Koleżanki i Koledzy,

W dniu 30 marca 2019 r. odbyło się spotkanie Koła Młodych Profesjonalistów oraz Warsztaty dla Młodych Profesjonalistów o temacie „Rola planowania i harmonogramowania robót budowlanych w dobie problemów związanych z realizacją kontraktów budowlanych” organizowanych przez Koło Młodych Profesjonalistów, Stowarzyszenie Inżynierów Doradców
i Rzeczoznawców.

Wydarzenie było prowadzone przez Panią Anetę Cichy oraz Pana Grzegorza Piskorza.

Warsztaty rozpoczęły się od rundy powitalnej, podczas której uczestnicy spotkania prezentowali swoją działalności zawodową w codziennej pracy oraz dzielili się swoimi zainteresowaniami w czasie wolnym.

Omówiono podsumowanie działalności w 2018 r. oraz przedstawiono plan Koła Młodych Profesjonalistów na 2019 r.

Aby podnieść jakość organizowanych warsztatów przez Koło Młodych Profesjonalistów, podjęto działania mające na celu prowadzenie tych wydarzeń przez doświadczonych praktyków z branży budowlanej.

Zaproszonym gościem była Pani Aneta Cichy. Prowadząca warsztat jest Planistą z 11 letnim doświadczeniem, które zdobywała na projektach infrastrukturalnych, kubaturowych i hydrotechnicznych zarówno w oparciu o tradycyjny system „wybuduj” (ang. Design – Bid – Build) oraz o system „zaprojektuj i wybuduj” (ang. Design & Build). Na co dzień opracowuje, analizuje i aktualizuje harmonogramy radiacyjne oraz roszczeniowe sporządzane w narzędziach planistycznych (Primavera, Tilos, MS Project).

Warsztaty w formule wykładowo-warsztatowej, były przeplatane ciekawymi przykładami z praktyki (case study). Przykłady te były związane z aktualnymi problemami występującymi na kontraktach budowlanych realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC. Dotyczyły one min. czasu trwania procedur o wydanie decyzji administracyjnych, analizy opóźnień jak również analizowane i poddawane były pod dyskusję inne przykłady z praktyki kontraktowej i inżynierskiej.

W codziennej praktyce poruszamy się na budowach pośród harmonogramów, terminów do utrzymania, postępu prac, kamieni milowych, zapisów kontraktowych – często nie mając świadomości jak ważnym jest planowanie i harmonogramowanie robót budowlanych. Dlatego też celem warsztatów było podkreślenie roli i jakości planowania i harmonogramowania robót budowlanych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zarządzanie ścieżką krytyczną harmonogramu.

Jednym z celów nadrzędnych było wskazanie jak ważnym dokumentem jest Program zgodnie z Warunkami Kontraktowymi stosowanymi na polskich Kontraktach, jak również harmonogramowanie dla poszczególnych robót budowlanych. Należy również zwrócić uwagę na spójność i rzetelność przekazywanych informacji do stworzenia lub aktualizacji harmonogramu przez Kierownictwo Kontraktu.

Podsumowując, dobry harmonogram to min.:

  • lepsza oferta – dobrze skalkulowane koszty,
  • optymalnie wykorzystany czas przeznaczony na realizację Kontraktu,
  • dokładniejsza prognoza ryzyk i szans,
  • możliwość zarządzania zdarzeniami na projekcie,
  • lepsze wykorzystanie zasobów,
  • optymalizacja kosztów

W czasie warsztatów Młodzi Profesjonaliści wykazali się nieprzeciętną aktywnością, chęcią do dyskusji oraz wysokim zaangażowaniem w rozwiązując case study.

W przerwie Młodzi Profesjonaliści mieli okazję bliżej się poznać oraz wymienić się doświadczeniami, co jest jednym z celów Koła Młodych Profesjonalistów.

Druga część spotkania w charakterze integracyjnym odbyła się w jednym z lokali w centrum Krakowa na Rynku Starego Miasta.

Na spotkaniu w luźnej atmosferze podejmowano dyskusje nt. problematyki tworzenia i stosowania harmonogramów w praktyce.

W imieniu Koła Młodych Profesjonalistów oraz Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne przybycie, chęć pogłębiania swojej wiedzy, zaangażowanie i aktywny udział w warsztatach.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Anety Cichy za poświęcony czas oraz za przeprowadzenie profesjonalnych warsztatów, dzięki którym uczestniczący w nich Młodzi Profesjonaliści z pewnością będą postrzegać w sposób świadomy planowanie i harmonogramowanie robót budowlanych.

Zapraszamy na kolejne Warsztaty dla Młodych Profesjonalistów!

Do zobaczenia!
Grzegorz Piskorz
Przewodniczący Koła Młodych Profesjonalistów, SIDiR