nr 3_2016 Alokacja ryzyk