Warsztaty prowadzone przez uznanych ekspertów dadzą słuchaczom możliwość zapoznania się z doświadczeniami w zakresie zmian w prawie i możliwych sposobów wprowadzenia waloryzacji do realizowanych aktualnie kontraktów.

Termin

18 maja 2023 10:00 – 13:00

Tematyka

  1. Jak dobrać optymalne podstawy prawne wniosku o waloryzację wynagrodzenia?
  2. Tylko waloryzacja wynagrodzenia, czy też inne sposoby zmiany umowy wobec wzrostu kosztów?
  3. Jakie okoliczności należy wykazać, formułując wniosek o waloryzację wynagrodzenia?
  4. Jak rozliczyć zmianę wynagrodzeń podwykonawców wobec podwyższenia wynagrodzenia generalnego wykonawcy?
  5. Jakie zastrzeżenia wskazać w aneksie zmieniającym umowę?
  6. Brak zmiany umowy – co dalej?
  7. Czy cała kwota wynagrodzenia powinna podlegać waloryzacji?
  8. Metodyka wyliczania wzrostu kosztów realizacji zamówienia.

Program

10.00 – 11.30 Część pierwsza (zagadnienia prawne)
11.30 – 11.45 Przerwa
11.45 – 12.30 Część druga (zagadnienia praktyczne)
12.30 – 13.00 Sesja pytań i odpowiedzi

Zapisy

Rejestracja na wydarzenie poprzez stronę akademia.sidir.pl

Rejestracja

Prelegenci

Prof. nadzw. dr hab. Przemysław Drapała
Radca prawny | Partner w Kancelarii JDP

Partner kierujący 40-osobowym Zespołem Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Zespołem Infrastruktury. Od ponad 20 lat reprezentuje podmioty polskie i zagraniczne w złożonych postępowaniach sądowych i arbitrażowych, w szczególności dotyczących inwestycji budowlanych oraz infrastrukturalnych. Jego doświadczenie obejmuje także doradztwo prawne i zastępstwo procesowe klientów z branży automotive, real estate, producentów, dostawców technologii a także instytucje finansowe. Uznany w międzynarodowym rankingu The LEGAL 500 (2018 – 2023) za Leading Individual in Poland w kategorii Construction/Construction Disputes. Doradza także wykonawcom i inwestorom prywatnym w związku z realizacją złożonych projektów infrastrukturalnych oraz przemysłowych.

Był wielokrotnie powoływany jako arbiter w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych (ICC, DIS, KIG, Lewiatan). Profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego i arbitrażu. Członek Zarządu Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, członek ICC Poland, członek DIS, członek Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, przewodniczący Grupy Eksperckiej ds. Prawa i Legislacji Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB), członek Rady Zamówień Publicznych.

Mariusz Nowakowski, MLE
Adwokat | Counsel w Kancelarii JDP

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w doradztwie związanym z realizacją inwestycji budowlanych, w szczególności drogowych, kolejowych oraz energetycznych i przemysłowych. Reprezentuje klientów w toku negocjacji, realizacji oraz rozliczania umów o roboty budowlane w Polsce i za granicą, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC, claim management. Prowadzi liczne postępowania o podwyższenie i zapłatę podwyższonego wynagrodzenia, z uwagi na nieprzewidywalne zmiany realiów wykonywania umów, w tym wzrosty kosztów środków produkcji, na podstawie klauzul rebus sic stantibus. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze sporów dotyczących: zapłaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe/zamienne, dochodzenia lub zwalczania kar umownych naliczonych z tytułu niewykonania/nienależytego wykonania umowy, skorzystania lub obrony przed skorzystaniem z gwarancji/kaucji zabezpieczającej, odstąpienia lub obrony przed odstąpieniem od umowy, rozliczenia kontraktu pomiędzy konsorcjantami. Doradza m.in.: w sporach na tle umów najmu, w sprawach o zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji, postępowaniach przed regulatorami rynku, a także w toku restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Kancelaria JDP

Jest jednym z liderów w zakresie doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego na rzecz wykonawców, inwestorów prywatnych i podwykonawców przy realizacji złożonych inwestycji infrastrukturalnych. W ostatnich 15 latach kancelaria JDP z sukcesem reprezentowała wiodących wykonawców w kilkudziesięciu postępowaniach sądowych i arbitrażowych dotyczących podwyższenia (waloryzacji) wynagrodzenia.
Eksperci JDP doradzają w toku realizacji złożonych inwestycji m. in. kolejowych, drogowych, mostowych, energetycznych, gazowych, obiektów użyteczności publicznej oraz przemysłowych. Prowadzą kilkadziesiąt precedensowych sporów sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji budowlanych lub infrastrukturalnych, przyczyniając się niejednokrotnie do kształtowania polskiego orzecznictwa.

Kancelaria została wielokrotnie wyróżniona w międzynarodowych rankingach Chambers Global, Chambers Europe i Legal 500 w kategoriach: Construction (Band 1); Public Procurement; Dispute Resolution; Arbitration i Commercial oraz Corporate & M&A.

Tomasz Latawiec
Inżynier | Prezes Zarządu SIDiR

Inżynier budownictwa lądowego, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, specjalizacja „Drogi, ulice i lotniska”, studia podyplomowe Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska „Kontrakty na roboty budowlane według polskich i międzynarodowych procedur”.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR); Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR; Ekspert i Rozjemca z listy SIDiR; Arbiter z listy Sądu Arbitrażowego przy SIDiR; specjalista w zakresie stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC w realizacji inwestycji budowlanych, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz zarządzania ryzykiem kontraktowym; Członek Rady Ekspertów powołanej Zarządzeniem nr 25 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 maja 2016 r.

Autor licznych opinii eksperckich sporządzanych na zlecenia zamawiających i wykonawców oraz opinii biegłego z postanowień sądów.

Autor SIWZ dla projektów gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, infrastruktury drogowej i obiektów kubaturowych w modelu „zaprojektuj i wybuduj” oraz „buduj”.

Wykładowca na studiach podyplomowych oraz otwartych szkoleń i warsztatów z zakresu realizacji zamówień publicznych opartych o Warunki Kontraktowe FIDIC, a także prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych.

Propagator „dobrych praktyk” i standardów w realizacji inwestycji budowlanych oraz zrównoważonych umów o roboty budowlane.

Tamara Małasiewicz
Inżynier | Dyrektor Zarządzający SIDiR

Niezależny Inżynier Konsultant Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (2010); mgr inż. Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej; mgr Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej; uprawnienia budowlane nr POM/0241/OWOS/10; Prezes Fundacji Best Value Procurement zajmującej się promocją dobrych praktyk zakupowych w budownictwie; autorka ekspertyz dla podmiotów prywatnych oraz sądów powszechnych w zakresie wpływu uwarunkowań zewnętrznych na koszt i czas realizacji kontraktów, jak również opinii eksperckich w zakresie finalnych rozliczeń kontraktów pomiędzy stronami; współautorka Standardów Realizacji Inwestycji (SIDiR, 2018, 2021); Obecnie Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR).

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR)

SIDiR rozpowszechnia w Polsce nowoczesne zasady organizacji procesów inwestycyjnych, proponowane przez FIDIC, Phare, Bank Światowy, a także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Europejski Bank Inwestycyjny (EIB), wydaje polskojęzyczne wersje Warunków Kontraktowych FIDIC oraz Standardy Realizacji Inwestycji. Organizuje szkolenia, warsztaty i konferencje poświęcone dobrym praktykom w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi, pozasądowym metodom zapobiegania i rozstrzygania sporów oraz zmianom w prawie.

Stowarzyszenie, w ramach prowadzonej działalności opracowuje opinie eksperckie, w tym w charakterze biegłego sądowego, tworzenia specyfikacje istotnych warunków zamówienia, prowadzi szkolenia i wspiera strony procesu inwestycyjnego na każdym etapie jego realizacji.

Przy SIDiR działa Sąd Arbitrażowy dedykowany do rozstrzygania sporów budowlanych na rynku komercyjnym i zamówień publicznych. Sąd Arbitrażowy przy SIDiR zapewnia usługi arbitrażowe na najwyższym poziomie profesjonalnym, szybkość postępowania oraz sprawiedliwe rozstrzygnięcia.